Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2622. Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Žalec, stran 8363.

  
Na podlagi 109. in 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 26. redni seji dne 5. julija 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Žalec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa:
– višino takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora;
– višino nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Žalec zaračuna pobudniku lokacijske preveritve, razen če je pobudnik Občina Žalec sama, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve oziroma posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora;
– način plačevanja takse in nadomestila stroškov lokacijske preveritve;
– posledice neplačila takse in nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
II. TAKSA ZA OBRAVNAVANJE POBUD SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA 
2. člen 
(višina takse) 
(1) Višina takse za obravnavanje pobud spremembe osnovne namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu za posamezno pobudo znaša 200,00 evrov.
(2) Višina takse za obravnavanje pobud spremembe podrobnejše namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu za posamezno pobudo znaša 100,00 evrov.
(3) V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
(4) Zavezanec za plačilo takse je pobudnik.
3. člen 
(način plačila takse) 
(1) Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišču občine vložena ali prejeta pobuda spremembe namenske rabe.
(2) Taksa se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti. Če pobudnik plača takso pri ponudniku plačilnih storitev, jo plača na vplačilnii podračun in z uporabo reference, določene za plačilo takse organu, ki je pristojen za vodenje postopka.
(3) Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki prejme od pobudnika vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje pobudniku plačilni nalog, s katerim mu naloži plačilo takse v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga. Plačilni nalog za fizično osebo mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če takse v roku ne plača.
(4) Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude.
III. PLAČILO NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE 
4. člen 
(višina nadomestila stroškov) 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500,00 eurov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.500,00 eurov,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000,00 eurov.
5. člen 
(način plačila nadomestila stroškov) 
(1) Vlagatelj poda vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve na obrazcu Občine Žalec s priloženim elaboratom in plača takso po taksni tarifi za vloge. Občina preveri skladnost elaborata z odločbami ZUreP-2 in v kolikor meni, da ustreza in se postopek lahko nadaljuje, izda sklep o plačilu stroškov.
(2) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu.
(3) Sklep mora vsebovati za fizično osebo osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino stroškov in pravno podlago za njihovo odmero, rok plačila nadomestila stroškov (v 15 dneh od vročitve sklepa), številko vplačilnega podračuna za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če se nadomestila stroškov ne plača v predpisanem roku.
(4) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
6. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007/0006/2018
Žalec, dne 5. julija 2018
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti