Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

Št. 1476/PO Ob-2558/18, Stran 1603
Svet Doma na Krasu razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 36/00, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), določil Statuta Doma na Krasu ter sklepa 3. redne seje Sveta Doma na Krasu, z dne 10. 7. 2018, prosto delovno mesto
direktorja/ice
Doma na Krasu 
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56. oziroma 57. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja Dom na Krasu,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu in
– Program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
Mandat direktorja/ice traja 5 let. Mandat direktorja/ice začne teči z dnem, ko izda soglasje k njegovemu/njenemu imenovanju minister, pristojen za socialno varstvo.
Prijava mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta, vizijo razvoja Doma na Krasu za naslednje mandatno obdobje in življenjepis.
Prav tako mora kandidat/ka vlogi priložiti izjavo, s katero potrjuje, da:
– izpolnjuje formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta,
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– za namen razpisa dovoljuje Kadrovski službi Doma na Krasu pridobitev navedenih podatkov iz uradnih evidenc.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati/ke naslovijo na Svet Doma na Krasu, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje, z oznako “Ne odpiraj – razpis za direktorja/ico” v roku 15 dni od dneva objave, torej vključno do 4. 8. 2018 (zadnji dan oddaje priporočeno po pošti).
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@domnakrasu.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v roku, ki je določen z zakonom.
Svet Doma na Krasu 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti