Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2584. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza v Občini Piran in o organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov, stran 8310.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza v Občini Piran in o organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 29. redni seji dne 31. 5. 2018.
Št. 371-7/2018
Piran, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16), 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. in 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 6/1995) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 29. redni seji dne 31. maja 2018 sprejel
O D L O K 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza v Občini Piran in o organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
S tem odlokom se določa organizacija in način opravljanja izbirne gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza v Občini Piran in organizacija ter način izvajanja prevozov šolskih otrok.
2. člen 
Prevoz šolskih otrok se izvaja kot posebni linijski prevoz.
II. ORGANIZACIJA IN NAČIN IZVAJANJA MESTNEGA LINIJSKEGA PREVOZA POTNIKOV IN PREVOZOV ŠOLSKIH OTROK 
3. člen 
Izbirna gospodarska javna služba iz prvega člena tega odloka, ki zajema izvajanje mestnega linijskega prevoza potnikov, se zagotavlja s podelitvijo koncesije na podlagi tega odloka in s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
Izvajanje prevozov šolskih otrok se zagotavlja integrirano, na podlagi tega odloka in s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Piran kot koncedent (v nadaljevanju: koncedent) določa: predmet in območje izvajanja koncesije, uporabnike koncesije, pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, splošne pogoje za izvajanje koncesije, obseg koncesije, začetek in čas trajanja koncesije, vire financiranja koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe, prenos koncesije, nadzor nad izvajanjem koncesije, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja ter postopek sklenitve in spremembe koncesijske pogodbe.
1. Predmet izvajanja koncesije
4. člen 
Predmet koncesije je izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov mestnega prometa (v nadaljevanju: koncesija).
V okviru koncesijskega razmerja iz prvega odstavka tega člena se uredi tudi izvajanje šolskih prevozov otrok.
Pojem koncesije se v tem odloku razume v smislu, kot je opredeljen v Zakonu o gospodarskih javnih službah. Glede na določbe Zakona o javno-zasebnem partnerstvu se pojem koncesije po tem odloku glede na delitev tveganj in način financiranja smatra kot javnonaročniška oblika partnerstva.
2. Območje izvajanja koncesije
5. člen 
Koncesija se izvaja na avtobusnih linijah na območju Občine Piran, ki jih na predlog župana potrdi občinski svet koncedenta. Način oblikovanja in spreminjanja avtobusnih linij se podrobneje opredeli s koncesijsko pogodbo.
Izvajanje šolskih avtobusnih prevozov se podrobneje opredeli s koncesijsko pogodbo.
6. člen 
Vozni red pripravi občinska uprava. Predlog sprememb voznega reda predloži koncesionar v potrditev občinski upravi. Način oblikovanja, potrjevanja in spreminjanja voznega reda se določi s koncesijsko pogodbo.
3. Uporabniki koncesije
7. člen 
Uporabniki storitev mestnega linijskega prevoza so potniki. Potnik je fizična oseba, ki z izdano vozno karto pridobi pravico koristiti storitve izvajanja koncesije.
8. člen 
Potniki smejo vstopati in izstopati v vozila samo pri tako označenih vratih. Drugim potnikom za njimi so dolžni omogočiti nemoten vstop s tem, da se pomikajo proti mestu izstopa iz vozila.
Potniki morajo dati prednost in odstopiti prostor predvsem slepim osebam in njihovim spremljevalcem, težko pokretnim in ostarelim osebam, invalidom, nosečnicam in materam z malimi otroki in jim omogočiti čim hitrejše vstopanje in izstopanje, če ti to želijo.
Ko je v vozilu doseženo dovoljeno število potnikov, je voznik dolžan zapreti vrata vozila.
9. člen 
Potniki med vožnjo ne smejo odpirati vrat vozila.
V vozilih ni dovoljeno kaditi, uživati hrane ali alkoholnih pijač, razgrajati in onesnaževati ter uničevati vozila in opreme. Povzročitelj škode je dolžan koncesionarju poravnati stroške popravila.
10. člen 
Prevoz ročne prtljage je brezplačen.
Večjih predmetov, ki bi ovirali potnike, ni dovoljeno prinašati v vozilo.
Prepovedano je vnašati strupene, eksplozivne in vnetljive snovi, ki so lahko nevarne za življenje občanov in varstvo premoženja.
Prepovedan je vstop potnika s kotalkami, rolerji, smučarskimi čevlji (pancerji) in podobno. Prepovedan je vstop potnika z živalmi, razen za pse vodnike za slepe in male živali v kletkah.
Prepovedan je vstop potnika, ki se ob vstopu v vozilo hrani (krompirček, sladoled ipd.).
11. člen 
Potnik mora na zahtevo voznika ali kontrolorja takoj zapustiti vozilo v primeru, če s svojim ravnanjem in obnašanjem krši določbe 8., 9. in 10. člena tega odloka.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
12. člen 
Koncesionar je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima licenco, pridobljeno na podlagi veljavnega Zakona o prevozih v cestnem prometu, s katero pridobi pravico do opravljanja prevozov oseb v notranjem cestnem prometu.
5. Splošni pogoji za izvajanje koncesije mestnega linijskega prometa
13. člen 
Izvajanje koncesije obsega:
1. izvajanje mestnega linijskega prevoza na linijah, ki so določene s sklepom koncedenta,
2. zagotavljanje uporabe prevoznih storitev vsem uporabnikom pod enakimi pogoji in
3. opremljanje avtobusnih postaj in postajališč z voznimi redi, potekom linij, obvestili ipd.
14. člen 
Koncesionar mora za opravljanje koncesionirane dejavnosti izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno licenco za opravljanje te dejavnosti;
– da zanj niso podani razlogi za izključitev, navedeni v 75. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18);
– da v zadnjih 12 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranega nobenega poslovnega računa;
– da je povprečje njegove prihodkovne realizacije v zadnjih treh letih znašalo vsaj 2 mio EUR. V primeru, da ponudnik v katerem izmed let še ni obstajal, se za to leto, ko še ni obstajal, upošteva realizacija 0 EUR. Pri partnerskih ponudbah se prihodkovna realizacija sešteva in korigira na naslednji način:
– v primeru partnerske ponudbe dveh partnerjev se prihodkovna realizacija obeh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,9 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija, 
– v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se prihodkovna realizacija vseh treh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,8 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija, 
– v primeru partnerske ponudbe štirih ali več partnerjev se prihodkovna realizacija vseh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,7 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija; 
– da razpolaga z zadostnim številom usposobljenih strokovnih kadrov;
– da razpolaga z zadostnim številom vozil;
– da je v zadnjih treh letih opravljal dejavnost mestnih linijskih prevozov;
– da predloži finančen načrt, iz katerega so razvidni vsi stroški izvajanja koncesionirane dejavnosti, ter da navede vire financiranja za pokritje predvidenih stroškov;
– da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali/in v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo pri koncesionarju zaposleni tretjim osebam, občini ali državi;
– da sprejema vse obveznosti, določene s tem odlokom, razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe;
– da je sposoben zagotavljati izvajanje koncesionirane dejavnosti na kontinuiran in kakovosten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev.
Kandidat mora v svoji prijavi na razpis podrobno opredeliti izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka. Podrobnejši pogoji se določijo v javnem razpisu za izbiro koncesionarja.
15. člen 
Koncesionar, ki izvaja koncesijo, mora:
1. v času trajanja koncesije opravljati mestni linijski prevoz potnikov nepretrgano v skladu z voznim redom na vseh linijah, določenih s koncesijsko pogodbo, ne glede na število potnikov;
2. v času trajanja koncesijske pogodbe izvajati šolske prevoze otrok;
3. v okviru stanja ceste in okoliščin prometa na njej zagotavljati čim večjo točnost voženj po voznem redu, pri čemer ne sme biti noben odhod s postaje in pomembnejšega postajališča pred časom odhoda, določenim s podrobnim voznim redom. Podrobneje se zahteve glede točnosti izvajanja voznega reda določijo v koncesijski pogodbi;
4. upoštevati predpisane strokovno-tehnične, organizacijske, stroškovne in druge normative in standarde, ki izhajajo iz občinskega razvojnega programa na tem področju;
5. svojo dejavnost usklajevati z razvojnimi programi, potrebami in interesi koncedenta;
6. zagotavljati uporabnikom zanesljivo, kontinuirano in kvalitetno izvajanje koncesije;
7. zagotoviti dostop in prostor za invalidske vozičke;
8. prilagajati svojo dejavnost predpisom in sodobnim standardom;
9. spoštovati predpise, ki urejajo to področje;
10. omogočati strokovni ter finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela v skladu s tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
11. za izvajanje koncesionirane dejavnosti voditi ločeno računovodstvo in poslovne knjige za podeljeno koncesijo v skladu s 67. členom Zakona o gospodarskih javnih službah in posredovati koncedentu računovodski izkaz v enem mesecu po zaključnem računu in dovoliti koncedentu vpogled v zaključni račun v času trajanja koncesije;
12. koncedenta samoiniciativno obveščati o dogodkih, ki so pomembni za izvajanje javne službe in storitve izvajanja šolskih prevozov otrok;
13. zagotoviti, da bo vsa javna ali osebna lastnina, ki se poškoduje ob izvajanju koncesije, na njegove stroške vrnjena v prvotno stanje;
14. opravljati prevoze na način in pod pogoji, opredeljenimi s tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
15. pri označevanju vozil in voznih redov uporabljati oblikovno rešitev in barve, ki jih določi koncedent;
16. zagotoviti, da so vozniki urejeni, uniformirani in opremljeni z napisi prevoznika in svojim imenom.
16. člen 
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar, ob dokazanih razlogih, pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah, ki so posledica višje sile.
Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, mora koncesionar obvestiti koncedenta. Koncendent in koncesionar se dogovorita o izvajanju koncesije v pogojih višje sile.
Koncesionar mora o spremembi poteka linije, tarife, voznega reda, prekinitvi prevozov in podobno redno obveščati javnost preko sredstev javnega obveščanja takoj, ko nastopijo okoliščine, ki bodo ali so povzročile spremembe oziroma prekinitev prevoza.
17. člen 
Kot višja sila ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti opravljanje koncesije tako, da potnikom zagotovi v najvišji možni meri nemoteno uporabo storitev izvajanja koncesije v okviru voznih redov.
Če koncesionar v primerih, ki so posledica stavke ali drugega ravnanja pri njem zaposlenih delavcev, ne zagotovi opravljanja koncesije, lahko njeno opravljanje zagotovi koncedent s prevzemom koncesije v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
18. člen 
Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti ene stranke, in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni javnopravni naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno zgolj na enega pogodbenega partnerja, ima stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe, pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe na način, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo.
Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za zahtevo po razvezi pogodbe in za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz tega akta in koncesijske pogodbe.
O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki v roku največ treh delovnih dni medsebojno pisno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takšnih okoliščinah.
Kolikor koncedent in koncesionar ne dosežeta dogovora o spremembi koncesijske pogodbe na način, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo, je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz tega akta in koncesijske pogodbe, ima pa pravico, da po sodni poti zahteva pravično spremembo ustreznih pogodbenih pogojev.
19. člen 
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom koncesije ali drugim osebam.
Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja se opredeli v koncesijski pogodbi.
6. Obseg koncesije
20. člen 
Koncedent zagotavlja koncesionarju izključno pravico opravljanja koncesionirane dejavnosti za čas trajanja koncesijske pogodbe na območju izvajanja koncesije, pravico do uporabe postajališč, ki so v lasti koncedenta, in druge pravice, določene v koncesijski pogodbi v skladu s tem odlokom.
7. Začetek in čas trajanja koncesije
21. člen 
Koncesija se podeli za obdobje, ki ne presega obdobja, določenega kot najdaljše dopustno obdobje v Uredbi (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS), št. 1191/69 in št. 1107/70 in v drugih vsakokrat veljavnih predpisih, ter je z ekonomskim elaboratom izkazano kot najbolj optimalno.
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje lahko predčasno preneha iz razlogov, navedenih v tem odloku in koncesijski pogodbi.
22. člen 
Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta koncesionar in koncedent.
8. Viri financiranja koncesije
23. člen 
Način financiranja koncesionirane dejavnosti se opredeli z javnim razpisom ter koncesijsko pogodbo.
Dolžnost koncedenta je zlasti, da zagotavlja stalnost dogovorjenega načina financiranja koncesionirane dejavnosti skozi celotno koncesijsko obdobje.
24. člen 
Koncesijska dejavnost se lahko financira iz občinskega proračuna, plačil uporabnikov, subvencij ter s trženjem reklamnih površin.
V primeru, ko se koncesijska dejavnost v pretežnem delu financira iz občinskega proračuna, se postopek izbire koncesionarja izvede po predpisih, ki opredeljujejo postopke oddaje javnih naročil.
Koncedent mora izbranemu koncesionarju pred sklenitvijo koncesijske pogodbe izdati še upravno odločbo, s katero mu podeli izključno pravico izvajati koncesionirano dejavnost; drugih udeležencev (strank, stranskih udeležencev) v upravnem postopku izdaje odločbe ni.
V primeru, ko se koncesijska dejavnost financira iz plačil uporabnikov, se cena vozovnice določi s cenikom, ki ga potrdi občinski svet koncedenta.
Koncedent si bo prizadeval oblikovati tak način financiranja koncesionirane dejavnosti, da bo ta za uporabnike predstavljal najmanjšo možno finančno obremenitev.
25. člen 
Znesek letnih plačil koncedenta ne sme presegati zneska, potrebnega za pokrivanje upravičenih stroškov, ki so nastali pri izpolnjevanju obveznosti koncesionirane dejavnosti, ob upoštevanju ustreznih prihodkov in primernega dobička.
Višina plačila se določi tako, da se stroškom, ki nastanejo z izvajanjem koncesionirane dejavnosti, prištejejo primeren dobiček in stroški financiranja ter odštejejo vsi prihodki, ki nastanejo pri izvajanju koncesionirane dejavnosti. Razlika predstavlja višino plačila.
Primeren dobiček iz prvega odstavka tega člena predstavlja največ višino obrestne mere na državne vrednostne papirje primerljive ročnosti glede na koncesijsko pogodbo, povečano za največ 2 odstotka.
Višina letnega plačila se določi na podlagi ponudbe na javnem razpisu izbranega ponudnika. Ponudba, ki bi bila podana v nasprotju s pravili iz tega člena, bo štela kot nedopustna.
9. Prenehanje koncesijskega razmerja
26. člen 
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem praviloma preneha s potekom časa, za katerega je sklenjena koncesijska pogodba. Koncesijsko razmerje lahko preneha tudi iz razlogov, navedenih v desetem poglavju tega odloka.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
10. Prenehanje koncesijske pogodbe
27. člen 
Koncesijska pogodba preneha veljati:
1. po preteku časa, za katerega je sklenjena,
2. s sporazumno razvezo,
3. z odpovedjo oziroma razdrtjem,
4. z odkupom,
5. z odvzemom in
6. s prevzemom.
28. člen 
(odpoved oziroma razdrtje koncesijske pogodbe) 
Če bodisi koncedent bodisi koncesionar ne izpolnita svoje obveznosti, lahko druga stranka zahteva izpolnitev obveznosti ali pa pod pogoji, določenimi z zakonom, tem aktom in s koncesijsko pogodbo, odstopi od pogodbe z navadno izjavo.
Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) razdrtjem oziroma odpovedjo koncedenta preneha predvsem:
– če koncesionar dejavnosti, ki so predmet koncesije, ne izvaja redno, strokovno, pravočasno ter zato povzroča motnje v izvajanju nalog iz tega akta ali koncedentu povzroča škodo;
– zaradi ponavljajočih in dokumentiranih kršitev predpisov ali koncesijske pogodbe s strani koncesionarja;
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja ali bi lahko nastala večja škoda uporabnikom njegovih storitev, koncedentu ali tretjim osebam;
– če koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, določen s tem aktom in koncesijsko pogodbo;
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prejšnjega odstavka lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe.
Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe tako, da to koncesionarju ne omogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
S koncesijsko pogodbo se lahko podrobneje opredeli način in pogoje, pod katerimi je dopustno enostransko razdrtje koncesijske pogodbe s strani koncedenta.
S koncesijsko pogodbo se določijo višina pogodbene kazni (penali) in pogoji za unovčenje finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da je krivda za razdrtje pogodbe na strani koncesionarja.
Za razdrtje koncesijske pogodbe po tem členu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja glede odstopa od pogodbe zaradi neizpolnitve.
29. člen 
(sporazumna razveza koncesije) 
Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da soglasno in v skladu s tem odlokom ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih bistveno spremenjenih okoliščin nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče. Podrobnejše pogoje ob razvezi pogodbe se določi sporazumno s pisnim aktom o razvezi.
Druge medsebojne pravice in obveznosti ob sporazumni razvezi pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi in v pisnem aktu o razvezi.
30. člen 
(odkup koncesije) 
Koncedent si pridržuje pravico predčasnega odkupa koncesije. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
31. člen 
(odvzem koncesije) 
Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s tem odlokom koncesionarju koncesijo odvzame.
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
a) če ne začne z opravljanjem koncesionirane dejavnosti v za to s koncesijsko pogodbo določenem roku;
b) če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesionirana dejavnost;
c) če koncesionar dejavnosti ne izvaja redno, strokovno, pravočasno;
d) zaradi ponavljajočih kršitev predpisov ali koncesijske pogodbe.
Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
V primeru odvzema iz druge alinee drugega odstavka tega člena je koncesionar upravičen do odškodnine po splošnih pravilih odškodninskega prava.
32. člen 
(prevzem koncesije) 
Koncedent lahko prevzame koncesionirano gospodarsko javno službo v režijo.
Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
33. člen 
(začasen prevzem koncesije) 
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi nemotenega opravljanja koncesionirane dejavnosti, lahko njeno opravljanje začasno zagotovi koncedent na način, določen v koncesijski pogodbi.
11. Prenos koncesije
34. člen 
Koncesionar ne sme brez pisnega soglasja koncedenta prenesti koncesije na tretjo osebo.
Koncesionar lahko izvajanje posameznih nalog iz koncesionirane dejavnosti prenese na podizvajalce le ob predhodnem pisnem soglasju koncedenta.
Prenos koncesije je brez soglasja koncedenta dopusten le v primeru, ko novi koncesionar, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za ugotavljanje sposobnosti, v celoti ali delno nasledi prvotnega koncesionarja po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb pogodbe iz drugega odstavka 40. člena tega akta. O statusnih spremembah ter pomembnejših spremembah v strukturi članstva, vodenja ali nadzora je koncesionar dolžan koncedenta obvestiti.
12. Nadzor nad izvajanjem koncesije
35. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja koncedent.
Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo ali drugo institucijo.
Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, pregled objektov in naprav koncesije ter omogočiti vpogled v vso dokumentacijo v zvezi s koncesijsko dejavnostjo, v vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo, ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.
36. člen 
O izvajanju koncesionirane dejavnosti koncesionar redno mesečno poroča koncedentu.
Koncesionar mora najmanj enkrat letno izdelati skupno poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti, iz katerega je razvidno število prepeljanih potnikov po linijah in mesecih ter skupno število prepeljanih potnikov v tekočem letu.
Koncesionar mora na zahtevo občinske uprave koncedenta pripraviti izredno pisno poročilo o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih ter kvaliteti izvajanja koncesije. S poročilom se seznani občinski svet koncedenta, če le-ta tako zahteva.
37. člen 
Če koncedent ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje obveznosti iz koncesijskega razmerja pravilno, mu lahko naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz tega odloka ali koncesijske pogodbe.
13. Postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja
38. člen 
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na Portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji in v Uradnem glasilu EU ter na spletni strani koncedenta.
Sklep o javnem razpisu sprejme župan.
Javni razpis se izvede ob smiselni uporabi določil:
– Zakona o javno-zasebnem partnerstvu,
– Zakona o gospodarskih javnih službah,
– Zakona o javnem naročanju.
V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.
39. člen 
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika,
– merilih, ki bodo vplivala na izbiro koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijave,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru koncesionarja,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.
40. člen 
Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasna in transparentna merila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika.
Koncedent mora pri določitvi meril zasledovati javni interes in merila za izbor koncedenta oblikovati na način, da bodo bolje ocenjene ponudbe kandidatov, ki bodo zagotovili:
– nižjo skupno višino stroškov izvajanja koncesionirane dejavnosti,
– stalnost ponujenih cen,
– višji standard izvajanja koncesionirane dejavnosti.
Dodatna merila in podrobnejšo vsebino meril za izbor koncesionarja bo koncedent določil v okviru javnega razpisa. Pri tem bo upošteval veljavne predpise, zlasti Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
41. člen 
(pooblastilo) 
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire koncesionarja in izbiro koncesionarja se pooblasti občinsko upravo.
Za podpis koncesijske pogodbe ter druga dejanja v postopku sklenitve in izvajanja koncesijskega razmerja se pooblasti župana.
42. člen 
(strokovna komisija) 
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih prijav oziroma ponudb ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Predsednik in člana strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo ponudb oziroma prijav. Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju tega pogoja.
Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega odstavka tega člena, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morata biti navzoča najmanj dva člana strokovne komisije (npr. javno odpiranje prijav oziroma ponudb). Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
Strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa za strokovno komisijo zagotavljajo strokovne službe koncedenta in/ali zunanji strokovnjaki.
Strokovna komisija pripravi poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb, ki ga posreduje županu. Predmetno poročilo je podlaga za pripravo akta izbire koncesionarja, ki ga sprejme župan.
Akt izbire preneha veljati, če izbrani koncesionar ne podpiše koncesijske pogodbe v roku 60 dni od njegove pravnomočnosti.
14. Sklenitev koncesijske pogodbe
43. člen 
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem.
V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.
15. Sprememba koncesijske pogodbe
44. člen 
Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe v primerih:
1. spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na spremembo določb koncesijske pogodbe,
2. spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob podpisu koncesijske pogodbe,
3. če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.
Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe v primeru, če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.
Nedopustne so spremembe pogodbe, pri katerih:
– bi se spremenila splošna narava predmeta koncesije,
– bi sprememba uvajala pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka izbire koncesionarja, omogočili udeležbo drugih kandidatov oziroma ponudnikov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe ali prijave kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku podelitve koncesije oziroma izbora koncesionarja pritegnili še druge udeležence,
– bi se zaradi spremembe ekonomsko ravnotežje koncesijskega razmerja spremenilo v korist koncesionarja na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi,
– bi bil zaradi spremembe znatno razširjen obseg koncesije,
– bi se zamenjalo koncesionarja, razen pod pogoji, določenimi v tem aktu.
III. KONČNE DOLOČBE 
45. člen 
(uporaba prava) 
Za vse spore, ki izhajajo iz sklenjenega koncesijskega razmerja, se uporabi izključno pravo Republike Slovenije.
46. člen 
(arbitražna klavzula) 
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna arbitraža.
47. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega in primestnega prometa v Občini Piran (Uradni list RS, št. 66/95; Uradne objave Primorskih novic, št. 4/1996, 7/2008).
48. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-7/2018
Piran, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Il Sindaco del Comune di Pirano, visti: l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e l’art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17)
P R O M U L G A   I L   D E C R E T O 
sulle modalità di esercizio del servizio pubblico di rilevanza economica concernente il trasporto pubblico urbano di linea nel Comune di Pirano nonché l’organizzazione e le modalità di svolgimento dei trasporti scolastici, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 29ª seduta ordinaria del 31 maggio 2018.
N. 371-7/2018
Pirano, 31 maggio 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visti: l’art. 53 della Legge sui trasporti su strada (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 6/16), l’art. 40 della Legge sul partenariato pubblico-privato (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 127/06), gli artt. 3, 7 e 32. della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN e 57/11 – ORZGJS40), gli artt. 3 e 4 del Decreto sui servizi pubblici di rilevanza economica nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 6/1995) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17), nella 29a seduta ordinaria del 31 maggio 2018, approva il seguente
D E C R E T O 
sulle modalità di esercizio del servizio pubblico di rilevanza economica concernente il trasporto pubblico urbano di linea nel Comune di Pirano nonché l’organizzazione e le modalità di svolgimento dei trasporti scolastici 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
Il presente Decreto regola l’organizzazione e le modalità di esercizio del servizio pubblico di rilevanza economica facoltativo di trasporto pubblico urbano di linea nel Comune di Pirano nonché l’organizzazione e le modalità di svolgimento dei trasporti scolastici.
Art. 2 
I trasporti scolastici sono garantiti sotto forma di servizio di linea specializzato.
II. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO DI LINEA DI PASSEGGERI E DI TRASPORTO DI SCOLARI E STUDENTI 
Art. 3 
Il servizio pubblico facoltativo di cui all’articolo 1 del presente Decreto, che prevede la fornitura di servizi del trasporto pubblico urbano di linea, è esercitato nell’ambito della concessione conferita in base al presente Decreto e in osservanza del contratto di concessione stipulato tra le parti.
L’esercizio dei trasporti scolastici è garantito in modo integrato, sulla base del presente Decreto e con la stipulazione di un contratto di concessione.
Mediante il presente Decreto, quale atto concessorio, il Comune di Pirano in qualità di concedente (in seguito denominato concedente) determina: l’oggetto e il territorio di competenza della concessione, gli utenti del servizio, le condizioni cui deve soddisfare il concessionario, le condizioni generali per l’esercizio del servizio, la portata della concessione, l’inizio e la durata, le fonti di finanziamento, la cessazione del rapporto di concessione e del rispettivo contratto, il trasferimento della concessione, il monitoraggio dell’attuazione della stessa, la procedura di gara e di selezione del concessionario nonché la procedura per la conclusione e la modifica del contratto di concessione.
1. Oggetto della concessione amministrativa
Art. 4 
La concessione amministrativa ha per oggetto l’esercizio del servizio pubblico di rilevanza economica facoltativo concernente il trasporto pubblico urbano di linea di passeggeri (di seguito: concessione).
Nell’ambito del rapporto di concessione di cui al primo comma del presente articolo, è organizzato altresì l'esercizio del servizio di trasporto di scolari e studenti.
Il concetto di concessione amministrativa, come inteso nel presente Decreto è stabilito in base ai dettami della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica. Ai sensi della Legge sul partenariato pubblico-privato la concessione di cui nel presente Decreto, per quanto concerne la condivisione dei rischi e le modalità di finanziamento, è considerata una forma di partenariato istituita in base ad appalto pubblico.
2. Ambito di attuazione
Art. 5 
La concessione è esercitata sulle linee urbane che insistono sul territorio del Comune di Pirano, approvate, su proposta del Sindaco, dal Consiglio comunale del concedente. Le modalità di definizione e di modifica degli itinerari delle linee urbane sono determinate in modo più particolareggiato dal contratto di concessione.
L’attuazione dei servizi di scuolabus è definita in modo più dettagliato dal contratto di concessione.
Art. 6 
Gli orari delle corse sono predisposti dall’Amministrazione comunale. Le proposte di modifica agli orari sono presentate dal concessionario in approvazione all’Amministrazione comunale. Le modalità di definizione e di modifica degli orari delle linee urbane sono determinate dal contratto di concessione.
3. Utenti del servizio
Art. 7 
Gli utenti del servizio di trasporto pubblico di linea sono i passeggeri. Il passeggero è una persona fisica che con un titolo di viaggio emesso acquisisce il diritto di utilizzo del servizio in concessione.
Art. 8 
La salita a bordo e la discesa dei passeggeri può avvenire soltanto attraverso le porte appositamente contrassegnate. I passeggeri che si trovano già a bordo sono tenuti a consentire la salita indisturbata sul mezzo, pure ad altri passeggeri, spostandosi verso la porta d’uscita del veicolo.
I passeggeri devono dare priorità e cedere lo spazio a sedere in primo luogo a persone non vedenti e ai loro accompagnatori, a persone con difficoltà di deambulazione, persone anziane, disabili, donne in stato di gravidanza e madri con bambini piccoli e dietro loro espressa richiesta facilitarne la salita e la discesa.
Quando è raggiunto il numero di passeggeri consentito, il conducente è obbligato a chiudere la portiera del veicolo.
Art. 9 
Ai passeggeri è vietato aprire le porte quando il veicolo è in movimento.
A bordo degli autobus è vietato fumare, consumare cibo o alcolici, recare disturbo e sporcare o danneggiare il veicolo e/o i suoi arredi interni. Chiunque dovesse causare un qualsiasi danno al veicolo è obbligato a rifondere al concessionario le spese di riparazione.
Art. 10 
Il trasporto del bagaglio a mano è gratuito.
Gli oggetti ingombranti che potrebbero interferire con i passeggeri non devono essere portati a bordo del veicolo.
È vietato introdurre a bordo sostanze tossiche, esplosive e infiammabili che potrebbero arrecare pericolo all’incolumità della vita dei cittadini e/o causare danni ai loro beni.
È vietata la salita a bordo ai passeggeri muniti di pattini a rotelle, roller, scarponi da sci e simili. È altresì vietata la salita a bordo di passeggeri con animali, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e piccoli animali da compagnia, se tenuti in appositi contenitori o gabbie.
È parimenti vietato salire a bordo al passeggero che sta consumando del cibo (patatine fritte, gelato ecc.).
Art. 11 
Su richiesta del conducente o del controllore, il passeggero che con il suo comportamento inadeguato violi le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del presente Decreto deve immediatamente lasciare il veicolo.
4. Condizioni cui deve soddisfare il concessionario
Art. 12 
Il concessionario può essere una persona giuridica o un imprenditore individuale, che sia titolare di una licenza valida, ottenuta sulla base della Legge in materia di trasporti su strada, con la quale acquisisce il diritto di effettuare il trasporto di passeggeri nel trasporto stradale interno.
5. Condizioni generali per l’esecuzione del servizio di trasporto pubblico urbano di linea
Art. 13 
L’esecuzione del contratto include:
1. la fornitura del servizio regolare di trasporto pubblico urbano su linee determinate mediante deliberazione del concedente,
2. la garanzia della fruizione dei servizi di trasporto da parte di tutti gli utenti a parità di trattamento e
3. la dotazione di stazioni e fermate degli autobus con gli orari, i grafici delle linee urbane, avvisi importanti ecc.
Art. 14 
Il concessionario deve soddisfare le seguenti condizioni generali per l’esecuzione dell’attività in concessione:
– disporre di regolare atto di registrazione e/o adempiere a tutte le condizioni per il normale svolgimento dell’attività;
– disporre di una licenza valida per svolgere tale attività;
– non essere soggetto a clausole e/o ragioni di esclusione dalla gara d’appalto, ai sensi dell’art. 75 della Legge in materia di appalti pubblici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 91/15 e 14/18);
– non avere subito alcun blocco del conto commerciale nel corso degli ultimi 12 mesi antecedenti il rilascio dell’apposito certificato;
– certificare che la media delle entrate del fatturato realizzato negli ultimi tre anni ammontava almeno a 2 milioni di Euro. Nel caso in cui l’offerente non fosse stato in esercizio in un determinato anno, per detto periodo si tiene conto della realizzazione del fatturato pari a Euro zero (0). Nel caso di offerte cumulative, presentate da più soggetti congiuntamente, la realizzazione del fatturato è sommata e corretta, come segue:
– nel caso di un’offerta presentata da due partner, la realizzazione delle entrate di tutti e due i partner è sommata e moltiplicata per un coefficiente di 0,9 e il risultato così ottenuto è ritenuto quale fatturato globale realizzato; 
– nel caso di un’offerta presentata congiuntamente da tre partner, la realizzazione delle entrate di tutti e tre i partner è sommata e moltiplicata per un coefficiente di 0,8 e il risultato così ottenuto è ritenuto quale fatturato globale realizzato; 
– nel caso di un’offerta presentata congiuntamente da quattro o più partner, la realizzazione delle entrate di tutti i partner è sommata e moltiplicata per un coefficiente di 0,7 e il risultato così ottenuto è ritenuto quale fatturato globale realizzato; 
– disporre di un numero sufficiente di personale professionale qualificato;
– disporre di un numero sufficiente di veicoli;
– aver operato nella fornitura di servizi urbani di linea negli ultimi tre anni;
– presentare un piano finanziario che mostri tutti i costi operativi per l’esercizio dell’attività di concessione e indicare le fonti di finanziamento per coprire i costi stimati;
– stipulare un’assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal concessionario nei confronti di terzi, del Comune o dello Stato nell’esecuzione o/e in connessione con l’esecuzione della concessione;
– accettare tutti gli obblighi stabiliti dal presente Decreto, dalla documentazione di gara e dal contratto di concessione;
– essere in grado di garantire l’attuazione delle attività di concessione in modo continuo e qualitativo, tenendo conto di quanto stabilito dal presente Decreto, da regolamenti, norme e standard e in osservanza delle consuetudini locali.
Nella domanda di adesione al bando di gara il candidato deve specificare in dettaglio l’adempimento delle condizioni di cui al comma precedente. Le condizioni e i requisiti di gara sono indicati in maniera più particolareggiata nella rispettiva documentazione della gara pubblica di selezione del concessionario.
Art. 15 
L’operatore economico erogante il servizio ha l’obbligo di:
1. Effettuare per tutta la durata della concessione il servizio regolare di trasporto pubblico urbano di passeggeri ininterrottamente, secondo gli orari stabiliti su tutte le linee indicate nel contratto di concessione, indipendentemente dal numero dei passeggeri.
2. Effettuare il servizio di trasporto pubblico di scolari e studenti per tutta la durata del contratto di concessione.
3. Compatibilmente con la situazione generale della viabilità garantire il rispetto degli orari di partenza e di arrivo, affinché le partenze dalla stazione e/o da una fermata di rilievo non avvengano prima dell’orario di partenza previsto dallo schema particolareggiato degli orari. I requisiti più dettagliati relativi al rispetto degli orari di partenza e di arrivo sono definiti nel contratto di concessione.
4. Osservare le norme tecniche, organizzative e dei costi prescritte e altre norme e standard tecnici derivanti dal programma di sviluppo comunale del settore.
5. Coordinare le sue attività con i programmi di sviluppo, le necessità e gli interessi stabiliti ed espressi dall’autorità aggiudicatrice.
6. Fornire agli utenti un’attuazione affidabile, ininterrotta e di qualità della concessione.
7. Assicurare la possibilità di accesso ai disabili e lo spazio necessario per le carrozzine.
8. Adeguare le proprie attività alle normative e agli standard più recenti.
9. Rispettare i regolamenti che disciplinano il settore.
10. Consentire il controllo tecnico, finanziario e della legalità del lavoro in conformità al presente Decreto e al contratto di concessione.
11. Tenere una contabilità separata concernente l’attuazione delle attività affidate in concessione ai sensi dell’articolo 67 della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica e fornire al concedente il rendiconto della gestione, entro un mese dall’approvazione del bilancio consuntivo e consentire allo stesso la visione delle scritture contabili del bilancio consuntivo per tutta la durata della concessione.
12. Informare il concedente spontaneamente sui fatti rilevanti per l’esecuzione del servizio pubblico e la fornitura dei servizi di trasporto scolastico ai bambini.
13. Garantire che tutti i beni personali o pubblici, danneggiati nel corso dell’esercizio, siano restituiti in pristino, ovvero nella situazione preesistente, a proprie spese.
14. Effettuare le operazioni di trasporto con le modalità e alle condizioni definite dal presente Decreto e dal contratto di concessione.
15. Contrassegnare gli autobus e le tabelle recanti gli orari attenendosi alle soluzioni cromatiche e di forma stabilite dal concedente.
16. Il personale deve avere un aspetto ordinato, indossare l’uniforme e portare targhette indicanti il nome del vettore e il proprio nominativo.
Art. 16 
Il concessionario eroga il servizio nell’ambito delle possibilità oggettive, anche in circostanze impreviste causate da forza maggiore. In tali casi, il concessionario, comprovati i motivi, ha il diritto di richiedere dall’Amministrazione concedente il rimborso delle spese sostenute per la fornitura del servizio in circostanze impreviste causate da forza maggiore.
Al verificarsi di circostanze che costituiscono un caso di forza maggiore, il concessionario è tenuto a comunicare ciò all’Autorità concedente. Il concedente e il concessionario concordano quindi le modalità di attuazione della concessione in condizioni di forza maggiore.
Il concessionario ha l’obbligo di comunicare regolarmente al pubblico le informazioni concernenti la modifica delle linee, delle tariffe, degli orari, l’interruzione del servizio pubblico e simili, utilizzando i mezzi di comunicazione, non appena sono insorte circostanze che hanno causato o che potranno causare dei cambiamenti o interruzioni della fornitura del servizio.
Art. 17 
Lo sciopero dei dipendenti occupati presso il concessionario non si considera caso di forza maggiore. Nell’ipotesi di sciopero dei propri dipendenti il concessionario è tenuto a garantire il servizio, assicurando ai passeggeri nella maggior misura possibile un utilizzo ininterrotto del servizio pubblico in osservanza agli orari prestabiliti.
Se il concessionario nei casi di sciopero ovvero di altra circostanza assimilabile presso i propri dipendenti non provveda alla corretta erogazione del servizio, il concedente ha la facoltà di assicurare la prestazione assumendo ed esercitando il servizio in economia o procedendo in altro modo specificato nel contratto.
Art. 18 
All’insorgere, dopo la conclusione del contratto, di circostanze che ostacolino notevolmente l’adempimento degli obblighi di una delle parti, a tal punto che, nonostante la natura giuridica particolare del contratto concessorio, il rischio potrebbe andare ingiustamente a carico prevalentemente o esclusivamente di un solo partner contrattuale e tale partner, a causa di circostanze mutate non sarebbe in grado di raggiungere lo scopo del contratto, lo stesso può avvalersi del diritto di chiedere la modifica del contratto in modo che le relative condizioni contrattuali possano venir rinegoziate in termini maggiormente solidali.
Le circostanze mutate, di cui al comma precedente, non possono costituire la ragione per cui ricorrere allo scioglimento del contratto e al recesso unilaterale dal contratto di concessione. A cospetto del mutamento delle circostanze, il concessionario è obbligato ad adempiere agli obblighi previsti dal presente atto e dal contratto.
Il verificarsi del contesto di mutate circostanze andrà formalizzato per iscritto entro un periodo massimo di tre giorni lavorativi alla controparte. Entro tale termine le due parti devono concordare le modalità di prosecuzione contrattuale alla luce del nuovo status quo.
Nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere la transazione contrattuale di maggior equità tra le stesse, il concessionario è comunque tenuto a rispettare gli obblighi di cui al presente atto e ed al relativo contratto, fatto tuttavia salvo il diritto di adire le vie legali a tutela della propria posizione.
Art. 19 
Il concessionario, in conformità alla legge, si fa carico dei danni causati dai suoi dipendenti agli utenti o ad altri individui nel corso dell’esecuzione contrattuale o in connessione alla stessa.
La responsabilità del concedente per la condotta e/o il comportamento inadeguato del concessionario è definita nel contratto di concessione.
6. Portata della concessione
Art. 20 
Il concedente riconosce al gestore la privativa per l’intera durata contrattuale sul territorio di erogazione del servizio, mediante l’uso in esclusiva dei punti di fermata di propria pertinenza, nonché l’esercizio dei diritti insorgenti al contratto medesimo al presente provvedimento amministrativo.
7. Inizio e durata della concessione
Art. 21 
Il rapporto concessorio è garantito per un periodo non superiore al periodo fissato come periodo massimo ammissibile dal Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e n. 1107/70 e altri regolamenti in vigore all’epoca ed è dimostrato dall’elaborato economico come il più ottimale.
Il contratto decorre con la data di sottoscrizione dello stesso e può altresì concludersi anticipatamente nelle condizioni ivi previste ovvero per come esposte nel presente Decreto.
Art. 22 
Diritti ed obblighi insorgenti dal contratto si danno per acquisiti al momento della conclusione del contratto, ossia con la sottoscrizione delle parti.
8. Fonti di finanziamento della concessione
Art. 23 
Le modalità di finanziamento dell’attività affidata in concessione sono definite dalla documentazione di gara pubblica e dal contratto.
L’obbligo del concedente è garantire la continuità del metodo concordato di finanziamento delle attività affidate in concessione per tutto il periodo di concessione.
Art. 24 
Il servizio può essere finanziato dal bilancio comunale, dai pagamenti degli utenti, dalle sovvenzioni e dalla commercializzazione degli spazi pubblicitari.
Nel caso in cui l’attività di concessione per la maggior parte sia finanziata dal bilancio comunale, la selezione del concessionario si effettua secondo le norme, che definiscono le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
L’ente appaltante, preliminarmente alla stipula del contratto di concessione, adotta una decisione amministrativa di riconoscimento della privativa in materia a favore del gestore e nel procedimento amministrativo di costituzione dell’atto in questione non sono inclusi ulteriori soggetti (né come parti né come intervenuti).
Ove la remunerabilità del servizio è data dal mero introito dei costi di viaggio sostenuti dall’utenza, le tariffe in tal senso sono determinate con listino prezzi approvato dal Consiglio comunale.
Il concedente si adopererà alla realizzazione di un sistema di finanziamento del servizio, che abbia la minor ricaduta finanziaria possibile sugli utenti.
Art. 25 
L’importo dei finanziamenti annuali effettuati da parte del concedente non deve superare l’importo necessario a coprire i costi ammissibili sostenuti, nel rispetto degli obblighi, per la realizzazione e la fornitura dell’attività in concessione, tenuto conto delle entrate pertinenti e di un margine di utile ragionevole.
L’ammontare del finanziamento è determinato sommando ai costi sostenuti nell’esercizio, l’utile ragionevole e il costo di finanziamento e sottraendo eventuali entrate generate dall’esecuzione dell’attività di concessione. La differenza così ottenuta rappresenta l’importo del finanziamento che spetta al concedente.
L’utile ragionevole e/o pertinente, di cui al primo comma del presente articolo rappresenta il tasso di interesse applicato sui Titoli di Stato con scadenza raffrontabile in relazione al contratto di concessione, aumentato di un massimo del 2 %.
L’importo del pagamento annuale è determinato sulla base di un’offerta presentata dall’aggiudicatario. Un’offerta che dovesse risultare contraria alle norme stabilite dal presente articolo sarà considerata inammissibile.
9. Cessazione del rapporto di concessione
Art. 26 
Il rapporto tra il concedente e il concessionario in via ordinaria si conclude alla scadenza contrattuale. Il rapporto tuttavia può cessare anche per le ragioni esposte nel capitolo 10 del presente Decreto.
Modalità e condizioni di estinzione anticipata restano regolate in modo più dettagliato dal contratto.
10. Cessazione del contratto di concessione
Art. 27 
Il contratto di concessione cessa con:
1. la scadenza del termine per il quale è stato concluso;
2. la risoluzione consensuale del contratto;
3. il recesso ovvero la risoluzione (unilaterale) del contratto;
4. il riscatto;
5. la revoca;
6. l’assunzione del sevizio in economia.
Art. 28 
(Recesso ovvero risoluzione (unilaterale) del contratto di concessione) 
Se il concedente o il concessionario non adempiono i propri obblighi, la controparte può richiedere l’adempimento dell’obbligazione oppure, secondo le condizioni stabilite dalla legge, dal presente atto e dal contratto di concessione, recedere dal contratto mediante dichiarazione espressa.
Il contratto di concessione può cessare con la risoluzione (unilaterale) ovvero con il recesso del concedente, in particolare:
– se il concessionario non svolge le attività oggetto della concessione con regolarità, professionalità e tempestività e quindi causa interruzioni nell’esecuzione dei compiti di cui al presente atto o cagionando danni al concedente;
– a causa di ripetute e documentate violazioni del regolamento o del contratto da parte del concessionario;
– se il concessionario viola il contratto in modo tale da arrecare o causare gravi danni agli utenti dei suoi servizi, al concedente o a terzi;
– se il concessionario, nonostante sia stato avvertito in merito per iscritto da parte del concedente, non adempie agli obblighi assunti secondo le modalità definite dal presente atto e dal contratto di concessione;
– negli altri casi specificati dal contratto.
In caso di riscontro di un mancato adempimento di una delle condizioni di cui al comma precedente, il concedente può intraprendere la procedura di risoluzione unilaterale del contratto di concessione.
Il concessionario può recedere dal contratto di concessione, se il concedente non adempie ai suoi obblighi ai sensi del contratto, non consentendo alla controparte il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.
La risoluzione unilaterale del contratto non è ammessa in presenza di cause di forza maggiore ovvero circostanze imprevedibili e irreparabili.
Nel contratto di concessione possono essere specificate più dettagliatamente le modalità e le condizioni per le quali è consentita la risoluzione unilaterale da parte del concedente.
Nel caso di recesso convenzionale, il contratto determinerà l’ammontare a titolo sanzionatorio (penale), nonché i termini d’esercizio delle clausole di tutela a corretto e tempestivo adempimento, ove la risoluzione sia direttamente imputabile al gestore concessionario.
La risoluzione contrattuale ai sensi del presente articolo resta soggetta alle disposizioni della disciplina di legge in materia di obbligazioni contrattuali, per quanto alla fattispecie.
Art. 29 
(Risoluzione consensuale del contratto di concessione) 
I contraenti convengono la risoluzione del contratto se di mutuo accordo constatano che, a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze economiche o istituzionali, ovvero di altre circostanze simili, l’esercizio del servizio pubblico non risulta opportuno, ossia l’esercizio dell’attività, come stabilito dal contratto di concessione, risulta irragionevole o impossibile. I termini e le condizioni dettagliate, relative alla risoluzione consensuale del contratto, devono essere determinati di comune accordo da atto di risoluzione scritto.
Altri diritti e doveri reciproci attinenti alla Risoluzione consensuale del contratto saranno determinati dal contratto di concessione e dall’atto di risoluzione stesso.
Art. 30 
(Riscatto della concessione) 
Il Concedente si riserva il diritto di riscatto anticipato della concessione. I termini di riscatto sono determinati dal contratto di concessione.
Art. 31 
(Revoca della concessione) 
Il rapporto cessa con la revoca della concessione in conformità al presente Decreto, nei seguenti casi:
a) allorché il termine di avvio attività oggetto del contratto, come definito, non viene rispettato;
b) ove la conclusione anticipata del rapporto si configuri quale pubblico interesse;
c) ove il gestore non garantisca l’erogazione di un servizio regolare, professionale e tempestivo;
d) in ragione di ripetute violazioni di prescrizioni di legge o specifiche clausole contrattuali.
Le condizioni di revoca della concessione sono stabilite dal contratto e la stessa deve preliminarmente essere preceduta da specifico provvedimento in tal senso del concedente. Il rapporto cessa alla data di esecutività del provvedimento medesimo.
In caso di revoca della concessione, di cui al secondo alinea del presente articolo, il concessionario ha diritto al risarcimento in base alla normativa sul diritto al risarcimento dei danni.
Art. 32 
(Assunzione del servizio ed esercizio in economia) 
Il concedente ha la facoltà di assumere ed esercitare in economia il servizio pubblico di rilevanza economica affidato precedentemente in concessione.
Le condizioni e le modalità dell’esercizio in economia sono determinate dal contratto di concessione.
Art. 33 
(Assunzione temporanea del servizio in economia) 
Se il concessionario, in caso di condotta impropria dei dipendenti, non è in grado di garantire il regolare svolgimento dell’attività affidata in concessione, il concedente ha la facoltà di assicurare provvisoriamente il regolare funzionamento della stessa secondo le modalità stabilite dal contratto di concessione.
11. Trasferimento della concessione
Art. 34 
Il concessionario non può, senza il consenso scritto del concedente, trasferire la concessione a terzi.
Il concessionario può trasferire l’esecuzione di singoli compiti dell’attività in concessione in subappalto solo previo consenso scritto del concedente.
Il trasferimento della concessione, senza il consenso dell’Autorità concedente è ammissibile solo nel caso in cui il nuovo concessionario, che soddisfi i requisiti originali specificati per la qualificazione, subentri in tutto o in parte al concessionario originale in seguito a una ristrutturazione aziendale, compresi i casi di rilevamento dell’azienda stessa, di fusione, acquisizione o insolvenza, se tale fatto non comporti altre modifiche essenziali al contratto di cui all’Art. 40, secondo comma, del presente atto. Il concessionario ha l’obbligo di notificare al concedente il verificarsi di una qualsiasi delle eventuali modifiche che riguardi lo status e/o altri cambiamenti importanti della struttura societaria, della gestione o della supervisione della stessa.
12. Controllo dell’esercizio della concessione
Art. 35 
Il controllo dell’esercizio della concessione, ovvero del corretto adempimento contrattuale, compete al concedente.
Questi può incaricare un gruppo di esperti competente o altra istituzione competente a svolgere determinati compiti tecnici e altre mansioni attinenti al controllo.
Il gestore consente le attività di verifica degli impianti e delle attrezzature oggetto della concessione, nonché l’accesso e la visione di tutta la documentazione relativa al servizio, della rispettiva banca dati e inoltre fornisce le informazioni e le spiegazioni richieste.
Il controllo deve essere svolto in modo da non ostacolare lo svolgimento dell’attività ordinaria del concessionario ovvero di terzi e, di regola, esclusivamente nelle fasce orarie di servizio. I soggetti preposti alle attività di verifica esibiscono specifica documentazione attestante l’incarico ricevuto da parte del concedente.
In seguito al controllo viene redatto verbale che deve essere sottoscritto dal rappresentante del concessionario e dal rappresentante, oppure da persona autorizzata dal concedente.
Art. 36 
Il gestore elabora mensilmente per il concedente una reportistica sull’erogazione del servizio e dello stato d’attuazione degli obiettivi contrattuali.
Il concessionario deve produrre almeno una volta all’anno una relazione completa sull’esecuzione dell’attività in concessione, dalla quale risulti il numero dei passeggeri trasportati per linea, nei trasporti mensili e il numero totale dei passeggeri trasportati nell’anno corrente.
Su richiesta dell’Amministrazione comunale, il concessionario è tenuto a presentare un resoconto straordinario concernente le condizioni in cui si svolge la concessione, i lavori di manutenzione effettuati e da effettuare, le necessità di investimento nelle infrastrutture ovvero di adozione di altre misure organizzative necessarie, nonché gli esiti qualitativi delle finalità contrattuali. Il resoconto viene inviato al Consiglio comunale, dietro sua espressa richiesta.
Art. 37 
Se il concedente constata presso il gestore l’inadeguato adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di concessione, può intimare l’esecuzione in conformità, ovvero l’esecuzione di altri atti stabiliti dal presente Decreto o dal contratto di concessione.
13. Procedura di gara pubblica e selezione del concessionario
Art. 38 
Il concessionario è selezionato in base ad una pubblica gara d’appalto, pubblicata sul Portale degli appalti pubblici della Repubblica di Slovenia e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, nonché sul sito web del concedente.
La deliberazione di indizione della gara pubblica è adottata dal Sindaco.
La gara è effettuata con l’applicazione, mutatis mutandis, delle seguenti disposizioni:
– della Legge sul partenariato pubblico-privato,
– della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica,
– della Legge sugli appalti pubblici.
Nel processo di selezione, il concedente deve garantire trattamento equo, trasparente e non discriminatorio a tutti gli offerenti.
Art. 39 
Il bando di gara deve contenere quanto meno le indicazioni seguenti:
– oggetto e territorio di competenza della concessione,
– inizio e durata della concessione,
– condizioni cui il concessionario deve soddisfare,
– elementi obbligatori della domanda di adesione al bando,
– referenze professionali e altri documenti comprovanti le qualifiche e l’idoneità dell’offerente,
– criteri che condizioneranno la selezione del concessionario,
– scadenza e modalità di presentazione della domanda,
– termine per la selezione del concessionario,
– termine entro il quale gli offerenti saranno informati della selezione del concessionario,
– persone responsabili a cui rivolgersi per informazioni scritte e verbali in vigenza del bando di gara.
Art. 40 
Nella documentazione di gara, il concedente deve stabilire criteri chiari e trasparenti per la selezione del concessionario, che consentano la selezione dell’offerente economicamente più vantaggioso.
Nel determinare i criteri, il concedente deve perseguire l’interesse pubblico e definire i criteri per la selezione del concessionario in modo che possano conseguire maggior valutazione le offerte che garantiranno:
– il minor impatto economico al fine della realizzazione degli obiettivi del contratto;
– la stabilità dei prezzi offerti,
– il maggior risultato qualitativo del servizio.
I criteri aggiuntivi e il contenuto dettagliato dei criteri per la selezione del concessionario saranno determinati dall’ente concedente nell’ambito di una gara pubblica. Tale atto, si conformerà ai regolamenti applicabili, in particolare al Regolamento sugli appalti pubblici ecocompatibili (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 51/17).
Art. 41 
(Autorizzazioni) 
L’Amministrazione comunale dà corso agli atti procedurali inerenti la gara pubblica di selezione del concessionario, nonché la sua individuazione formale con ragione degli esiti della procedura medesima.
Il Sindaco è autorizzato alla sottoscrizione del contratto di concessione e di altri atti del processo di conclusione e di attuazione del rapporto di concessione.
Art. 42 
(Commissione di esperti) 
Il Sindaco nomina una commissione di esperti per la preparazione e l’esecuzione della gara pubblica, la revisione e la valutazione delle domande o delle offerte ricevute e per la stesura di una relazione tecnica.
La Commissione di esperti è composta da un presidente e almeno due membri. Il presidente e un membro della Commissione di esperti devono avere almeno un grado di istruzione universitaria e almeno 2 anni di esperienza professionale nel rispettivo ambito professionale, al fine di poter fornire una valutazione tecnica oggettiva e valente delle offerte o delle domande. Il presidente e tutti i membri della commissione devono soddisfare la condizione di cui all’articolo 52, secondo comma, della Legge sul partenariato pubblico-privato, che è confermata dalla firma della dichiarazione sull’adempimento di detta condizione.
L’eventuale membro di commissione che non soddisfi la condizione di cui al precedente comma del presente articolo andrà immediatamente rimosso e nel contempo nominato un membro suppletivo di commissione.
Almeno due membri della Commissione di esperti devono essere presenti nel procedimento di svolgimento della gara pubblica (ad es. all’atto di apertura pubblica delle candidature o offerte). La relazione sulla valutazione delle offerte ricevute deve essere redatta e sottoscritta da tutti i componenti la Commissione.
I servizi professionali dell’Autorità concedente e/o esperti esterni forniscono alla Commissione supporto e consulenza tecnico-professionale nel processo di predisposizione e di esecuzione della gara pubblica d’appalto.
La Commissione di esperti redige la relazione sulla valutazione delle offerte ricevute che è inviata al Sindaco. Tale relazione rappresenta la base per la predisposizione dell’atto di selezione del concessionario, che sarà approvato dal Sindaco.
Qualora il concessionario selezionato non proceda alla sottoscrizione del contratto entro 60 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di individuazione, gli effetti di quest’ultimo si danno per estinti.
14. Conclusione del contratto di concessione
Art. 43 
Gli effetti giuridici della concessione si producono dalla data della sottoscrizione del contratto, nel quale saranno regolati, in modo più dettagliato, i rapporti reciproci tra il concedente e il concessionario.
In caso di discrepanza tra il presente Decreto e il contratto di concessione, fanno fede le disposizioni del presente Decreto.
15. Modifica del contratto di concessione
Art. 44 
Il concedente può richiedere una modifica del contratto in caso di:
1) intervenuto aggiornamento normativo e regolamentare che produca cambiamenti delle disposizioni del contratto di concessione,
2) circostanze sopravvenute, che non potevano essere previste al momento della sottoscrizione del contratto,
3) necessità preminenti di pubblico interesse.
Il concedente può richiedere la modifica del contratto a fronte di prevalenti necessità di tutela dell’interesse pubblico.
Si ritengono inammissibili le modifiche al contratto nelle quali:
– la natura generale dell’oggetto della concessione è suscettibile di variazione,
– la modifica introdurrebbe condizioni che, se avessero fatto parte della procedura di selezione iniziale del concessionario, avrebbero consentito la partecipazione di altri candidati, ovvero offerenti rispetto a quelli originariamente selezionati, o l’accettazione di un’altra offerta o candidatura rispetto a quella originariamente selezionata, ovvero avrebbero coinvolto altri partecipanti nel procedimento di aggiudicazione della concessione o nella selezione del concessionario,
– a causa della modifica, l’equilibrio economico del rapporto potrebbe sperequarsi a favore del concessionario oltre le previsioni nel contratto originale,
– ove in ragione dei termini modificatori, l’ambito della concessione ne risulterebbe notevolmente ampliato,
– il concessionario risulterebbe di fatto sostituito, con eccezione delle casistiche specificatamente ammesse dal presente atto.
III. DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 45 
(Applicazione delle norme giuridiche) 
Per tutte le controversie derivanti dal rapporto di concessione dopo la sua conclusione, si applica esclusivamente la normativa vigente nella Repubblica di Slovenia.
Art. 46 
(Clausola compromissoria) 
Il contratto di concessione può stabilire che la soluzione delle eventuali controversie tra il concedente e il concessionario sarà demandata all’organo delegato all’arbitrato.
Art. 47 
Il giorno dell’entrata in vigore del presente Decreto, il Decreto concernente la concessione amministrativa per l’esercizio del trasporto pubblico urbano nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 66/95; Bollettino ufficiale delle Primorske novice, nn. 4/1996, 7/2008) cessa di avere effetto.
Art. 48 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 371-7/2018
Pirano, 31 maggio 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost