Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2588. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Puconci, stran 8328.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), drugega odstavka 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 60/17 – ZDMHS, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg) in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10, 103/11, 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 28. redni seji dne 12. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Puconci 
1. člen
V 3. členu Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 48/11 in 39/12) se za prvo točko doda nova druga točka, ki glasi:
»Javne površine za namen gostinske terase oziroma vrta (dovoljenje, ki ga izda pristojni organ se pridobi na podlagi vložene vloge).«
Sedanja druga in tretja točka se preštevilčita v tretjo in četrto točko.
2. člen
V 5. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Dovoljenje za uporabo javne površine za potrebe gostinske terase oziroma vrta izda pristojna občinska služba, na podlagi vložene vloge, ki mora vsebovati podatke o lokaciji javne površine, velikosti v m2 in podatke o namenu uporabe javne površine s prikazom umestitve opreme na javno površino. Po izdanem dovoljenju se z vložnikom sklene najemna pogodba.«
3. člen
V 25. členu odloka se doda novi tretji odstavek, ki glasi:
»Ob gostinski terasi oziroma vrtu mora biti zagotovljena prehodnost pešcev v širini vsaj 1,2 m.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2018-1
Puconci, dne 12. julija 2018
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti