Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

Št. 110-10/2018 Ob-2586/18, Stran 1603
Razpisna komisija Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče (Uradni list RS, št. 35/01, 57/01, 48/02, 79/05), 13. člena Statuta javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče in sklepa 9. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radeče z dne 17. 7. 2018 objavlja javni razpis za delovno mesto
direktor 
javnega zavoda KTRC Radeče/Kulturno turistični rekreacijski center Radeče (m/ž)
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– višja strokovna izobrazba ali višješolska izobrazba (prejšnja)
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodstvenih delovnih mestih
– organizacijske in vodstvene sposobnosti
– državljanstvo Republike Slovenije
– znanje uradnega jezika
– kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
– zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. Zaželeno je, da kandidat prijavi priloži tudi fotokopijo diplome oziroma druge listine, iz katere je razvidno, da izpolnjuje pogoje glede zahtevane izobrazbe
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V opisu delovnih izkušenj mora kandidat navesti datum pridobljenih izkušenj pri posameznem delodajalcu ter opisati delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu
3. program razvoja javnega zavoda
4. pisno izjavo, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
5. pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje organu preverjanje in pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2., in 4. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da kandidat prijavi priloži življenjepis ter da v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Mandat direktorja traja 4 leta. Razpisna komisija si pridržuje pravico, da kandidate, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje razpisa, povabi na razgovor. Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za polni delovni čas. Kraj opravljanja dela je: JZ KTRC Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče. Kandidati, ki ne izpolnjujejo zgoraj razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstili v izbirni postopek.
Kandidati morajo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja JZ KTRC Radeče«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in Zavodu RS za zaposlovanje. Prijave, ki bodo oddane na pošto po navedenem roku, se kot prepozne zavržejo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije glede javnega razpisa so na voljo na tel. 03/56-80-800 (Nataša Žnidaršič Mavri).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Razpisna komisija Občine Radeče 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti