Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2549. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dolenjske Toplice, stran 8263.

  
Na podlagi 103. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) v povezavi s peto točko prvega odstavka 179. člena in 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 in 33/07) in prvo alineo 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 58. do 63. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/89, Uradni list RS, št. 24/92, 29/95 in 44/97), 218. in 218.a do 218.d členom Zakona o gradnji objektov (Uradi list RS, št. 1/02, 10/02 in 126/07), 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 in 21/08) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 23. redni seji dne 4. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dolenjske Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja območje plačevanja, odmero in obveznosti plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) v Občini Dolenjske Toplice.
S tem odlokom se natančneje določi:
– območje plačevanja nadomestila,
– merila za določitev višine odmere nadomestila,
– zavezance za plačilo nadomestila,
– višino nadomestila,
– oprostitve plačila,
– obračunavanje in pobiranje nadomestila,
– druge obveznosti zavezancev in evidenca zavezancev.
II. OBMOČJA PLAČEVANJA NADOMESTILA 
2. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, so določena po naslednjih kriterijih:
– lega stavbnega zemljišča;
– gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti;
– opremljenost s komunalno in drugo gospodarsko javno infrastrukturo;
– način pozidave (vrsta, gostota pozidave in značaj pozidave).
3. člen
Razdelitev območij, na katerih se plačuje nadomestilo:
1. območje: Dolenjske Toplice, Sela pri Dolenjskih Toplicah.
2. območje: Dolenje Gradišče, Gorenje Gradišče, Dolenje Sušice, Meniška vas, Podturn pri Dolenjskih Toplicah.
3. območje: Gorenje Polje, Dolenje Polje, Gabrje pri Soteski, Soteska, Drenje, Loška vas, Podhosta, Suhor pri Dolenjskih Toplicah, Obrh, Cerovec, Podstenice, Kočevske Poljane, Veliki Rigelj, Mali Rigelj, Občice, Gorenje Sušice, Verdun pri Uršnih Selih, Dobindol, Stare Žage, Nova Gora, Selišče, Bušinec.
Meje območij so prikazane na grafični karti, ki je na vpogled na sedežu Občine Dolenjske Toplice.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
4. člen
Pri določitvi višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter drugimi objekti in napravami, kakor tudi možnost priključitve na te objekte in naprave;
– lega, namembnost in smotrna raba stavbnega zemljišča;
– motnje pri uporabi stavbnega zemljišča (hrup).
5. člen 
Pri opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo se upošteva možnost priključitve na posamezne objekte in naprave, ki se ovrednoti z naslednjim številom točk:
1.  javno vodovodno omrežje
20 točk
2. javno elektroenergetsko omrežje
20 točk
3. javno kanalizacijo omrežje
40 točk
4. telefonsko omrežje 
30 točk
5. javno plinovodno omrežje 
20 točk
6. javna razsvetljava
10 točk
7. makadamska cesta 
10 točk
8. asfaltna cesta 
20 točk
9. cestišče s hodnikom za pešce 
10 točk
V kolikor se pojavi dvom v zvezi z možnostjo priključitve objekta na posamezno komunalno napravo ali drugo gospodarsko infrastrukturo, o tem odloča upravljalec posamezne komunalne naprave.
6. člen
Po namenu uporabe se stavbna zemljišča na območjih iz 2. člena tega odloka razvrstijo v naslednje skupine dejavnosti:
a) gospodarski namen 1: proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih vlaken; proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas; proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov; pridobivanje energetskih surovin; pridobivanje rudnin in kamnin;
dejavnosti finančnih storitev, dejavnost zavarovanja in pokojninskih skladov, poslovanje z nepremičninami, pravne in računovodske dejavnosti;
podjetniško in poslovno svetovanje, arhitekturno in tehnično projektiranje, oglaševanje in raziskovanje trga; veterinarstvo; druge raznovrstne poslovne dejavnosti
založništvo; telekomunikacijska dejavnost, računalniško programiranje, druge informacijske dejavnosti.
b) gospodarski namen 2: obdelava in predelava lesa; proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; gradbeništvo;
c) gospodarsko poslovni namen 1: proizvodnja vlaknin, papirja, tiskarstvo; proizvodnja kovinskih izdelkov; proizvodnja strojev in naprav; proizvodnja vozil in plovil;
d) gospodarsko poslovni namen 2: proizvodnja tekstilij, tekstilnih in krznenih izdelkov; proizvodnja usnja, usnjenih izdelkov; proizvodnja električne, optične opreme; proizvodnja pohištva, drugih predelovalnih dejavnosti, reciklaža; oskrba z elektriko, plinom, vodo; gostinstvo;
e) trgovina: trgovina, popravila motornih vozil; zasebna gospodarstva z zaposlenim osebjem;
f) storitvena dejavnost 1: kmetijstvo, lov, gozdarstvo; ribištvo; proizvodnja hrane, pijač, tobačni izdelki; promet, skladiščenje; eksteritorialne organizacije, združenja;
g) storitvena dejavnost 2: druge javne, skupne in osebne storitve;
h) družbena dejavnost: javna uprava, obramba, socialno zavarovanje; izobraževanje; zdravstvo, socialno varstvo.
Pri razvrstitvi posameznih dejavnosti v navedene skupne dejavnosti se upoštevajo predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti.
Glede na lego in vrsto dejavnosti se stavbna zemljišča točkujejo z naslednjim številom točk:
število točk
Skupne dejavnosti
1. območje
2. območje
3. območje
a) gospodarski 
namen 1
620
260
100
b) gospodarski 
namen 2
520
260
50
c) gosp. posl. namen 1
420
210
50
d) gosp. posl. namen 2
370
160
50
e) trgovina
320
160
50
f) storitvena dejavnost 1
270
110
50
g) storitvena 
dejavnost 2
220
110
h) družbena dejavnost
20
10
V primeru, da je posamezna pravna oseba registrirana za več dejavnosti, ki jih opravlja na isti lokaciji, se pri odmeri nadomestila upošteva prevladujoča dejavnost.
7. člen
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
1. Za zazidana stavbna zemljišča štejejo tista stavbna zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1.5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Nadomestilo se plačuje od:
a) stanovanjske površine, ki predstavlja čisto tlorisno površino sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe, kleti, pralnice, kotlarne, delavnice za prosti čas, kabineta, čista tlorisna površina garaž za osebne avtomobile in drugih zaprtih prostorov v objektu. Pri večstanovanjskih objektih, kjer površin skupnih in pomožnih prostorov (hodnikov, stopnišč …) ni možno določiti, se nadomestilo odmeri od čiste tlorisne površine stanovanja, ki se pomnoži s faktorjem 1.15;
b) poslovne površine, ki predstavlja čisto tlorisno površino poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalnice, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki ….);
c) odprtih prostorov, ki se po tem odloku štejejo za poslovne površine in niso vključeni pod točko b.) in se točkujejo po vrsti dejavnosti, kot to določa 7. člen tega odloka, pri površini za odmero nadomestila pa se glede na namen uporabe upošteva naslednje korekcijske faktorje:
– za parkirišča, odprta skladišča, nadstrešnice
0,3
– za vsa zemljišča na območju bencinske črpalke
0,5
– za površine bazenov 
0,5
– za ograjene površine okrog bazenov 
in prostore za kampiranje
0,3
– za zunanje gostinske površine 
0,5
– za rekreacijske površine (tenis igrišča …)
0,3
– za razstavno prodajne površine 
0,7
2. Za nezazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave. Šteje se, da je za zemljiške parcele zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, če je za območje, na katerem ležijo, sprejet občinski prostorski izvedbeni akt oziroma občinski podrobni prostorski načrt. Če je za območje, na katerem ležijo zemljiške parcele, sprejet občinski prostorski načrt, se šteje, da je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov, če imajo takšne parcele urejen dostop do javnega cestnega omrežja, za njih pa je tudi možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.
Za nezazidano stavbno zemljišče šteje tudi zemljiška parcela, na kateri stoji stavba ali gradbeno inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, zmanjšana za tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji stavba ali objekt, pomnožena s faktorjem 1.5.
8. člen 
Smotrna uporaba stavbnega zemljišča se glede na lego in vrsto stanovanjske zazidave točkuje po naslednji tabeli:
Tabela 1
Vrsta zazidave
1. območje
2. območje
3. območje
Individualne hiše
70
40
10
Vrstne hiše
60
40
10
Blokovna gradnja
40
35
5
Namen uporabe stavbnega zemljišča se točkuje po naslednji tabeli:
Tabela 2
Vrsta zazidave
1. območje
2. območje
3. območje
Stanovanjski 
in počitniški objekti
30
20
5
Nezazidana stavbna zemljišča – 
stan. gradnja
40
30
10
nezazidana stavbna zemljišča – 
poslovna gradnja
70
50
30
9. člen
Znižanje odmere nadomestila zaradi motenj pri uporabi stavbnega zemljišča se upošteva samo za stanovanjske površine. Za motnje pri uporabi stanovanja se šteje:
– hrup ob magistralnih in regionalnih cestah.
Skupno število točk za odmero nadomestila se na podlagi vloge zavarovanca lahko zniža največ za 20 %, in sicer:
– znižanje skupnega št. točk za odmero nadomestila za 20 % se zavezancu lahko prizna v primeru, da motnje pri uporabi stanovanja presegajo z zakonom določene dopustne meje, kar dokazuje s predložitvijo meritev pooblaščenih služb.
10. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se skupno število točk iz 5., 6. in 8. člena sešteje, zniža v skladu z določili 9. člena ter seštevek pomnoži s kvadraturo stanovanjske ali poslovne površine v skladu z določili 7. člena tega odloka in ustrezno vrednostjo točke za odmero nadomestila.
Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi tako, da se skupno število točk iz 5. in 8. člena tega odloka pomnoži s celotno površino nezazidanega stavbnega zemljišča v skladu z določili 7. člena tega odloka in ustrezno vrednostjo točke za odmero nadomestila.
IV. ODMERA IN PLAČILO NADOMESTILA 
11. člen 
Zavezanci za plačilo nadomestila so fizične osebne, samostojni podjetniki in pravne osebe, kot lastniki ali neposredni uporabniki zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe.
Nadomestilo odmeri davčni organ.
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranje in plačila obresti od nadomestila, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
12. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila:
za stanovanja in počitniške hiše 
ter garaže zasebnih lastnikov:
0,0002011 EUR
za objekte družbene dejavnosti:
0,0001275 EUR
za poslovne površine v stavbah 
in nezazidana stavbna zemljišča, namenjena za izgradnjo poslovnih površin
0,0002550 EUR
za nezazidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski pozidavi
0,0000480 EUR
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Dolenjske Toplice določi do konca leta za naslednje leto s sklepom občinski svet občine, na predlog župana občine. Če Občinski svet Občine Dolenjske Toplice ne sprejme vrednost točke za naslednje leto, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje pred letom, za katerega se nadomestilo odmerja.
13. člen 
Zavezanci so dolžni pristojni strokovni službi občinske upraveposredovati registracijske podatke najkasneje v 15 dneh po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in v istem roku tudi vse druge spremembe v zvezi z lastništvom oziroma uporabo ter površino stanovanjskih in poslovnih prostorov in dejansko komunalno opremljenostjo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. V istem roku so zavezanci dolžni izpolniti zahtevo pristojne službe občinske uprave, če se podatki pridobivajo na podlagi poziva. Spremembe podatkov se pri odmeri nadomestila upoštevajo od prvega dne v naslednjem mesecu. Enotno evidenco zavezancev pristojni organ občinske uprave Občine Dolenjske Toplice dopolnjuje iz napovedi zavezancev ter javnih evidenc iz lastne pristojnosti in pristojnosti državnih organov na način in po postopku, ki ga določa zakon.
V primeru, da niti lastnik niti uporabnik ne javita sprememb, ki se nanašajo na novega uporabnika, prejšnji zavezanec za plačilo nadomestila pa zavrne odločbo, je nadomestilo dolžan plačati lastnik nepremičnine.
V. OPROSTITVE 
14. člen 
1. Nadomestilo se ne plačuje:
– za zazidana stavbna zemljišča, ki se neposredno uporabljajo za potrebe obrambe in zaščite RS,
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
2. Oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno zemljišče velja za:
– zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek. 5-letna oprostitev prične teči z dnem prijave stalnega bivališča, na podlagi vloge zavezanca.
3. Davčni organ lahko dovoli odlog plačila, obročno odplačilo, odpis dolga v celoti ali deloma, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine, v skladu z zakonom o davčnem postopku.
4. Občinski svet lahko na predlog župana odloča o celotni ali delni oprostitvi plačila nadomestila v primerih elementarnih in drugih nesreč, katerih posledica bi bila ogrožena socialna varnost zavezanca in njegove družine.
VI. NADZOR 
15. člen 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka je v pristojnosti občinske uprave.
VII. KAZENSKE DOLOČBE 
16. člen
1. Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje pravno osebo;
2. Z globo 400,00 EUR se kaznuje odgovorno osebo pravne osebe in odgovorno osebno samostojnega podjetnika posameznika;
3. Z globo 600,00 EUR se kaznuje samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnosti;
4. Z globo 250,00 EUR se kaznuje posameznik;
v kolikor:
– ne prijavi nastanka obveznosti plačila nadomestila po tem odloku ali vseh sprememb, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 15 dneh po nastanku obveznosti oziroma po nastali spremembi,
– na poziv pristojnega organa občinske uprave v 15 dneh od prejema poziva ne posreduje verodostojnih podatkov, ki omogočajo odmero nadomestila.
VIII. KONČNE DOLOČBE 
17. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 79/03).
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-21/2018
Dolenjske Toplice, dne 4. julija 2018
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost