Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3928. Odlok o koncesiji za izvajanje izbirne gospodarske javne službe organiziranja in izvajanja spodbujanja razvoja turizma v Občini Litija, stran 12442.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; »ZLS«), 32., 33., 35. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 7. točke 3. člena in 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 78/06, 4/18 in 167/21) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 21. redni seji dne 13. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o koncesiji za izvajanje izbirne gospodarske javne službe organiziranja in izvajanja spodbujanja razvoja turizma v Občini Litija 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Odlok o koncesiji za izvajanje izbirne gospodarske javne službe organiziranja in izvajanja spodbujanja razvoja turizma v Občini Litija predstavlja koncesijski akt, s katerim se določijo predmet koncesije, izbira koncesionarja ter urejajo druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije.
2. člen 
(definicije) 
Poleg pomenov, določenih v zakonih, odlokih in drugih veljavnih predpisih imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
– gospodarska javna služba je izbirna občinska gospodarska javna služba iz 1. člena; v nadaljevanju »GJS«,
– koncesija je koncesija za izvajanje GJS,
– koncedent je Občina Litija; v nadaljevanju »občina«,
– koncesionar je oseba, ki izvaja GJS na podlagi koncesije,
– izvajalec GJS je koncesionar po tem odloku,
– uporabniki so vsi uporabniki dejavnosti in storitev, ki so predmet GJS.
3. člen 
(pogoji za podelitev koncesije in izbira koncesionarja) 
(1) GJS se v občini izvaja s podelitvijo koncesije pravni osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima dejavnosti, ki so predmet GJS, opredeljene v ustanovitvenem aktu,
– ima izdelan program svojega bodočega delovanja na področju spodbujanja razvoja turizma,
– ima poravnane davke in prispevke,
– zoper njo ne tečejo postopki zaradi insolventnosti,
– ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, v kolikor so ta z zakonom predpisana.
(2) Koncesija se podeli neposredno družbi Razvojni center Srca Slovenije d.o.o. (v nadaljevanju: koncesionar), Kidričeva cesta 1, 1270 Litija, matična številka 1489208000.
II. PREDMET IN VSEBINA KONCESIJE 
4. člen 
(dejavnosti in storitve, ki so predmet koncesije) 
(1) Predmet koncesije je opravljanje nalog izbirne gospodarske javne službe organiziranja in izvajanja spodbujanja razvoja turizma v Občini Litija.
(2) GJS obsega naslednje dejavnosti in storitve, katerih izvajanje je v javnem interesu:
– informacijska turistična dejavnost, ki vključuje:
– informiranje turistov, vključno s turisti s posebnimi potrebami, 
– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, 
– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, 
– sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, 
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije, 
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
– trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
– promocija turizma v digitalnem okolju,
– upravljanje, razvoj in tekoče ter, na podlagi posebnega pooblastila koncedenta, investicijsko vzdrževanje turistične infrastrukture,
– dajanje predlogov in mnenj v zvezi z razvojem in vzdrževanjem javnih površin, namenjenih turistom,
– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva glede pozitivnega odnosa do turistov in turizma
– ter druge storitve, ki se na turističnem območju brezplačno zagotavljajo turistom.
(3) Koncesionar bo za potrebe izvajanja dejavnosti in storitev iz drugega odstavka tega člena, opravljal tudi spremljajoča dela in naloge, katerih vrsta, obseg in način izvajanja se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.
III. OBMOČJE IZVAJANJA, UPORABNIKI TER SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA IN UPORABE JAVNIH DOBRIN 
5. člen 
(območje izvajanja in uporabniki) 
Dejavnosti in storitve GJS se izvajajo na celotnem območju občine, za vse uporabnike storitev iz drugega odstavka 4. člena.
6. člen 
(splošni pogoji izvajanja) 
(1) Koncesionar izvaja GJS v skladu z zakoni in podzakonskimi akti, ki urejajo predmetno področje, občinskimi odloki ter sklenjeno koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar dejavnosti in storitve GJS opravlja v svojem imenu in za svoj račun.
7. člen 
(uporaba javnih dobrin) 
Javne dobrine, ki so predmet GJS, so vsakomur zagotovljene pod enakimi pogoji.
8. člen 
(koncesionarjev pravni monopol) 
Koncesija se podeli enemu koncesionarju, ki pridobi izključno pravico in dolžnost izvajati vse dejavnosti in storitve GJS na območju občine skladno z veljavnimi predpisi.
9. člen 
(prenos koncesije) 
Koncesionar izvajanja dejavnosti in storitev, ki so predmet GJS, ne sme v celoti prenesti na tretje osebe.
10. člen 
(oddaja pravnih poslov tretjim osebam) 
(1) Koncesionar lahko tretjim osebam odda posamezne pravne posle v zvezi z izvajanjem GJS samo, če je to predvideno v koncesijski pogodbi in v predvidenem obsegu.
(2) Koncesionar mora pri oddaji posameznih pravnih poslov v zvezi z izvajanjem GJS tretjim osebam ravnati skladno z veljavnim zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil.
(3) Koncesionar mora v primeru oddaje pravnih poslov iz prejšnjega odstavka, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
IV. FINANCIRANJE 
11. člen 
(viri, višina in način financiranja) 
(1) Koncesija se financira iz proračuna občine, iz prihodkov iz izvajanja GJS in drugih prihodkov koncesionarja.
(2) Cene storitev v zvezi z upravljanjem turistične infrastrukture, ki jih koncesionar izvaja v okviru koncesije, se oblikujejo v dogovoru s koncedentom.
(3) Višina in način letnega financiranja se določi v koncesijski pogodbi oziroma vsakoletnih aneksih h koncesijski pogodbi.
V. KONCESIJSKO RAZMERJE 
12. člen 
(začetek in čas trajanja koncesije) 
(1) Koncesijsko razmerje za izvajanje GJS nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe in traja določen čas, in sicer največ pet let.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se koncesijsko razmerje lahko enkrat podaljša, največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba in ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– koncesionar je med izvajanjem koncesije vestno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti,
– koncesionar je pravočasno odpravil morebitne nepravilnosti, ki so bile ugotovljene v postopkih spremljanja in nadzorov izvajanja koncesije,
– zoper delo koncesionarja v času izvajanja koncesije ni bila vložena utemeljena pritožba ali utemeljena prijava v zvezi z nepravilnostmi pri izvajanju GJS,
– ne obstajajo razlogi za odvzem koncesije v skladu z zakonom in če koncesionar ni kršil predpisanih in pogodbeno dogovorjenih obveznosti,
– koncesionar izpolnjuje druge pogoje, določene v koncesijski pogodbi.
(3) Morebitno podaljšanje koncesijskega razmerja koncedent in koncesionar dogovorita z aneksom h koncesijski pogodbi.
13. člen 
(koncesijska pogodba) 
(1) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem GJS.
(2) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(3) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.
14. člen 
(pravice in obveznosti koncesionarja in koncedenta) 
(1) Obveznosti koncesionarja so predvsem:
– uporabnikom zagotavljati kontinuirano in kvalitetno izvajanje GJS, ki je predmet koncesije, v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi, občinskimi odloki ter koncesijsko pogodbo,
– kot dober gospodarstvenik in dober strokovnjak upravljati in vzdrževati turistično infrastrukturo, ki je namenjena izvajanju GJS,
– letno pripraviti poslovni in finančni načrt razvoja turizma, ki bo podlaga za določitev višine financiranja izvajanja GJS iz proračuna občine.
(2) Koncedent mora zagotavljati:
– ustrezne pogoje za izvajanje GJS, ki je predmet koncesije, v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi, občinskimi odloki ter koncesijsko pogodbo,
– sankcioniranje koncesionarja v primeru neizvajanja ali nepravilnega izvajanja njegovih obveznosti iz tega odloka, koncesijske pogodbe in drugih predpisov,
– redno in tekoče obveščanje koncesionarja o vseh okoliščinah, pomembnih za izvajanje koncesije,
– nadzor nad izvajanjem koncesije.
(3) Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, ki niso določene s tem odlokom, se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.
15. člen 
(odgovornost koncesionarja za škodo) 
(1) Koncesionar je v skladu z veljavnimi predpisi odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem GJS povzročijo pri njem ali pri pogodbenem izvajalcu zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Koncesionar mora skleniti ustrezno zavarovanje za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem GJS povzroči uporabnikom ali drugim osebam. Obseg zavarovanja odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
VI. NADZOR 
16. člen 
(vsebina in organ nadzora) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja koncedent oziroma pooblaščena oseba koncedenta, pri čemer se način nadzora podrobneje opredeli v koncesijski pogodbi.
(2) Nadzor nad izvajanjem koncesije se vrši s finančnim nadzorom, pregledom zakonitosti in strokovnosti izvajanja GJS ter nadzorom vseh drugih okoliščin v zvezi z izvajanjem koncesije.
17. člen 
(dolžnost posredovanja informacij in poročanja) 
Koncesionar mora koncedentu na zahtevo posredovati dokumentacijo, poročila in informacije o poslovanju ter mu omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
VII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
18. člen 
(načini prenehanja koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije.
19. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumom o prenehanju,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za prenehanje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob prenehanju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
20. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če koncesionar ne začne z izvajanjem GJS v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnosti in storitve iz drugega odstavka 4. člena prenehajo izvajati kot GJS.
(2) Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije po prvi alineji prvega odstavka tega člena ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema koncesije po drugi alineji prvega odstavka tega člena, je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.
VIII. KONČNA DOLOČBA 
21. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-1/2021
Litija, dne 13. decembra 2021
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost