Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

Ob-3612/21, Stran 2828
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Rebalansa Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-24/2021/3 z dne 2. 12. 2021 in v skladu s Shemo de minimis pomoči »Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov« (št. priglasitve M001-5854067-2014/I), št. 442-10/2018/15 z dne 16. 4. 2019 ter Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019 (objavljen na spletni strani: https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/pravilnik-o-dodeljevanju-pomoci-po-pravilu-de-minimis), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 93SUB-SO21
Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna spodbuda) za nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo).
Skupnostna samooskrba pomeni samooskrbo večstanovanjske stavbe in skupnosti OVE, skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20, 121/21 – ZSROVE in nasl.; v nadaljnjem besedilu: Uredba o samooskrbi), pri čemer večstanovanjska stavba pomeni večstanovanjsko stavbo, poslovno-stanovanjsko, stanovanjsko-poslovno in poslovno stavbo.
Nova naložba je naložba v napravo za samooskrbo z električno energijo, ki ob oddaji vloge še ni bila zaključena, ali naložba v napravo za samooskrbo z električno energijo, ki bo začela obratovati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu.
Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma je bila za stavbo izdana odločba o legalizaciji oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ). Naprava za samooskrbo z električno energijo je lahko nameščena tudi na enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za nove naprave za samooskrbo z električno energijo.
Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, izdanega na podlagi 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZOEE) in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16, 46/18, 121/21 – ZSROVE in nasl.; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter priznani stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20 in nasl.) zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 3.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.
Če ima vlagatelj stalno prebivališče/sedež ter zemljišče, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo, leži na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25 %.
c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški:
– nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo;
– montaže naprave za samooskrbo z električno energijo ter zagona sistema;
– pripadajočih električnih inštalacij in opreme.
V kolikor vlagatelj z nakupom in montažo naprave stroškov ni imel (nagradna igra ipd.), priznanih stroškov naložbe ni, zato vlagatelj do nepovratne finančne spodbude ni upravičen.
3. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali
– etažni lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo, ali
– družinski član lastnika ali solastnika zemljišča, na katerem stoji stavba ali posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo.
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so upravičene tudi pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov ter pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna, ki so investitorji in:
– lastniki ali solastniki zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali
– etažni lastniki ali solastniki zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo.
Lastništvo zemljišča bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.
Do spodbud Eko sklada niso upravičeni tisti:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah, sklenjenih z Eko skladom;
– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije;
– ki nimajo poravnanih obveznosti iz plač ali socialnih prispevkov;
– gospodarske družbe in zadruge v težavah v skladu z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah;
– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja;
– ki imajo blokiran transakcijski račun.
Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo naložbe seznanjeni morebitni lastnik/i, solastnik/i oziroma etažni lastnik/i stavbe. Vlagatelj s podpisom izjave o sprejemanju pogojev jamči, da je za potrebe izvajanja ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil njihovo soglasje.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga.
Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 93SUB-SO21 in obvezne priloge:
– predračun oziroma ponudbo za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo, ki se glasi na vlagatelja;
– podatke proizvajalca o napravi za samooskrbo z električno energijo, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji naprave;
– izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, s strani pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičene osebe, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– fotografijo dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo, z označeno lokacijo namestitve naprave;
– kopijo Soglasja za priključitev (na podlagi 139. člena ZOEE);
– v primeru skupnostne oskrbe pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in pooblastilo za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, če upravičene osebe v predmetnem upravnem postopku zastopa pooblaščenec, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– v primeru skupnostne samooskrbe seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo, in sicer v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.
V primeru, da vlogi po poteku roka za dopolnitev vloge ne bodo priložene vse obvezne priloge, bo vloga zavržena.
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
V primeru skupnostne oskrbe lahko vlogo na javni poziv v imenu upravičenih oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21 in nasl.), predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec).
b) prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbo, ki vključuje dobavo in vgradnjo prototipne ali rabljene opreme in naprav.
c) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Naložba mora biti izvedena s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo.
d) lastništvo naprave za samooskrbo
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le tistim lastnikom naprave za samooskrbo oziroma upravičenim osebam, ki so hkrati tudi odjemalci in ne tretjim osebam.
e) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z Uredbo o samooskrbi, Pravilnikom ter vsemi drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
Stavba, na katero bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo, ter stavba, ki bo samooskrbovana, morata biti zgrajeni skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Če je stavba, na katero bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj pri izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1 pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
f) omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za vlagatelje oziroma lastnike, ki opravljajo pridobitno dejavnost, predstavlja po tem javnem pozivu dodeljena nepovratna finančna spodbuda pomoč po pravilu »de minimis«.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena vlagatelju oziroma lastniku, ne sme preseči 200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR pri podjetjih v cestno tovornem prometu.
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture,
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov,
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– vlagateljem oziroma lastnikom, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– vlagateljem oziroma lastnikom v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– vlagateljem oziroma lastnikom, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od vlagatelja oziroma lastnika pa pridobil pisno izjavo:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis« pomoč,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– s seznamom vseh podjetij, ki z vlagateljem oziroma lastnikom tvorijo enotno podjetje.1
1 Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli navedenem razmerju iz zgornjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
g) prepoved odstranitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Prejemnik nepovratne finančne spodbude ne sme odstraniti naprave za samooskrbo z električno energijo prej kot po 3 letih po izplačilu nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za naložbo, ki je predmet vloge, že dodeljena katera koli druga nepovratna finančna spodbuda, z izjemo spodbud, dodeljenih s strani občin.
i) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isto naložbo
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude za nakup nove naprave za samooskrbo z električno energijo po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko vlagatelji naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke ki so objavljene na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
6. Brezplačno energetsko svetovanje za občane
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski svetovalci za občane. Vlagatelj se lahko v izbrani lokalni pisarni naroči na energetsko svetovanje, kjer mu neodvisni svetovalci z brezplačnimi nasveti pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbi.
Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju je dostopnih na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si ali na brezplačni tel. 080 1669.
7. Rok in način prijave
Vlagatelj lahko odda vlogo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev in objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Vloga, ki je v elektronski obliki in je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, se vloži tako, da se pošlje po elektronski poti na naslov: vloge@ekosklad.si.
Vloga je vložena, ko jo prejme Eko sklad. Če je vloga poslana priporočeno na pošti, se za datum prejema šteje datum oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad dejansko prejme vlogo.
Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pravočasno vložene. Vloge, ki ne bodo pravočasno vložene, bodo s sklepom zavržene.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in nasl.), če ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude upoštevaje določbe javnega poziva ter prednostni vrstni red prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 38/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in nasl.) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 15 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelji niso mogli predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njihovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo niso izpolnjeni.
Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka naložbe šteje datum izdaje računa. Le v primeru, če je bila Pogodba o uporabi sistema sklenjena kasneje, kot je razvidno iz v prejšnjem stavku navedenih podatkov računa, se kot datum zaključka naložbe šteje datum sklenitve te pogodbe.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani vlagatelja/pooblaščenca;
– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, naprav in opreme za celoten obseg naložbe, ki se glasi na vlagatelja;
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– kopijo Pogodbe o uporabi sistema (skladno z določbami 11. člena ZOEE);
– fotografijo vgrajene naprave za samooskrbo z električno energijo.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun vlagatelja oziroma v primeru skupnostne oskrbe na bančni račun pooblaščenca, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
V primeru, da ima vlagatelj neplačane zapadle obveznosti do Eko sklada, se z nepovratno finančno spodbudo poplačajo zapadle obveznosti, preostanek pa se nakaže na račun vlagatelja.
10. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 4 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, odločbe, pogodbe, Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve predmeta nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov, vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude.
V kolikor se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odločbe, pogodbe ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja glede na namen dodeljenih sredstev ali pa vlagatelj onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, vlagatelj pa je dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani pristojnim organom.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov, vlagatelj v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila njegova vloga zavrnjena oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih pozivih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti