Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

Št. 602-101/21-8-(40/30/08) Ob-3606/21, Stran 2795
Na podlagi 74. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21), 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21), 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4) in Sklepa o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Kranj na 30. seji, dne 24. 11. 2021, Mestna občina Kranj objavlja
javni razpis 
za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji dne 18. 3. 1999
1. Koncedent: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Dejavnost, ki je predmet koncesije
Mestna občina Kranj bo dodelila koncesijo za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji dne 18. 3. 1999, in sicer deveturnega dnevnega programa za skupaj največ štiri oddelke I. starostnega obdobja, na območju Mestne občine Kranj, in sicer na območju naslednjih šolskih okolišev:
– OŠ Franceta Prešerna Kranj (matična šola, PŠ Kokrica),
– OŠ Orehek Kranj (matična šola),
– OŠ Predoslje Kranj,
– OŠ Simona Jenka Kranj (matična šola),
– OŠ Janeza Puharja Kranj – Center (matična šola, PŠ Primskovo),
– OŠ Staneta Žagarja Kranj,
– OŠ Jakoba Aljaža Kranj,
– OŠ Matije Čopa Kranj,
– OŠ Stražišče Kranj (matična šola, razen naselij Čepulje, Javornik, Planica, Pševo, Sveti Jošt nad Kranjem).
Posamezni šolski okoliši vzgojno-izobraževalnih zavodov so opredeljeni v odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda.
3. Obdobje, za katerega se dodeljuje koncesija, in začetek izvajanja dejavnosti
Mestna občina Kranj bo dodelila koncesijo izbranemu oziroma izbranim koncesionarju/em v skladu z merili iz 5. točke tega razpisa, in sicer za določen čas od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2027. Koncesionar mora začeti opravljati dejavnost s 1. 9. 2022.
Koncedent si pridružuje pravico do predčasnega odstopa od koncesijske pogodbe, v kolikor situacija na področju predšolske vzgoje v občini ne narekuje več potreb po izvajanju koncesijske dejavnosti za celotno razpisano obdobje.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opravljanje dejavnosti (za dodelitev koncesije)
Na javni razpis za dodelitev koncesije se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– Kandidat mora biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
– Kandidat mora biti vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov predšolske vzgoje pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
– Kandidat mora imeti v obdobju veljavnosti koncesijske pogodbe, na območju Mestne občine Kranj, in sicer na območju šolskega okoliša, za katerega kandidira, zagotovljene prostore in opremo v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17).
– Kandidat mora imeti v obdobju veljavnosti koncesijske pogodbe zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18, 54/21), ki jim ni prepovedana zaposlitev oziroma opravljanje dela na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z veljavnimi predpisi na področju vzgoje in izobraževanja.
– Kandidat mora v obdobju veljavnosti koncesijske pogodbe zagotavljati izvajanje najmanj deveturnega dnevnega programa Kurikulum za vrtce.
– Kandidat mora prijavi priložiti vsebinski program razvoja s finančnim načrtom za obdobje dodelitve koncesije ter letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023.
– Kandidat mora opravljati dejavnost za ceno programa, ki jo skladno s predpisi določi Mestni svet Mestne občine Kranj – Specifikacija lastne cene programa po veljavni metodologiji (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 59/19).
– Kandidat mora pri izvajanju dejavnosti dosledno upoštevati določbe zakonskih in podzakonskih aktov ter občinskih aktov s področja predšolske vzgoje.
– Kandidat mora podati izjavo o številu oddelkov.
– Kandidat mora podati izjavo o lokaciji izvajanja dejavnosti.
– Kandidat mora podati izjavo o pričetku dejavnosti, da bo dejavnost, ki je predmet koncesije, pričel izvajati s 1. 9. 2022.
– Kandidat mora najkasneje 8 dni pred začetkom izvajanja programa za predšolske otroke, skleniti zavarovanje pred odgovornostjo za povzročeno škodo iz naslova opravljanja te dejavnosti in koncedentu priložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju (fotokopija zavarovalne police z dokazilom o plačilu premije).
– Kandidat mora parafirati vzorec koncesijske pogodbe.
Način izpolnjevanje teh pogojev je opredeljen v navodilih kandidatom za pripravo vloge.
5. Merila za izbiro:
1. Število oddelkov
Kandidat, ki bo ponudil en oddelek, bo ovrednoten z 2 točkama. V kolikor kandidat ponudi več kot en oddelek, se vsak oddelek posebej ovrednoti z 2 točkama.
2. Zagotavljanje notranjih prostorov in zunanjih površin
– v kolikor kandidat ponudi v skladu z 19. členom Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca:
– od 3,1 m2 do 3,3 m2notranje igralne površine na otroka, dobi dodatni 2 točki;
– od 3,4 m2 do 3,7 m2notranje igralne površine na otroka, dobi dodatne 3 točke;
– od 3,8 m2 do 4 m2notranje igralne površine na otroka, dobi dodatne 4 točke;
– več kot 4 m2notranje igralne površine na otroka, dobi dodatnih 5 točk,
– v kolikor kandidat zagotavlja lastne oziroma najete zunanje površine za igrišče, ki otrokom omogočajo izbiro raznovrstnih dejavnosti in so opremljene z enostavnimi, sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi enotami, pridobi dodatnih 10 točk (8. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Javne površine, ki jih je možno uporabljati za igrišče, se po tem merilu ne točkujejo,
– v kolikor kandidat zagotavlja več kot 5 zunanjih enostavnih, sestavljenih in kompleksnih igralnih enot, pridobi dodatni 2 točki.
3. Predlagana lastna cena programa, izdelana po veljavni metodologiji
Lastna cena programa se lahko oceni z največ 8 točkami, pri čemer dobijo največ točk kandidati z najnižjo ceno. Ostali kandidati dobijo sorazmerno manjše število točk po naslednji formuli:
Ck = cena kandidata 
Cn = najnižja cena 
Število točk
=
Cn x 8
Ck
6. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni dokumentaciji – sklop B.
7. Izbira koncesionarja
Mestna uprava na predlog petčlanske razpisne komisije za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jo s sklepom imenuje župan Mestne občine Kranj, bo o izbiri odločila z odločbo predvidoma v 60 dneh po izteku roka za oddajo vloge.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
Razpisna komisija bo točkovala v skladu z merili za izbiro le pravočasne, pravilno označene in popolne vloge. Prepozne in nepravilno označene vloge bodo zavržene. V kolikor vloga ne bo vsebovala vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih v 4. točki razpisne dokumentacije, bo kandidat pozvan na dopolnitev. Če kandidat vloge v roku, ki ga bo določila razpisna komisija, ne bo ustrezno dopolnil glede zakonsko in s tem razpisom predpisanih pogojev, bo vloga zavržena.
Če se na javni razpis ne javi noben kandidat ali če noben od kandidatov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predložijo dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da javni razpis ni uspel.
Izbrani bodo kandidati, ki bodo zbrali najvišje število točk, do zagotovitve 4 oddelkov I. starostnega obdobja. V primeru, da največje skupno število točk dosežeta dva ali več vlagateljev, ima prednost pri izbiri tisti kandidat, katerega vloga je bila višje točkovana glede na merilo pod točko 5, kriterij 2.
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe o dodelitvi koncesije koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. Izvajanje javne službe se začne izvajati po podpisu pogodbe, in sicer s 1. 9. 2022.
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas do 31. 8. 2027.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega kandidata.
8. Način oddaje in rok za oddajo vlog
Kandidati za dodelitev koncesije morajo oddati vlogo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga javni razpis: Koncesija – Vrtec«. Na kuverti mora biti označen tudi naziv in naslov kandidata.
Kandidati lahko oddajo vlogo v Sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj ali pošljejo po pošti na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Pri odpiranju se bo upoštevalo vse vloge, ki bodo oddane osebno v Sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali bodo prispele po pošti najkasneje do dne 17. 1. 2022 do 10. ure.
9. Mestna občina Kranj bo o izbiri odločila z odločbo predvidoma v 60 dneh po izteku roka za prijavo.
10. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo dne 18. 1. 2022 ob 13. uri v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Odpiranje vlog ne bo javno.
11. Informacije in pojasnila: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si, dodatne informacije: Tanja Hrovat, tel. 04/23-73-160, Darja Veternik, tel. 04/23-73-382, elektronski naslov Tanja.Hrovat@kranj.si, Darja.Veternik@kranj.si.
Mestna občina Kranj 

AAA Zlata odličnost