Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2557. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o., stran 8282.

  
Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) sta Občinski svet Občine Idrija na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) na 25. seji dne 4. 7. 2018 in Občinski svet Občine Cerkno na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) na 25. seji dne 31. 5. 2018 sprejela
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (Uradni list RS, št. 58/14, 52/16 in 57/16) se prvi odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ustanoviteljici sprejemata sklepe na skupščini. Skupščino sestavljata predstavnika ustanoviteljic, ki ju imenujeta občinska sveta ustanoviteljic na predlog županov in sta pooblaščena izvrševati glasovalno pravico za posamezno ustanoviteljico (člana skupščine). Mandat članov skupščine se lahko določi za posamezno sejo ali za dobo štirih let. Po poteku mandata sta lahko ponovno imenovana. Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na skupščini, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe, če ni s tem odlokom v posameznem primeru določeno drugače.«
2. člen 
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktor na lastno odgovornost vodi posle podjetja in ga zastopa brez omejitev, razen pri prometu z nepremičninami in osnovnimi sredstvi. Za omenjeno si mora predhodno pridobiti soglasje občinskih svetov ustanoviteljic. Soglasje občinskih svetov ustanoviteljic ni potrebno v primeru strojeloma osnovnega sredstva do višine 30.000 €. Strojelom je dokazljiv z zapisnikom zavarovalnice.«
V drugem odstavku se prva, druga in tretja alinea spremenijo tako, da se glasijo:
»– priprava letnega plana in razvojnih programov javnega podjetja, ki jih mora predložiti v seznanitev občinskima svetoma ustanoviteljic do konca meseca decembra za naslednje koledarsko leto;
– priprava letnega poročila, ki ga mora predložiti v seznanitev občinskima svetoma ustanoviteljic do konca meseca maja za preteklo koledarsko leto;
– poročanje skupnemu organu iz 22. člena tega odloka in občinskima svetoma ustanoviteljic o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje javnega podjetja;«.
3. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanoviteljice imajo pravico do obveščenosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan pisno poročati skupnemu organu iz 22. člena tega odloka in občinskima svetoma ustanoviteljic na zahtevo, izraženo s sklepom.«
4. člen 
V drugem odstavku 27. člena se briše beseda »lahko«.
5. člen 
Po sprejemu odloka v obeh občinah ustanoviteljicah obe občini ustanoviteljici objavita odlok v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati petnajsti dan po njegovi zadnji objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2014
Idrija, dne 4. julija 2018
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.
Št. 354-0008/2014
Cerkno, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti