Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3942. Sklep o začetku priprave petih Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SD OPN 5), stran 12457.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP) ter na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je župan Mestne občine Slovenj Gradec dne 10. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave petih Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SD OPN 5) 
1. člen 
(uvodne določbe) 
S tem sklepom župan Mestne občine Slovenj Gradec določa začetek in način priprave petih Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: SD OPN 5).
2. člen 
(vsebina in pravna podlaga) 
(1) Pravno podlago za pripravo SD OPN 5 predstavljata Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) in Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP).
(2) S tem sklepom se:
– potrdijo izhodišča za pripravo SD OPN 5,
– določi območje in predmet načrtovanja,
– določi način pridobitve strokovnih rešitev,
– določi vrsta postopka,
– določi roke za pripravo SD OPN 5 in njegovih posameznih faz,
– navedejo državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj,
– določi načrt vključevanja javnosti in
– navedejo podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja.
3. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) Občinski prostorski načrt Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju OPN) je bil sprejet 24. 10. 2017 na 31. redni seji občinskega sveta in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/17 z dne 20. 11. 2017 (v veljavo stopil 5. 12. 2017). Že v času priprave OPN so se izoblikovale nove razvojne pobude, ki jih v procesu priprave OPN ni bilo več mogoče upoštevati oziroma vključiti v OPN.
(2) Pobude se nanašajo na umestitev socialno varstvenega centra v Mestni občini Slovenj Gradec. V veljavnem OPN Mestne občine Slovenj Gradec ni predvidenih večjih območij, ki bi ustrezala potrebam podanih pobud. Ker je na obravnavanem območju namenska raba opredeljena tako, da izvedbo pobud ne omogoča, v veljavnem OPN tudi ni podlage za predvidene ureditve.
(3) SD OPN 5 se nanašajo na določila tekstualnega dela in grafičnih prikazov OPN. Na podlagi navedenih razlogov Mestna občina Slovenj Gradec začenja s postopkom priprave sprememb in dopolnitev OPN Mestne občine Slovenj Gradec.
4. člen 
(potrditev izhodišč) 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo SD OPN 5, ki jih je pripravila Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, pod številko 350-0024/2021, december 2021.
5. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje SD OPN 5 se nanaša na podane pobude za ureditev:
1. Socialno varstveni center
(2) Socialno varstveni kompleks: Območje se navezuje na obstoječo območje, kjer so umeščeni objekti centralnih dejavnosti (prva osnovna šola, tretja osnovna šola in šolski center Slovenj Gradec). Načrtovana prostorska ureditev izkorišča ugodno lokacijo in predstavlja širitev območja centralnih dejavnosti z umestitvijo objektov s socialno varstvene vsebine. Območje je komunalno urejeno in je povezano v neposredni bližini že obstoječega doma starostnikov in šolskih objektov, tako da gre za dopolnitev že obstoječih programov. Načrtuje se gradnja dveh objektov, v tej fazi SDOPN5 prva in druga faza, in sicer umestitev negovalnega doma in vrtca ter komunalna oprema območja.
(3) Območje SD OPN 5 je podano kot okvirno območja pobud, ki se lahko v nadaljnjem postopku še korigira. Tako so v nadaljnjem postopku SD OPN 5 možne manjše spremembe območij pobud, če se izkaže, da predlogi niso optimalno določeni.
(4) Območja SD OPN 5 oziroma območja načrtovanja je podano v Preglednici 1. V primeru odstopanja med zemljiškimi parcelami, navedenimi v Preglednici 1, in zemljiškimi parcelami, prikazanimi v grafični prilogi, se šteje, da območja SD OPN 5 zajemajo zemljiške parcele kot so prikazane v grafični prilogi v Izhodiščih.
Preglednica 1:
Oznaka območja
Površina v ha
Št. parcel (celotne parcele ali njihovi deli)
Katastrska občina
Veljavna NR v OPN
Predlog NR v SD OPN 5
1
4,27
864/1, 863/4, 863/2, 863/5, 863/1, 862, 863/4, 961/54, 966/1
Slovenj Gradec
K1 CU
CU
6. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Način pridobitve strokovnih rešitev je izdelava ustreznih strokovnih podlag skladno s 60. členom ZUreP-2. Pri strokovnih rešitvah se upoštevajo strokovne podlage, prikaz stanja prostora za območje sprememb, splošne smernice državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) in njihove razvojne potrebe, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude. Strokovne preveritve bodo izdelane za vse spremembe oziroma dopolnitve, s čimer bodo le-te obrazložene in utemeljene.
(2) V postopku SD OPN 5 se smiselno upoštevajo že izdelane strokovne podlage, ki so bile izdelane za potrebe drugih prostorskih aktov občine, med te sodi tudi strokovna podlaga Poročilo o prostorskem razvoju Mestne občine Slovenj Gradec, izdelovalec Locus prostorske informacijske rešitve d. o. o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, številka 2633, v mescu novembru 2021.
7. člen 
(vrsta postopka) 
SD OPN 5 se skladno s 123. členom ZUreP-2 pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje OPN, pri čemer se upošteva tudi 99. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP).
8. člen 
(vrsta postopka) 
(1) Postopek SD OPN 5 skladno z ZUreP-2 teče po naslednjih fazah in v naslednjih rokih, navedenih v Preglednici 2.
Preglednica 2:
Faze 
Predvideni roki
1.
priprava Izhodišč, uskladitev z NUP
do 10. 12. 2021
sodelovanje javnosti
do 10. 12. 2021
2.
priprava Sklepa o pričetku priprave OPN (župan)
december 2021
izdelava strokovnih podlag
zaključeno
javna objava sklepa in Izhodišč + vloga za ID
3.
pridobitev mnenj državnih NUP o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje (CPVO)
30 dni
pridobitev konkretnih smernic ostalih NUP 
30 dni
pridobitev odločbe MOP o potrebnosti izvedbe CPVO, odvisno od odločbe MOP izdelava okoljskega poročila (OP)
21 dni
4.
izdelava osnutka OPPN 
februar 2022
javna objava osnutka SD OPN 5 (in OP)
občina izvede sodelovanje z javnostjo
pridobitev (prvih) mnenj NUP na osnutek SD OPN 5
30 dni
pridobitev (prvih) mnenj NUP o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPN 5 na okolje (mnenje na OP)
pridobivanje odločbe MOP o ustreznosti OP
30 dni
5.
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev
maj 2022
javna objava dopolnjenega osnutka (in OP)
izvedba javne razgrnitve in obravnave ter prva obravnava na občinskem svetu
30 dni
priprava predloga stališč do pripomb in javna objava 
30 dni
6.
izdelava predloga OPPN 
julij 2022
javna objava predloga
pridobitev (drugih) mnenj NUP na predlog SD OPN 5
30 dni
pridobitev (drugih) mnenj NUP o sprejemljivosti vplivov izvedbe na SD OPN 5 okolje (mnenje na OP), če ga niso podali že predhodno
30 dni
izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP)
pridobivanje odločbe MOP o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPN 5 na okolje
7.
izdelava usklajenega predloga OPPN
julij, avgust 2022
druga obravnava usklajenega predloga SD OPN 5 na občinskem svetu
posredovanje na MOP, da ga potrdi s sklepom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj in ugotovitvi MOP, da so vplivi izvedbe predloga SD OPN 5 na okolje sprejemljivi
30 dni
objava potrjenega predloga SD OPN 5
sprejem SD OPN 5 na OS, posredovanje SD OPN 5 na MOP, da ga javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu kot veljaven SD OPN 5
oktober 2022
9. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki podajo konkretne smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– za področje razvoja poselitve:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
– za področje kmetijstva:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
– za področje gozdarstva:
Zavod za gozdove, OE Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec
– za področje rabe in upravljanja z vodami:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
– za področje ohranjanja narave:
Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Podbreška, 2000 Maribor
– za področje varstva kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– za področje prometne infrastrukture:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Sektor za železnice, Kopitarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec
– za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ul. XIV. divizije 4, 3000 Celje
– za področje trajnostne mobilnosti:
Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– za področje pomorskega in zračnega prometa:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– za področje rudarstva:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– za področje energetike:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za energetiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Elektro Celje d.d., JP za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
Eles Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
– za področje zaščite in reševanja:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– za področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– za področje vojnih in prikritih grobišč:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za vojaško dediščino, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
– za področje blagovnih rezerv:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
– za področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter za področje ravnanja z odpadki:
JP Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče, 2380 Slovenj Gradec.
(2) Drugi udeleženci v postopku priprave
– za področje varstva okolja:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
– za področje zdravja:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
(3) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev smernic in mnenj.
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s 111. in 114. členom ZUreP-2 podati mnenje k osnutku oziroma predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva. Državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, hkrati z mnenjem iz prejšnjega odstavka v 30 dneh podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje s stališča njihove pristojnosti ali mnenje o ustreznosti okoljskega poročila. Zaradi zahtevnosti ali obsega osnutka OPN se lahko rok iz četrtega in petega odstavka tega člena na zahtevo nosilca urejanja prostora podaljša za največ 30 dni. Državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, hkrati z mnenjem iz prejšnjega odstavka podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje, če tega niso podali že v mnenju na osnutek OPN.
10. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Sodelovanje zainteresirane javnosti je bilo zagotovljeno v obliki javne objave Izhodišč na spletni strani Mestna občina Slovenj Gradec med 3. 12. 2021 in 10. 12. 2021. Za dokončno oblikovanje izhodišč smo 8. 12. 2021 v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec organizirali tudi delavnico, na katero smo povabili nosilce urejanja prostora.
(2) Posvet z drugimi udeleženci prostora pri oblikovanju izhodišč, kot je predpisan v 108. členu ZUreP-2, je bil izveden v neformalnih oblikah na različne načine, kot npr. posvet z občinsko upravo in županom s potencialnimi uporabniki socialno varstvenega centra in podobno.
(3) Javnost se seznani s tem sklepom in potrjenimi Izhodišči z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestna občina Slovenj Gradec, http://www.slovenjgradec.si.
(4) Javnost se z namenom soočenja in usklajevanja različnih interesov v prostoru, z namenom posvetovanja ali z namenom splošne seznanitve z okvirnim predmetom načrtovanja in drugo vsebino seznani z osnutkom SD OPN 5, kot je predpisano v 111. členu ZUreP-2. V ta namen se izvede javni posvet, delavnice ali drug način sodelovanja z javnostjo. Za usklajevanje interesov se lahko skliče tudi posvet z nosilci urejanja prostora.
(5) Javnost se z namenom dajanja predlogov in pripomb seznani z dopolnjenim osnutkom SD OPN 5 tekom javne razgrnitve in njegove javne obravnave, kot je predpisano v 112. členu ZUreP-2. V ta namen se osnutek SD OPN 5 (in morebitno okoljsko poročilo) objavi v prostorskem informacijskem sistemu oziroma v kolikor ta še ni vzpostavljen, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, http://www.slovenjgradec.si.
(6) Mestna občina Slovenj Gradec lahko z namenom vključevanja javnosti v SD OPN 5 organizira tudi dodatne posvete, delavnice in podobno, objavlja informacije v občinskem glasilu, na svoji spletni strani, oglasni deski ali podobno.
11. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Mestna občina Slovenj Gradec v postopku SD OPN 5 zagotovi:
– posebne strokovne podlage za potrebe občine, kot je opisano v 4. členu,
– elaborat ekonomike kot obvezno strokovno podlago,
– morebitne druge strokovne podlage, ki so določene z zakonom in okoljsko poročilo, v kolikor bo potrebno.
(2) Pri pripravi SD OPN 5 se upoštevajo:
– OPN in vse strokovne podlage, ki so priloga OPN,
– določila ZUreP-2 in podzakonskih aktov ter druge relevantne zakonodaje,
– izhodišča hierarhično višjih prostorskih aktov, tj. izhodišča Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2), Prostorski red Slovenije,
– Poročilo o prostorskem razvoju (MOP, Direktorat za prostor, graditve in stanovanja, 2016),
– podatki iz sistema spremljanja stanja prostorskega razvoja (SSSPR), ki jih v Prostorskem informacijskem sistemu (http://www.pis.gov.si/) vodi Ministrstvo za okolje in prostor,
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– podatke iz prikaza stanja prostora (priloga OPN), ki se za SD OPN 5 ažurirajo in pripravijo kot nov prikaz stanja prostora,
– prostorske podatke in evidence, ki jih zagotovi Mestna občina Slovenj Gradec, kot npr. topografske podatke, podatke katastra stavb, gospodarske javne infrastrukture in podobno.
(3) Sredstva v zvezi s financiranjem postopka SD OPN 5 ter financiranjem izdelave prostorskega akta in morebitnega okoljskega poročila, v kolikor bo potrebno, ter vseh drugih strokovnih podlag zagotovi Mestna občina Slovenj Gradec.
12. člen 
(določitev objave in začetek veljavnosti) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec in začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
(2) Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 4. člena tega sklepa objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor in na spletni strani Mestna občina Slovenj Gradec, http://www.slovenjgradec.si.
Št. 350-0024/2021
Slovenj Gradec, dne 10. decembra 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost