Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2614. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tolmin, stran 8342.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep Vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 31. seji dne 3. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tolmin 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina Odloka) 
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tolmin (v nadaljnjem besedilu: Odlok) določa javni interes v športu, mehanizme za njegovo uresničevanje ter organe, ki so zanj pristojni na področju športa v Občini Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru letnega programa športa (v nadaljnjem besedilu: LPŠ).
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za moške in za ženske.
3. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: NPŠ), in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ, in se uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področij športa.
4. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ po tem Odloku so tisti subjekti, ki so navedeni v drugem odstavku 6. člena Zakona o športu (ZŠpo-1).
5. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a. imajo svoj sedež ali sedež svoje sekcije* v občini,
b. so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljnjem besedilu: JR) najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov,
c. izvajajo športne programe in/ali področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
d. imajo za prijavljene športne programe in/ali področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroški izvedbe programov,
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov (vsi izvajalci).
* kadar se prijavlja izvajalec s sedežem sekcije v občini, se pri vrednotenju programov upoštevajo le člani sekcije iz občine in programi, ki se izvajajo v občini. 
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
6. člen 
(opredelitev področij športa) 
Za uresničevanje javnega interesa v športu se, v skladu s proračunskimi zmožnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijska športna dejavnost
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.9. Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
2.1. Načrtovanje, izgradnja in posodabljanje športnih objektov in površin za šport v naravi
2.2. Upravljanje in vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin za šport v naravi
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov
3.3. Založništvo v športu
3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev in zvez
4.2. Delovanje javnih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Velike mednarodne športne prireditve
5.2. Druge športne prireditve
5.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu
5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
II. POSTOPKOVNE DOLOČBE 
7. člen 
(LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki za posamezno koledarsko leto opredeli športne programe in področja, ki so prepoznani kot javni interes občine. Predlog LPŠ pripravi strokovna služba Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: ZKŠM) in ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Tolmin.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva, kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– športne programe in področja, ki se v letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij,
– obseg in vrsto sofinanciranih športnih programov in področij,
– pogoje in merila za sofinanciranje športnih programov in področij v okviru LPŠ.
(3) LPŠ sprejme Občinski svet Občine Tolmin, po predhodnem mnenju Izvršnega odbora Občinske športne zveze Občine Tolmin in Strokovnega sveta za šport pri ZKŠM. Občinski svet lahko LPŠ sprejme tudi brez prej navedenih predhodnih mnenj, če le-ta niso podana v roku 30 dni od poziva.
(4) Proračunska sredstva, določena v LPŠ, se razdeli na osnovi javnega razpisa (JR), razen sredstev za športne objekte in površine (tč. 2.1. in 2.2. petega člena Odloka) in sredstev za delovanje javnih zavodov (tč. 4.2. petega člena Odloka), ki so neposredno določena z vsakoletnim proračunom.
8. člen 
(komisija za izvedbo JR) 
(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo JR (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki je sestavljena iz treh članov. Predsednika komisije izvolijo člani izmed sebe.
(2) Pri sestavi in delu komisije je treba spoštovati določila 20. člena ZŠpo-1 glede sorodstvene in interesne povezanosti z vlagatelji ter drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na nepristranskost.
(3) Naloge komisije so:
a. pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
b. odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
c. ocena vlog na podlagi pogojev in meril, navedenih v LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,
d. oblikovanje predloga izbire in višine sofinanciranja LPŠ po športnih programih/področjih in izvajalcih,
e. vodenje zapisnikov o svojem delu.
(4) V sklepu o imenovanju lahko župan podrobneje opredeli naloge, način dela komisije in roke za izvedbo nalog. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev na komisiji je potrebna večina članov.
(5) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravi strokovna služba ZKŠM.
9. člen 
(JR in razpisna dokumentacija) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, Odlokom in sprejetim LPŠ občina objavi JR za sofinanciranje LPŠ.
(2) Objava JR mora vsebovati:
a. ime in naslov naročnika,
b. pravno podlago za izvedbo JR,
c. predmet JR,
d. navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ),
e. navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih programov/področij,
f. višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
g. obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
h. rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,
i. datum in način odpiranja vlog,
j. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
k. navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
l. informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
a. razpisne obrazce,
b. navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
c. informacijo o dostopu do Odloka in LPŠ,
d. vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
10. člen 
(postopek izvedbe JR) 
(1) Občina obvestilo o JR objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno besedilo JR in razpisno dokumentacijo pa na svoji spletni strani in spletni strani ZKŠM. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši od štirinajst dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga je lahko elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske oddaje vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, kot je predviden v JR. Odpirajo se le v roku prispele vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog ni javno.
(4) Komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost vsake vloge glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
a. kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
b. imena navzočih članov komisije,
c. naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
d. ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(6) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
11. člen 
(poziv za dopolnitev vloge) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog komisija v roku osmih dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji iz prejšnjega odstavka v roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni možna.
12. člen 
(pregled, ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in pravilnih vlog tako, da preveri izpolnjevanje vseh pogojev iz razpisa ter jih oceni na podlagi pogojev, kriterijev in meril določenih v LPŠ oziroma razpisni dokumentaciji.
(2) Na osnovi opravil iz prejšnjega odstavka komisija pripravi predlog izbire in višine sofinanciranja LPŠ po športnih programih/področjih in izvajalcih, pri čemer upošteva določila 27. člena ZŠpo-1.
13. člen 
(odločba o izbiri) 
Na osnovi predloga komisije odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ izda pristojni organ občinske uprave in jo vroči vlagatelju. Dokončna odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
14. člen 
(ugovor) 
Zoper sklep o zavrnjenih ali zavrženih vlogah lahko vlagatelj poda ugovor v roku osmih dni po prejemu.
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz JR in da mu sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku osmih dni od vročitve odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(2) O pritožbi odloči župan v roku trideset dni od prejema. Odločitev župana je dokončna. O svoji odločitvi župan obvesti tudi komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi vlagatelji.
15. člen 
(objava rezultatov JR) 
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani občine in ZKŠM.
16. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
a. naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
b. vsebino in obseg dejavnosti,
c. čas realizacije dejavnosti,
d. višino dodeljenih sredstev,
e. terminski plan porabe sredstev,
f. način nadzora nad izvedbo športnih programov/področij, namensko porabo sredstev in predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
g. način nakazovanja sredstev izvajalcu,
h. način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
i. način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
j. določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbo, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
k. druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se izbrani izvajalec v roku osem dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.
17. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati priznane športne programe/področja najmanj v obsegu, ki je opredeljen v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrani športni program/področje v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvajata občinska uprava in Nadzorni odbor.
18. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi) 
Prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki imajo pod enakimi pogoji:
– zavodi, ki izvajajo obvezni in razširjeni program v okviru vzgojno izobraževalnega procesa,
– športna društva, ki izvajajo LPŠ,
– športna društva s statusom društva v javnem interesu, ki ne izvajajo LPŠ.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Tolmin z dne 19. 9. 2002.
20. člen 
(veljavnost Odloka) 
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2018
Tolmin, dne 3. julija 2018
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost