Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

Ob-3631/21, Stran 2800
Svet Koroškega doma starostnikov na podlagi 32.–35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 s spremembami in dopolnitvami), 32., 33. in 34. člena Statuta Koroškega doma starostnikov, 64. člena Poslovnika o delu sveta zavoda ter sklepa sveta Koroškega doma starostnikov z 8. redne seje z dne 7. 12. 2021, z dnem 20. 12. 2021 razpisuje prosto delovno mesto
direktorja 
Koroškega doma starostnikov, Črneče 146, 2370 Dravograd
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje, in sicer:
– ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena ZSV, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu ali
– ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu ali
– ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje oziroma ga mora kandidat opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja; če tega programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha;
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K pisni prijavi morajo kandidati priložiti:
– življenjepis europass, iz katerega so razvidne dosedanje delovne izkušnje,
– dokazila o izobrazbi,
– uradno dokazilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda,
– program dela z vizijo razvoja zavoda.
Direktor bo imenovan za obdobje pet let.
Pisne prijave z vsemi dokazili morajo kandidati poslati s priporočeno pošto v zaprti ovojnici z oznako: »Razpis za direktorja – ne odpiraj!« v roku 15 delovnih dni po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov Koroški dom starostnikov, Črneče 146, 2370 Dravograd.
Nepopolne in prepozno prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo izločene iz postopka.
Svet Koroškega doma starostnikov bo kandidate vabil in obveščal izključno po elektronski pošti, zato je obvezna sestavina prijave tudi elektronski naslov.
Prijavljeni kandidati, ki ustrezajo razpisnim pogojem, bodo povabljeni, da pristojnemu organu predstavijo programske usmeritve oziroma vizijo za delovanje doma za obdobje mandata. O datumu predstavitve bodo obveščeni preko elektronske pošte.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko določenem roku.
Mandat bo direktorju pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra podano prej.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Koroškega doma starostnikov

AAA Zlata odličnost