Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3944. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2022, stran 12461.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/20) je Občinski svet Občine Sodražica na 18. redni seji dne 9. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 44/21, dalje odlok), se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Skupina/podskupina kontov 
Spremenjeni proračun za leto 2022 proračuna 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.307.673
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.360.998
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.992.929
700
Davki na dohodek in dobiček 
1.773.409
703
Davki na premoženje 
167.020
704
Domači davki na blago in storitve 
52.500
706
Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
368.069
710
Udeležba na dobičku in prihodki 
od premoženja 
193.069
711
Takse in pristojbine 
4.000
712
Globe in druge denarne kazni
41.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
5.000
714
Drugi nedavčni prihodki 
125.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
154.500
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolg.sredstev
154.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
792.175
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
369.418
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
422.757
II.
SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43)
3.390.037
40
TEKOČI ODHODKI 
824.015
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
167.834
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
26.834
402
Izdatki za blago in storitve 
582.847
403
Plačila domačih obresti 
2.500
409
Rezerve 
44.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.064.148
410
Subvencije 
7.000
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
782.664
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
113.500
413
Drugi tekoči domači transferi 
160.984
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.385.374
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.385.374
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
116.500
431
Investicijski transferi pravnim osebam, 
ki niso proračunski upor.
62.500
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
54.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–82.364
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ
–79.864
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
472.835
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
 0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
 0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
200.000
50
ZADOLŽEVANJE
200.000
500
Domače zadolževanje
200.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
117.781
55
ODPLAČILA DOLGA
117.781
550
Odplačila domačega dolga
117.781
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–145 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
82.219
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
82.364 
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
2.524 
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2022 se drugi odstavek 19. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 200.000,00 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2022.
Št. 410-12/20
Sodražica, dne 9. decembra 2021
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti