Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2542. Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na ponovnem glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT), ki je bil 13. 5. 2018

OBČINE

Bovec

2543. Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Bovec

Brežice

2544. Sklep o razpisu rednih volitev v Svete krajevnih skupnosti Občine Brežice

Celje

2545. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda »DESETKA CELJE« v plačni razred

Cerknica

2546. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu – center Cerknice CE-16C in CE-18C – krajše SD OPPN CC – 2

Cerkno

2547. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.

Črnomelj

2548. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Črnomelj

Dolenjske Toplice

2549. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dolenjske Toplice
2550. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dolenjske Toplice
2551. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice
2552. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice

Gorenja vas-Poljane

2553. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Gornji Petrovci

2554. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Idrija

2555. Odlok o občinskih cestah v Občini Idrija
2556. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja PUSTOTA – SI_11/1 SSe
2557. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
2558. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija
2559. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu industrijska cona Godovič
2560. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija
2561. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o upravljanju javnih športnih in kulturnih objektov v Občini Idrija
2562. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ilirska Bistrica

2563. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica

Jesenice

2564. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2019

Kanal ob Soči

2565. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči
2566. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2018

Koper

2567. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper
2568. Razpis volitev Italijanske samoupravne skupnosti Koper

Kranj

2569. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo regijskega večnamenskega športno vadbenega centra v Kranju
2570. Odlok o spremembah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj

Ljubljana

2571. Sklep o razpisu rednih volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

Log-Dragomer

2572. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Poslovno proizvodna cona Log – vzhodni del

Loški Potok

2573. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Loški Potok

Metlika

2574. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika
2575. Odlok o pokopališkem redu v Občini Metlika
2576. Odlok o javnem redu in miru v Občini Metlika
2577. Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa

Miren-Kostanjevica

2578. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Miren - Kostanjevica

Mirna Peč

2579. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Murska Sobota

2580. Spremembe Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota
2581. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota
2582. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije
2583. Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota

Piran

2584. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza v Občini Piran in o organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov
2585. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena

Pivka

2586. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Pivka

Puconci

2587. Odlok o pokopališkem redu v Občini Puconci
2588. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Puconci

Rogaška Slatina

2589. Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča mesta Rogaška Slatina
2590. Razpis rednih volitev članov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina

Sevnica

2591. Sklep o združitvi postopkov

Sežana

2592. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sežana
2593. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2594. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2595. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2596. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana

Slovenj Gradec

2597. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec
2598. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Slovenj Gradec
2599. Odlok o predkupni pravici Mestne občine Slovenj Gradec
2600. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018
2601. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Slovenj Gradec
2602. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče
2603. Pravilnik o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma
2604. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Mestni občini Slovenj Gradec
2605. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 18.4)
2606. Razpis rednih volitev članov svetov četrtnih in vaških skupnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

2607. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice

Škocjan

2608. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škocjan
2609. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Škocjan

Šmarje pri Jelšah

2610. Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
2611. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Šmarje pri Jelšah
2612. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Tolmin

2613. Odlok o turistični, promocijski in festivalski taksi v Občini Tolmin
2614. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tolmin
2615. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2018

Turnišče

2616. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Turnišče
2617. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Turnišče
2618. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti

Žalec

2619. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec
2620. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec
2621. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč OPPN za OLN Vrbje ob Strugi
2622. Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Žalec
2623. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žalec
2624. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti