Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3917. Sklep o cenah programov Vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno, stran 12425.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 30. redni seji dne 29. 11. 2021 sprejel
S K L E P 
o cenah programov Vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno 
I. 
Mesečne cene programov, ki jih izvaja Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno (v nadaljevanju Vrtec Cerkno), od 1. 1. 2022 dalje znašajo:
Program
Cena programa v EUR
Cena s popustom iz II. točke tega sklepa v EUR
Višina popusta v EUR
Dnevni program (od 6 do 9 ur)
od 1–3 let
530,25
500,00
30,25
Poldnevni program (do 6 ur s kosilom)
od 1–3 let
405,47
Dnevni program (od 6 do 9 ur)
od 3–6 let
384,17
370,00
14,17
Poldnevni program (do 6 ur s kosilom)
od 3–6 let
308,09
II. 
Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, Občina Cerkno priznava za otroke, ki niso upravičeni do brezplačnega vrtca, vključene v Vrtec Cerkno znižano ceno programa:
– za prvo starostno obdobje (od 1–3 let) – dnevni program
500,00 EUR,
– za drugo starostno obdobje (od 3–6 let) – dnevni program
370,00 EUR.
Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroke vključene v vrtec izven Občine Cerkno, Občina Cerkno priznava naslednje popuste:
– za otroke, ki niso upravičeni do brezplačnega vrtca, vključene v vrtec, popust v višini razlike med ceno programa vrtca, v katerega je otrok vključen in znižano ceno programa, ki velja za Vrtec Cerkno,
– oprostitev plačila do deset delovnih dni za najavljeno strnjeno odsotnost otroka, ki ni upravičen do brezplačnega vrtca, v mesecu juliju ali avgustu. Ugodnost se v istem šolskem letu lahko koristi samo za enega otroka iz družine.
Občina Cerkno prav tako priznava popust za otroke, ki niso upravičeni do brezplačnega vrtca, vključene v zasebne vrtce, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o vrtcih ter oprostitev plačila do deset delovnih dni za najavljeno strnjeno odsotnost v mesecu juliju ali avgustu. Popust se obračuna kot razlika med 85 % cene istovrstnega programa Vrtca Cerkno in znižano ceno programa, ki velja za Vrtec Cerkno.
Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroke vključene v vrtec izven Občine Cerkno in staršem, ki imajo otroke vključene v zasebni vrtec, ki izpolnjuje pogoje iz Zakona o vrtcih, Občina Cerkno ne priznava drugih popustov, ki pripadajo staršem, ki imajo otroke vključene v Vrtec Cerkno.
III. 
Za odsotnost od drugega dne dalje se odštevajo stroški ekonomske cene živil, z upoštevanjem dejanskega števila dni v mesecu in korigirani z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezen plačnik.
Cena prehrane na dan znaša:
− za celodnevni program 1,84 EUR,
− za poldnevni program z malico in kosilom 1,58 EUR.
Cena popoldanske malice je vključena v ceno programov.
IV. 
Staršem se obračunava prispevek celotno šolsko leto za program, v katerega je otrok vključen, ne glede na to, kdaj dopolni tri leta.
V primeru menjave programa med letom (iz poldnevnega v dnevni) so starši ali skrbniki otroka dolžni vodstvo vrtca obvestiti o spremembi programa najkasneje do 15. v mesecu pred pričetkom meseca, v katerem pride do menjave programa. Menjava programa se izvrši s prvim dnem v mesecu.
Če bo otrok brez predhodnega dogovora z vodstvom vrtca, prisoten v vrtcu dalj časa, kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, je vrtec staršem upravičen zaračunati stroške dodatnega varstva. Za vsako začeto uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR. Ta ukrep se uporabi, ko je posamezni otrok dalj časa v vrtcu več kot 3-krat v tekočem šolskem letu.
V. 
Cene storitev, ki niso zajete v tem sklepu, Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno oblikuje samostojno, potrjuje pa jih svet zavoda.
VI. 
Dne 1. 1. 2022 preneha veljati Sklep o cenah programov Vrtca Cerkno (Uradni list RS, št. 133/20).
VII. 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.
Št. 014-0002/2021
Cerkno, dne 29. novembra 2021
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost