Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

Ob-3604/21, Stran 2798
Svet Vrtca Domžale, Ljubljanska cesta 70, 1230 Domžale, na podlagi sklepa, sprejetega na redni seji dne 8. 12. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Predvideni začetek dela bo dne 31. 8. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati/-ke naj k prijavi predložijo naslednje:
1) dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
– overjena dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma mora kandidat/-ka ravnateljski izpit opraviti v roku enega leta od začetka mandata,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (fotokopijo delovne knjižice oziroma izpis obdobij zavarovanja ZPIZ-a),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (Okrajno sodišče) in potrdilo iz evidenc izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje) – vsa potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni,
2) program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
3) kratek življenjepis.
Navedeno pošljite v 12 dneh po objavi razpisa oziroma najkasneje vključno do dne 29. 12. 2021 v zaprti ovojnici s priporočeno pošiljko na naslov: Svet Vrtca Domžale, Ljubljanska cesta 70, 1230 Domžale, z oznako Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico.
Kandidati/-ke s pristopom h kandidaturi soglašajo z obdelavo osebnih podatkov za namen postopka imenovanja ravnatelja Vrtca Domžale.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Domžale

AAA Zlata odličnost