Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2603. Pravilnik o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, stran 8335.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in naslednji), 15. in 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB in naslednji) ter 7., 8.a in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 40. seji dne 4. julija 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma 
SPLOŠNO 
1. 
Ta pravilnik ureja pomoč pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju besedila: E-oskrba), ki se izplačuje iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec.
2. 
S tem pravilnikom se natančneje določi:
– izvajalca storitve,
– upravičence do pomoči,
– višino in čas trajanja pomoči,
– merila in postopek za uveljavljanje pomoči,
– prehodne in končne določbe.
3. 
V tem pravilniku zapisani izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljani kot nevtralni za moške in ženske.
IZVAJALEC STORITVE 
4. 
Izvajalec storitve E-oskrba je lahko fizična oziroma pravna oseba, ki mora imeti za izvajanje storitve dovoljenje pristojnega ministrstva.
UPRAVIČENCI 
5. 
Upravičenci do storitve E-oskrba so tisti občani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Slovenj Gradec ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Mestni občini Slovenj Gradec in dejansko tudi prebivajo na območju občine.
6. 
Upravičenci do storitve so osebe, stare 69 let in več ali so invalidne ali kronično bolne osebe, njihov povprečni mesečni dohodek pa v zadnjih treh mesecih ne presega 85 % bruto minimalne plače na posameznega družinskega člana.
VIŠINA IN ČAS TRAJANJA POMOČI 
7. 
Pomoč se upravičencu na podlagi vloge dodeli za vsako posamezno tekoče leto posebej.
8. 
Pravica do pomoči preneha v primeru:
– smrti upravičenca,
– vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
– prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu.
9. 
Pomoč za uporabnika znaša 35,00 EUR mesečno oziroma največ v višini opravljene storitve. Plačilo se na podlagi obračuna opravljenih storitev, ki je priloga k e-računu, vsak mesec posebej nakaže na TRR izvajalca.
MERILA IN POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE POMOČI 
10. 
Pomoč v zvezi z E-oskrbo uveljavlja upravičenec oziroma njegov zakonit zastopnik na podlagi »Vloge za uveljavitev pravice do pomoči pri kritju stroškov E-oskrbe«, ki je upravičencem oziroma njihovim zakonitim zastopnikom na voljo v Referatu za družbene dejavnosti in splošne zadeve pri Mestni občini Slovenj Gradec oziroma na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec.
11. 
Pisno vlogo poda upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik za vsako tekoče leto na predpisanem obrazcu iz prejšnjega odstavka, ki mora vključevati tudi
– potrdilo o skupnem gospodinjstvu,
– potrdilo o katastrskem dohodku za vse odrasle družinske člane,
– izjavo izvajalca storitve, da je (oziroma bo) upravičenec vključen v projekt E-oskrba,
– dokazilo o morebitni invalidnosti oziroma kronični bolezni,
– bančne izpiske za vse odrasle družinske člane za zadnje tri mesece.
Priloge iz četrte in pete alineje tega člena mora upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik pristojnemu organu predložiti sam, vse ostale priloge pa si lahko pristojni organ pridobi sam, po uradni dolžnosti in na podlagi podpisane izjave stranke.
12. 
Postopek ugotavljanja upravičenosti do pomoči iz prvega člena tega pravilnika vodi Referat za družbene dejavnosti in splošne zadeve pri Mestni občini Slovenj Gradec po določilih, ki urejajo splošni upravni postopek, z odločbo.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, ki jo upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik naslovi na župana Mestne občine Slovenj Gradec. Pritožba se lahko vloži v roku 8 dni od prejema odločbe na Urad župana Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec oziroma pri organu, ki je odločbo izdal. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
13. 
V kolikor upravni organ v svojem postopku ugotovi, da je posameznik upravičen do pomoči, mu le-ta pripada z dnem, ko izvajalec, po predhodnem soglasju pristojnega občinskega organa, s posameznikom sklene ustrezno pogodbo o izvajanju storitve.
14. 
V primeru, da se naknadno ugotovi, da je upravičenec pomoč prejel na podlagi navedb neresničnih podatkov ali lažnih dokazil, jo je dolžan vrniti nazaj skupaj z zamudnimi obrestmi.
15. 
Sredstva za pomoč pri izvajanju storitve E-oskrba, se zagotavljajo s sprejetjem proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za vsako tekoče leto posebej.
KONČNA DOLOČBA 
16. 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-0004/2018
Slovenj Gradec, dne 5. julija 2018
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti