Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

Ob-2570/18, Stran 1608
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 5. 3. 2018 objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin 
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje sta dva počitniška apartmaja v dvojčku s štirimi apartmaji, ki se nahajata v turističnem naselju Barbariga, k.o. Vodnjan na Hrvaškem. Leto izgradnje je 1987, zadnja delna obnova 2018. Apartmaja sta etažirana in vpisana v zemljiško knjigo. Nepremičnina se nahaja v severnem delu naselja, cca 500 m od obale. Energetska izkaznica je izdelana.
1. Apartma št. 106003, parc. št. 7784/4, k.o. 324370 – Vodnjan, v izmeri 37,78 m2 in 34,64 atrija; izhodiščna vrednost prodaje znaša 58.500,00 EUR;
Apartma se nahaja v pritlični etaži, atrij pred vhodom v apartma.
2. Apartma št. 106103, parc. št. 7787/4, k.o. 324370 – Vodnjan, v izmeri 35,58 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 49.500,00 EUR;
Apartma se nahaja v nadstropju, pred vhodom se nahaja delno pokrita terasa.
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin ni vključen davek na promet nepremičnin po zakonsko določeni stopnji. Davek in stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 15 dni je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot jih določa 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819).
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.
b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski račun prodajalca št.: SI56 05100 – 8000069735, odprt pri Abanki d.d., z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VI. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 17. 8. 2018 do 12. ure na naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku 30 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni.
VII. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene.
VIII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za posamezen sklop v celoti;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 120 dni od roka za oddajo ponudbe.
IX. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma spletni strani www.dars.si ali po tel. 01/51-88-332 ali 01/300-98-85.
DARS d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti