Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3941. Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju januar–marec 2022, stran 12455.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 103. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21 in 184/21) izdaja župan Občine Sežana
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju januar–marec 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Sežana (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2022 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2021. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Sežana za leto 2021 (Uradni list RS, št. 28/21 in 54/21) in Odlokom o rebalansu-1 proračuna Občine Sežana za leto 2021 (Uradni list RS, št. 159/21); v nadaljevanju: odlok o proračunu.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki določijo v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta, torej od 1. januarja do 31. marca 2021. Obseg odhodkov in drugih izdatkov v obdobju 1. januar do 31. marec 2021 je znašal 2.995.506,79 EUR in predstavlja obseg začasnega financiranja po tem sklepu.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
ZNESEK 
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.995.506,79
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.579.404,10
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.245.753,01
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
2.118.476,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
63.584,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
63.693,01
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
333.651,09
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI 
OD PREMOŽENJA 
265.939,90
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
4.547,36
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
22.207,95
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
4.125,40
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
36.830,48
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
57.000,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
7.000,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
50.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
359.102,69
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
359.102,69
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.705.707,96
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
874.516,18
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
314.239,59
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
51.866,89
402
IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
494.241,76
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
13.917,94
409
REZERVE
250,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.544.659,57
410
SUBVENCIJE
51.711,50
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
792.114,94
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM
43.641,72
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
657.191,41
414
TEKOČI TRANSFERI 
V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
246.306,53
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
246.306,53
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
40.225,68
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
2.623,92
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
37.601,76
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
289.798,83
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0,00
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
289.798,83
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
289.798,83
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
0,00
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–289.798,83
 
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
–289.798,83
 
 
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
0,00
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu leta 2021.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju nastala plačila in druge finančne obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2022.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2021 v skladu z 32. členom ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 289.799,00 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. Občina se lahko v obdobju začasnega zadolževanja likvidnostno zadolži.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje.
Št. 410-12/2021-8
Sežana, dne 7. decembra 2021
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti