Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

Št. 440-1/2021/9 Ob-3622/21, Stran 2796
Javni razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Prometne šole Maribor 
1. Povabilo k oddaji prijave
Prometna šola Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Prometne šole Maribor (Uradni list RS, št. 187/21, v nadaljevanju: koncesijski akt) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Prometne šole Maribor.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: https://prometna.net/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent:
Naziv: Prometna šola Maribor
Naslov: Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor
Zakoniti zastopnik: mag. Gregor Rak, univ. dipl. inž. prom., direktor
Kontaktna oseba: mag. Gregor Rak, univ. dipl. inž. prom., direktor
Telefon: +386/2/42-94-140
Elektronski naslov: gregor.rak@prometna.net
Spletna stran: www.prometna.net
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Prometne šole Maribor«
Številka javnega razpisa: 440-1/2021/9
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Prometne šole Maribor (Uradni list RS, št. 187/21)
Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih Prometne šole Maribor, ki so navedeni v nadaljevanju predmetnega poglavja.
Razdelitev na sklope: Predmet javnega razpisa ni razdeljen na sklope.
Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja koncesije obsega sledeče objekte:
OBJEKT
NASLOV
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
UPORABNIKI OBJEKTOV
Prometna šola Maribor
Preradovičeva ulica 33
2000 Maribor
ID stavbe [šifra KO – številka stavbe]: 660-1
Parcelna številka: 1414/6, k.o. 660 Studenci
Prometna šola Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor
ID stavbe [šifra KO – številka stavbe]: 660-5
Parcelne številke: 1414/3, 1414/2, 1414/1, 1415, vse k.o. 660 Studenci
Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, koncesijskega akta in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Končni rok za prejem prijav je 25. 1. 2022 do 10. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti na naslov Prometna šola Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča koncedenta prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Prometna šola Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor, dne 25. 1. 2022 ob 10.05.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 31. 6. 2022.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte gregor.rak@prometna.net, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Prometne šole Maribor«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 10. 1. 2021 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.
Prometna šola Maribor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti