Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

Št. 381-17/2018/7 Ob-2571/18, Stran 1587
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«
Osnovo za izvedbo javnega razpisa predstavljajo naslednje pravne podlage:
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 964/2014 z dne 11. septembra 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in sveta v zvezi s standardnimi pogoji za finančne instrumente;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, ter v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje«;
– Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo;
– drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom uredbe EU o skupnih določbah;
– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289);
– Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1; v nadaljevanju finančna uredba) in njena izvedbena uredba;
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014;
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016 in spremembo št. C(2017) 8425, z dne 6. 12. 2017;
– Smernice Evropske komisije za določanje finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih, objavljene na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf);
– Smernice o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006;
– Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020«, julij 2015, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, junij 2016, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, april 2016, objavljenih na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, julij 2016, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, avgust 2015, objavljenih na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA, november 2016, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Smernice organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju 2014–2020, februar 2016, objavljenih na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila;
– Strategija organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljeni na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 in 13/18);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H);
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 in 15/17);
– Odločitev o podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK) v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 2-1/1/MJU/0;
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17);
– Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18);
– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15);
– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17);
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17);
– Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, z dne 10. 3. 2016;
– Uredba Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014);
– Uredba Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L 156, 20. 6. 2017);
– Smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij, zadnjič spremenjene s Sporočilom Komisije O spremembi sporočil Komisije o smernicah Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij, o smernicah o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del, o smernicah o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja ter o smernicah o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom (2014/C 198/02);
– Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji« (št. priglasitve BE01-2482762-2017, BE01-2482762-2017/I, št. sheme: SA.49322, SA49322 (2017/X)) z dne 4. 10. 2017 in 8. 5. 2018.
1. Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.
2.1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij na območjih belih lis in je razdeljen v dva sklopa:
– Sklop 1: Sofinanciranje GOŠO 3A VZHOD
– Sklop 2: Sofinanciranje GOŠO 3A ZAHOD
V okviru predmetnega javnega razpisa je:
– GOŠO 3A VZHOD opredeljen kot območje belih lis v lokalnih skupnostih na območju Savinjske, Zasavske, Posavske statistične regije, statistične regije Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-notranjske statistične regije (statistična regija, klasifikacija NUTS 3);
– GOŠO 3A ZAHOD opredeljen kot območje belih lis v lokalnih skupnostih na območju Osrednjeslovenske, Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške statistične regije (statistična regija, klasifikacija NUTS 3);
Skladno z Dogovorom o razmejitvi med sofinanciranjem območij belih lis v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja bo v lokalnih skupnostih v Pomurski, Podravski in Koroški statistični regiji sofinancirana gradnja odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij na območjih belih lis v geografskem segmentu redke poseljenosti v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 iz Evropskega sklada za razvoj podeželja.
Bele lise so za potrebe tega javnega razpisa definirane kot posamezna gospodinjstva na območjih, kjer je bilo ugotovljeno, da operaterji ne zagotavljajo širokopasovnih omrežij, ki bi tem gospodinjstvom omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s in kjer v postopkih testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti ni bilo izraženega tržnega interesa za gradnjo takih širokopasovnih omrežij v naslednjih treh letih, ki bi omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s.
Seznam belih lis po gospodinjstvih z njihovimi naslovi, ki je razdeljen na zgoraj navedena sklopa, je priloga javnega razpisa.
Za posamezno belo liso – vsako posamezno gospodinjstvo, ki je na določenem naslovu na območju belih lis – bo na podlagi tega javnega razpisa zagotovljeno širokopasovno omrežje, ki bo vsaki od njih omogočalo dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s. Šteje se, da je gospodinjstvu omogočen dostop do širokopasovnega omrežja s hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kadar je gospodinjstvu mogoče zagotoviti takšen dostop preko zgrajene dostopovne točke brezžičnega omrežja, ali kadar je gospodinjstvo v neposredni bližini fiksnega omrežja. Za neposredno bližino fiksnega omrežja se šteje zračna razdalja do največ 200 m od lokacije gospodinjstva do mesta kabelske kanalizacije, kjer je možen priklop na omrežje, če na tej razdalji ni ovir, ki bi preprečevale izgradnjo povezave s hitrostjo najmanj 100 Mb/s.
2.2. Določitev belih lis
Z namenom določitve belih lis v geografskem segmentu redke poseljenosti skladno z Načrtom NGN 2020 sta bila v letu 2016 izvedena prvi in drugi krog testiranja tržnega interesa.
Z analizo podatkov o izkazanem tržnem interesu v drugem krogu testiranja je bilo na območjih belih lis v segmentu redke poseljenosti ugotovljeno 23.081 gospodinjstev, kjer interesenti niso imeli omogočenega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s.
Seznam naselij, kjer so obstajala območja gospodinjstev na belih lisah v geografskem segmentu redke poseljenosti za ciljno hitrost 100 Mb/s je bil objavljen na spletni strani ministrstva: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DID/Informacijska_druzba/NGN_2020/1_Obvestilo_splet_bl_NGN2020_081220_P.pdf
Oktobra 2017 je ministrstvo izvedlo ponovno analizo teh podatkov glede na stanje obstoječe širokopasovne infrastrukture v Sloveniji in na svoji spletni strani objavilo seznama gospodinjstev na območjih belih lis v geografskih segmentih goste in redke poseljenosti: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/trzni_interes_po_nacrtu_ngn_2020/
Seznam gospodinjstev na območjih belih lis v geografskem segmentu redke poseljenosti je bil v maju 2018 posodobljen glede na stanje obstoječe širokopasovne infrastrukture v Sloveniji in dejansko stanje gospodinjstev iz Centralnega registra prebivalstva, ki ga upravlja Ministrstvo za notranje zadeve RS.
2.3. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij na območjih, kjer tem gospodinjstvom tak dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev še ni omogočen in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo takih širokopasovnih omrežij, ki bi tak dostop omogočala v naslednjih 36 mesecih od 18. 11. 2016, ko je bil zaključen zadevni postopek izražanja tržnega interesa, to je do 18. 11. 2019.
Z Načrtom NGN 2020, s seznanitvijo Vlade RS s spiskom območij, ki so bele lise v geografskem segmentu goste poseljenosti, nadaljnje aktivnosti na področju testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti, ter izvajanje in sofinanciranje investicij iz Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 ter na podlagi 11. člena ZEKom-1 in v skladu z njegovim drugim odstavkom 9. člena v povezavi z 19. in 39. točko njegovega 3. člena je predvideno sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, tako dostopovnih kot tudi hrbteničnih, ki bodo gospodinjstvom omogočala širokopasovni dostop do elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s na območjih belih lis z javnimi sredstvi v geografskem segmentu redke poseljenosti do največ 1.200 EUR na posamezno gospodinjstvo.
Prijaviteljem, katerih projekti bodo izbrani na tem javnem razpisu, bodo sofinancirani stroški izvedbe le teh iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev slovenskega proračuna kot dovoljena državna pomoč v skladu z Mnenjem o skladnosti sheme državne pomoči »Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji« (št. priglasitve BE01-2482762-2017, BE01-2482762-2017/I, št. sheme: SA.49322, SA.49322 (2017/X)). Izbrani prijavitelji morajo dosledno spoštovati veljavno zakonodajo, ki ureja državne pomoči in navodila ministrstva ter organa upravljanja.
Na podlagi tega javnega razpisa se potrjen projekt, za sofinanciranje katerega se odobrijo sredstva kohezijske politike, imenuje operacija.
2.4. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je omogočiti najmanj 80 % gospodinjstvom na območjih belih lis, na katerih širokopasovna omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo, dostop do širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronskih komunikacijskih storitev preko tega omrežja.
2.5. Regija izvajanja javnega razpisa
Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Sredstva za sofinanciranje operacij bodo dodeljena po kohezijskih regijah glede na število gospodinjstev na belih lisah v geografskem segmentu redke poseljenosti v posameznem sklopu, ki jih bo izbrani prijavitelj določil v svoji vlogi in sicer: za Sklop 1 – GOŠO 3A VZHOD za do največ 6.293 belih lis in Sklop 2 – GOŠO 3A ZAHOD za do največ 5.049 belih lis.
Razdelitev slovenskih občin na programski območji kohezijska regija Vzhodna oziroma kohezijska regija Zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls. Glede na pravno veljavno razmejitev območij kohezijskih regij (NUTS 2), ki sledi iz Uredbe št. 1319/2013/ES z dne 9. decembra 2013 o spremembi prilog Uredbe (ES) št. 1059/20036/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) in ki velja od 1. 1. 2015 dalje, se občina Litija nahaja v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Organ upravljanja je dne 12. 4. 2017 izdal Mnenje o lokaciji izvajanja – občina Litija ter o evropskem kohezijskem viru financiranja (št. 020-1/2017-28) in objavljenem na spletni strani http://eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/2017-04-12-mnenje-ou-litija.pdf v katerem tolmači, da je z vidika razvojnih sredstev za programsko obdobje 2014–2020 Občina Litija del kohezijske regije Zahodna Slovenija, zato je v seznamu belih lis občina Litija upoštevana v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
3. Potencialni prijavitelji
Na javni razpis na podlagi sedmega odstavka 11. člena ZEKom-1 skladno s potrjeno Shemo državnih pomoči št. BE01-2482762-2017 in BE01-2482762-2017/I, lahko kandidirajo prijavitelji, ki so registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij, ki so skladno s 5. členom ZEKom-1 Agencijo RS za komunikacijska omrežja in storitve (v nadaljevanju AKOS) že obvestili o nameri zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij.
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu. V primeru, da se na javni razpis v eni vlogi skupaj prijavi več prijaviteljev v projektnem partnerstvu, morajo biti vsi ti registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij, kot je to določeno v prejšnjem odstavku. Z medsebojno konzorcijsko pogodbo določijo nosilnega partnerja, ki bo prevzel vlogo koordinatorja in nastopal v imenu projektnega partnerstva v razmerju do ministrstva.
Državna pomoč je namenjena točno določenemu širokopasovnemu sektorju kot Pomoč za širokopasovno infrastrukturo, ki jo določa Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (v nadaljevanju Uredba (EU) št. 651/2014) in Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L 156, 20. 6. 2017).
Iz vsebine priglašene sheme državne pomoči izhaja, da je pomoč namenjena točno določenemu sektorju in ne bo namenjena podjetjem dejavnim v naslednjih sektorjih:
– sektor ribištva in akvakulture,
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
– za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov.
Javna sredstva se skladno s priglašeno shemo prijavitelju ne dodelijo, če je ugotovljeno, da:
– je v težavah v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014,
– je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
– je naslovnik neporavnanega naloga za vračilo preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali držane pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance,
– ima na dan vložitve vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov,
– ne izplačuje redno plač in socialnih prispevkov.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Prijavitelj na javni razpis lahko kandidira za en ali več sklopov. Za vsak posamezen sklop posebej mora oddati svojo vlogo. Za vsak sklop lahko kandidira samo enkrat, ne glede na to ali skupaj s partnerji ali samostojno.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije). Ministrstvo lahko izvede preveritev določenih pogojev z vpogledom v javne evidence. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
4.1. Splošni pogoji za prijavitelje
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Vloga na javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti v slovenskem jeziku.
2. Vloga na javni razpis mora biti skladna s predmetom javnega razpisa in z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
3. Prijavitelj mora omogočiti širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s najmanj 80 % gospodinjstvom na območjih belih lis v okviru posameznega sklopa (za Sklop 1 – najmanj 5.035 gospodinjstvom in za Sklop 2 – najmanj 4.040 gospodinjstvom na območju belih lis). Pri tem lahko prijavitelj sam izbere, katerim gospodinjstvom na območjih belih lisah bo omogočil širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Prijavitelj, ki bo za posamezen sklop omogočil širokopasovni dostop s hitrostjo najmanj 100 Mb/s več kot 80 % gospodinjstvom na belih lisah, bo za to skladno z merili za izbor prijavitelja dodatno točkovan.
Dokazilo: Obrazec št. 1.1/1.2: Prijavni obrazec za sklop in Projektna dokumentacija
4. Vloga na javni razpis ne izkazuje več kot 1.200,00 EUR sredstev kohezijske politike na posamezno gospodinjstvo na belih lisah v geografskem segmentu redke poseljenosti. Na javni razpis prijavitelj kandidira z zneskom javnega sofinanciranja za posamezno gospodinjstvo na beli lisi brez DDV, ki bo enotna za vsa gospodinjstva na belih lisah v določenem sklopu in katere višina ne sme preseči 1.200,00 EUR. Prijavitelj, ki bo za posamezen sklop ponudil nižji znesek javnega sofinanciranja od 1.200,00 EUR bo za to skladno z merili za izbor prijavitelja dodatno točkovan.
Dokazilo: Obrazec št. 1.1/1.2: Prijavni obrazec za sklop
5. V vlogi na javni razpis mora biti za pokrivanje upravičenih stroškov operacije namenjenih več kot 50 % zasebnih sredstev prijavitelja. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije.
Dokazilo: Obrazec št. 1.1/1.2: Prijavni obrazec za sklop in Projektna dokumentacija
6. Prijavitelj in vsi projektni partnerji, če gre za vlogo projektnega partnerstva, morajo biti registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij skladno s 5. členom ZEKom-1.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
7. Prijavitelj ni v težavah v skladu z 18. točko 2. člena Uredba (EU) št. 651/2014.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev in zadnja bonitetna ocena podjetja, ki ne sme biti nižja od AJPES SB9 oziroma po Moody's nižja od B1 ali po Fitch oziroma S&P nižja od B+
8. Prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
9. Prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga za vračilo preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali držane pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
10. Prijavitelj na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
11. Prijavitelj redno izplačuje plače in socialne prispevke.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
12. Prijavitelj bo vodil stroške in prihodke tako v času gradnje, kot tudi upravljanja in vzdrževanja na posebnem stroškovnem mestu za vsak sklop posebej.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
13. V primeru, da se v vlogi skupaj prijavi več prijaviteljev v projektnem partnerstvu, mora nosilni partner v vlogi predložiti s strani vseh udeleženih partnerjev podpisano konzorcijsko pogodbo, v kateri so določena vsa njihova medsebojna razmerja, pravice in obveznosti. Obvezne sestavine konzorcijske pogodbe so navedene v tej razpisni dokumentaciji v poglavju 3.7 Vloga s partnerji in v vzorcu konzorcijske pogodbe.
Dokazilo: Podpisana konzorcijska pogodba
14. Vsem prijaviteljem v vlogi ali osebam, ki so članice njihovih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov, ali osebam, ki imajo njihova pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Datumi izdaje vseh priloženih izpisov iz kazenske evidence ne smejo biti starejši od 30 koledarskih dni pred datumom odpiranja tega javnega razpisa.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
15. Vsi prijavitelji v vlogi niso uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2) in jim ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z ministrstvom.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
4.2. Posebni pogoji za prijavitelje
1. Odprto širokopasovno omrežje je za potrebe tega javnega razpisa širokopasovno omrežje, ki je zgrajeno s pomočjo sofinanciranja z javnimi sredstvi na podlagi tega javnega razpisa in je dostopno vsem ponudnikom storitev pod enakimi pogoji. Izbrani prijavitelj bo moral v okviru zmožnosti lastnega omrežja nuditi veleprodajni dostop (1. lokalni dostop – fizična ali virtualna razvezava lokalne zanke in/ali 2. osrednji dostop – dostop z bitnim tokom) v skladu s pravičnimi in nediskriminatornimi pogoji. Tak veleprodajni dostop mora izbrani prijavitelj na podlagi pogojev iz tega razpisa zagotavljati vsaj deset let od datuma obojestranskega podpisa pogodbe, pri čemer pa mora sam dostop do fizične infrastrukture in posameznih vodov zagotavljati tudi po izteku veljavnosti pogodbe. Zgrajena infrastruktura, za katero se bo dodelila pomoč, bo morala vedno omogočati še najmanj podvojitev števila vodov (bakrenih paric, optičnih vlaken, koaksialnih kablov, vseh vrst nadzemnih povezav, skladno z 72.a točko 3. člena ZEKom-1) iste tehnologije, ki jo bo na določeni trasi ponudil izbrani prijavitelj v svoji ponudbi, v omrežju brez izvedbe dodatnih gradbenih del, za primer potencialno izraženega interesa za njeno souporabo s strani drugih operaterjev v prihodnosti.
2. Odprto širokopasovno omrežje izbranega prijavitelja bo moralo omogočati prenosno hitrost vsaj 100 Mb/s v smeri proti končnemu uporabniku – gospodinjstvu na območju belih lis, ki mu bo ta dostopna hitrostih na voljo ves čas – 24 ur na dan, vse dni v letu. Šteje se, da je gospodinjstvu omogočen dostop do širokopasovnega omrežja s hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kadar je gospodinjstvu mogoče zagotoviti takšen dostop preko zgrajene dostopovne točke brezžičnega omrežja, ali kadar je gospodinjstvo v neposredni bližini fiksnega omrežja. Za neposredno bližino fiksnega omrežja se šteje zračna razdalja do največ 200 m od lokacije gospodinjstva do mesta kabelske kanalizacije, kjer je možen priklop na omrežje, če na tej razdalji ni ovir, ki bi preprečevale izgradnjo povezave s hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Omrežje se za vsa gospodinjstva iz seznamov belih lis za katera prijavitelj kandidira za vse sklope načrtuje do naslova stavbe (HSMID), na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, ki je bela lisa.
3. Izbrani prijavitelj bo moral po zaključku gradnje omogočati prenosno hitrost vsaj 100 Mb/s v smeri proti končnemu uporabniku vsem gospodinjstvom, ki jih je določil v svoji vlogi in so na območju belih lis s seznama posameznega sklopa, za katerega sofinanciranje kandidira.
4. Izbrani prijavitelj bo moral ministrstvu ob predložitvi vsakokratnega zahtevka za izplačilo po kvartalnih situacijah priložiti tudi podatke o zgrajenem omrežju in pripadajoči infrastrukturi v tem kvartalu potrjene s strani pooblaščenega nadzornika gradnje ter potrdilo Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS) o vpisu vseh v tem kvartalu omogočenih priključkov v evidenco skladno s 14. členom ZEKom-1.
5. Izbrani prijavitelj bo moral na svojem enotnem veleprodajnem informacijskem sistemu za pregledovanje, naročanje in upravljanje storitev iz točke 9. tega poglavja najaviti datume, ko bodo posamezni priključki na določenih naslovih omogočeni, vsaj trideset koledarskih dni pred predvidenim zaključkom gradnje le teh. Po zaključku njihove gradnje pa bo moral izbrani prijavitelj najkasneje v osmih koledarskih dneh javno objaviti na tem istem enotnem veleprodajnem informacijskem sistemu na neizbrisen in sledljiv način njihov seznam vključno z datumi zaključka gradnje potrjenimi s strani pooblaščenega nadzornika gradnje.
6. Po zaključku gradnje in javni objavi seznama omogočenih priključkov iz prejšnje točke bo moral izbrani prijavitelj na zahtevo ponudnika storitve zainteresiranega končnega uporabnika, ki mu je dostop omogočen, priključiti na storitev najkasneje v roku šestdeset koledarskih dni od datuma naročila, ki bo podano skladno s pogoji iz vzorčne ponudbe izbranega prijavitelja in to brez zaračunavanja tako ponudniku storitve kot tudi končnemu uporabniku kakršnegakoli dodatnega stroška za vzpostavitev omrežne priključne točke na lokaciji končnega uporabnika s seznama naslovov belih lis.
7. Izbrani prijavitelj bo za svoje omrežje moral javno objaviti maksimalno hitrost (teoretično najvišjo hitrost prenosa proti končnemu uporabniku, ki jo lahko ta doseže vsaj enkrat dnevno), običajno razpoložljivo hitrost skupaj z navedenim razmerjem do maksimalne hitrosti (hitrost prenosa proti končnemu uporabniku, ki jo le ta lahko pričakuje večino časa v dnevu vendar ne manj kot 90 % časa dneva izven dveh vršnih ur, ter 80 % časa v času dveh vršnih ur in ki znaša vsaj 80 % maksimalne hitrosti) ter minimalno hitrost (zagotovljena najnižja hitrost prenosa proti končnemu uporabniku, razen v primeru izpada omrežja ali večjih motenj).
8. Izbrani prijavitelj bo moral javno objaviti vzorčne ponudbe za vse modele veleprodajnega širokopasovnega dostopa, ki jih bo ponujal v svojem omrežju, najkasneje v šestih mesecih od obojestranskega podpisa pogodbe oziroma najkasneje tri mesece pred objavo v spodaj opisanem informacijskem sistemu o prvi zgrajeni omrežni točki v posameznem sklopu, ki bo na voljo za ponujanje storitev, če bo ta v sistem vnesena prej kot v šestih mesecih od obojestranskega podpisa pogodbe. Vsebovati bo morala najmanj naslednje elemente:
– dostop do informacij,
– definicije pojmov in okrajšave,
– topologija in zgradba omrežja (npr. kabelska kanalizacija in funkcijske lokacije),
– storitve vzorčne ponudbe,
– postopki zagotavljanja veleprodajnega dostopa v omrežju vključno s postopki poizvedbe, naročila, izvedbe naročila, preklica naročila, izključitve, prehodov med operaterskimi storitvami, odprave napak in vzdrževanja omrežja,
– nivo zagotavljanja storitve in pogodbene kazni,
– medsebojno obveščanje,
– cene in zaračunavanje storitev vzorčne ponudbe,
– postopek sklenitve pogodbe,
– zavarovanje obveznosti,
– sankcije za kršitve pogojev, izključitve in omejitve odgovornosti,
– veljavnost in odpoved pogodb,
– sprememba vzorčne ponudbe,
– varovanje zaupnih podatkov,
– pravno nasledstvo,
– vzorci pogodb in obrazcev.
9. Izbrani prijavitelj bo moral vsem ponudnikom storitev zagotoviti možnost uporabe veleprodajnega sistema, ki bo enoten za vse ponudnike storitev vključno z maloprodajnimi enotami, ki so v njegovi lasti ali v lasti z njim kapitalsko povezanih družb, preko katerega bo moral zagotavljati učinkovito izvajanje procesov glede poizvedb, naročil, odprave napak ter dostop do informacij vključno z informacijami iz 5. točke tega poglavja. Prek navedenega enotnega sistema mora zagotoviti sprotno obveščanje o rokih za odpravo napak, takoj po odpravi pa o vzrokih za nastanek napak in o odpravi prijavljene napake, ter o vseh ostalih fazah in postopkih reševanja na neizbrisen in sledljiv način. Mehanizem mora omogočati, da izbrani prijavitelj in ponudnik storitve vse do jasne razmejitve napake v korist končnega uporabnika skupaj odpravljata napako. Izbrani prijavitelj odpravlja napako v primeru, če je ta nastala na veleprodajni storitvi, ponudnik storitve pa, če je nastala v nadgradnji za maloprodajno storitev. Ker izbrani prijavitelj dobi plačilo za izvajanje veleprodajne storitve, je njegova obveznost, da vse do jasne razmejitve napake aktivno sodeluje pri iskanju in morebitni odpravi napake. V primeru, da se v izbrani vlogi skupaj prijavi več prijaviteljev v projektnem partnerstvu, lahko tak enoten veleprodajni sistem zagotavlja vsak partner posebej ali pa samo en od prijaviteljev za vsa omrežja za vse bele lise posameznega sklopa.
10. Izbrani prijavitelj bo moral oblikovati veleprodajne cene dostopa na podlagi učinkovitih prirastnih stroškov vključno s pribitkom za skupne stroške. Pri tem mora upoštevati tudi naložbe v omrežje s primerno stopnjo donosnosti naložbe glede na vložena sredstva, kar predstavlja tehtano povprečje kapitala (WACC). Navedeno pomeni, da morajo biti cene stroškovno naravnane in ne smejo biti višje od stroškov učinkovitega operaterja. Z navedeno metodo bo izbranemu prijavitelju omogočeno pokrivanje dejansko nastalih stroškov učinkovitega operaterja z upoštevanjem ustreznega donosa na vloženi kapital. Tako oblikovane veleprodajne cene dostopa bodo omogočale iskalcu dostopa učinkovit vstop na trg, kar bo omogočalo zagotavljanje novih, hitrejših širokopasovnih storitev boljše kakovosti. Ustrezno stopnjo donosa na vloženi kapital določa agencija in jo objavlja na svoji spletni strani. (trenutno veljavni WACC: http://www.akos-rs.si/izracun-wacc-za-dva-hipoteticna-operaterja-v-telekomunikacijski-panogi). V primeru, da njegova maloprodajna enota oziroma njegova hčerinska ali partnerska podjetja ponujajo tovrstne storitve tudi na maloprodajnem trgu, za navedene veleprodajne cene hkrati velja tudi prepoved škarij cen. Obveznost prepoved škarij cen se naloži z namenom, da se zagotovi zadostna razlika med maloprodajnimi in veleprodajnimi cenami, pri čemer razlika temelji na učinkovitih prirastnih stroških enako učinkovitega operaterja (EEO) s pribitkom za skupne stroške in z vključeno primerno stopnjo donosa naložbe na vložena sredstva. S tem se prepreči, da bi operater, lastnik omrežja, izrinil konkurenco s trga s postavljanjem previsokih veleprodajnih cen oziroma prenizkih maloprodajnih cen. Hkrati se ostalim operaterjem zagotovi možnost postavljanja konkurenčnih cen na maloprodajnem trgu. Izbrani prijavitelj bo moral za vse veleprodajne storitve oblikovati učinkovite stroškovne cene in hkrati upoštevati prepoved škarij cen ter AKOS-u te cene na njeno zahtevo stroškovno dokazati in utemeljiti. Pri oblikovanju se lahko upoštevajo le nastali učinkoviti strošek, morebitno neučinkovitost operaterja ter podvajanje in prenašanje stroškov je treba izločiti. Pri tem mora izbrani prijavitelj slediti pravičnim, objektivnim in preglednim merilom razporejanja stroškov. Stroškovne kalkulacije morajo dovolj podrobno prikazati investicijske (amortizacija) in operativne stroške, pri čemer mora pri investicijskih stroških ločeno prikazati subvencioniran del, saj se ta del ne upošteva pri oblikovanju veleprodajnih cen dostopa. Stroškovno naravnanost cen vključno s prepovedjo škarij cen, bo agencija preverjala s cenami, ki so na voljo na primerljivih konkurenčnih trgih in pri operaterjih omrežij.
11. Izbrani prijavitelj bo moral s svojim omrežjem na območjih naselij, kjer so bele lise, na zahtevo in z zasebnimi sredstvi subjektov omogočiti dostop do širokopasovnega omrežja s hitrostjo vsaj 100 Mb/s simetrično vsem podjetjem, javnim inštitucijam ter ponudnikom storitev za povezovanje baznih postaj in lastnikom javno dostopnih e-točk za potrebe brezžičnih elektronskih komunikacij. Podjetja, javne inštitucije ter lastniki baznih postaj in javno dostopnih e-točk z brezžičnim dostopom (Wi-Fi) sami zagotovijo povezavo do najbližje vstopne točke v novozgrajeno omrežje. Tem zainteresiranim ponudnikom storitev ali končnim uporabnikom omrežja bo izbrani prijavitelj zaračunaval stroške priključnine, zakupnine, upravljanja in vzdrževanja omrežja v višini kot jih določajo ti razpisni pogoji, in ki jih bo objavil v svoji vzorčni ponudbi. Po zaključku gradnje omrežij v posameznih naseljih bo moral izbrani prijavitelj na zahtevo zainteresiranih ponudnikov storitev ali končnih uporabnikov omrežja teh naselij navedenih v tem odstavku le te priključiti na omrežje v roku devetdeset koledarskih dni od datuma naročila, ki bo podano skladno s pogoji iz vzorčne ponudbe.
12. Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti, da rok za odpravo napak v njegovem omrežju ne znaša več kot 2 delovna dneva od prijave napake, pri čemer bo moral 60 % vseh napak odpraviti v 1 delovnem dnevu. Rok se v primeru težjih napak lahko podaljša za največ 5 delovnih dni, pri čemer bo moral o podaljšanju roka ustrezno seznaniti ponudnika storitev in navesti ter utemeljiti razloge, iz katerih izhaja, da gre za težjo napako. Pri zagotavljanju storitev bo moral izbrani prijavitelj subjektom iz prejšnje točke tega poglavja na podlagi njihove zahteve omogočiti tudi sklenitev posebnega dogovora o zagotavljanju nivoja storitve (SLA).
13. Prijavitelj mora v svoji vlogi priložiti za vsak sklop, za katerega sofinanciranje kandidira, svojo Projektno dokumentacijo, v kateri mora opisati svoje sodelovanje z vključenimi lokalnimi skupnostmi in uresničevanje njihovih strateških ciljev, tehnologijo in topologijo omrežja vključno z vsemi omrežnimi elementi, načrt povezovanja vseh gospodinjstev s seznama območja belih lis, časovnico gradnje, osnutek vzorčne ponudbe, ki bo vsebovala vse potrebne elemente ter opisati izpolnjevanje vseh potrebnih zakonskih pogojev in razpisnih pogojev, ki so zahtevani v tem poglavju. Ustanovitev služnosti, ki je potrebna za gradnjo, postavitev, obratovanje ali vzdrževanje elektronskega komunikacijskega omrežja ureja 20. člen ZEKom-1. Služnost pri gradnji javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture, ki se financirajo iz javnih sredstev v skladu z 11. členom tega zakona, je na nepremičninah v lasti države ali samoupravne lokalne skupnosti neodplačna.
14. Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev iz tega poglavja v okviru svojih pristojnosti opravlja AKOS skladno z ZEKom-1.
15. Izbrani prijavitelj mora pri gradnji, upravljanju in vzdrževanju svojega omrežja upoštevati vse določbe veljavne zakonodaje in veljavnih regulatornih ukrepov AKOS.
16. V primeru spremembe zakonodaje ali spremembe regulatornih ukrepov na trgu, ki bi povzročile potrebne spremembe na področjih gradnje, upravljanja in vzdrževanja sofinanciranega omrežja, ministrstvo ne prevzema nobene odgovornosti, zato izbranemu prijavitelju iz tega naslova ne pripada nobena finančna kompenzacija, morebitne finančne posledice pa bo moral pokriti iz zasebnih sredstev.
4.3. Finančna zavarovanja
4.3.1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izbrani prijavitelj bo moral ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku deset delovnih dni od podpisa te pogodbe ministrstvu dostaviti zavarovanje (pet bianco menic in menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z veljavnostjo še tri mesece po izteku pogodbe.
Ministrstvo bo unovčilo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:
– če izbrani prijavitelj ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izbrani prijavitelj ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izbrani prijavitelj ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izbrani prijavitelj ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če bo izbrani prijavitelj prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.
Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla bo moral izbrani prijavitelj temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.
Menično izjavo bo moral izbrani prijavitelj predložiti na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije.
4.3.2. Dodatni pogoji in odgovornosti prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
V kolikor bo prijavitelj izbran za sofinanciranje, bo moral pri izvajanju projektov upoštevati EU zakonodajo in Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev v vlogi bo preverjano v času od odpiranja vlog do izdaje sklepa o izboru prijavitelja. V kolikor se v tem času ugotovi, da v vlogi vsi pogoji niso izpolnjeni, bo vloga s sklepom zavrnjena. V primeru, da se ugotovi neizpolnjevanje pogojev med izvedbo operacije po podpisu pogodbe, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe, izbrani prijavitelj pa je dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
Prijavitelj mora skladno z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17, v nadaljevanju ZEKom-1), Direktive 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti (v nadaljevanju Direktive 2014/61/EU) in druge veljavne zakonodaje, zaradi znižanja stroškov in zmanjšanja vplivov posegov v prostor pri načrtovanju omrežij, katerih gradnja bo sofinancirana z javnimi sredstvi, upoštevati vse potencialne možnosti souporabe obstoječe infrastrukture, objektov in naprav vseh operaterjev elektronskih komunikacij ter infrastrukturnih operaterjev, kot tudi tiste, katerih gradnja ali postavitev je na tem območju že načrtovana v naslednjih treh letih.
Dostop do obstoječe fizične infrastrukture, ki skladno z 11.a točko 3. člena ZEKom-1 pomeni kateri koli element omrežja, namenjen namestitvi drugih elementov omrežja, ne da bi sam postal aktiven element omrežja, na primer cevi, drogovi, kanali, revizijski jaški, vstopni jaški, omarice, stavbe ali dostopi v stavbe, antene in stolpi (kabli, vključno z neuporabljenimi optičnimi vlakni, in vodovodna omrežja, ki se uporabljajo za prehranske potrebe ljudi, niso fizična infrastruktura), infrastrukturnega operaterja, ki je lahko operater omrežja kot tudi fizična ali pravna oseba, ki zagotavlja fizično infrastrukturo, namenjeno zagotavljanju druge vrste gospodarske javne infrastrukture, ureja 93. člen ZEKom-1.
5. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
Merila za izbor prijaviteljev v posameznem sklopu, ki izpolnjujejo pogoje so:
Št.
Merila
Najvišje možno št. točk
M1
Najnižji znesek javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV
45
M2
Število dodatnih omogočenih modelov širokopasovnega dostopa
5
M3
Delež dodatnih gospodinjstev na območju belih lis z omogočenega širokopasovnega dostopa gospodinjstvom nad 80 % vseh gospodinjstev na območju belih lisah
50
Skupaj 
100
1. Merilo M1 je najnižji znesek javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV in znaša največ 45 točk. Pri tem se ocenjuje znesek na gospodinjstvo za vsa prijavljena gospodinjstva na belih lisah v posameznem sklopu določene vloge. Prijavitelj, ki ponudi najnižjo ceno javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi glede na vsa gospodinjstva na belih lisah v določenem sklopu, bo dobil najvišje možno število točk za to merilo, to je 45 točk. Prijavitelj, ki ne ponudi najnižjega zneska javnega sofinanciranja na beli lisi glede na vsa gospodinjstva na belih lisah v določenem sklopu, bo dobil število točk skladno s spodaj navedeno formulo.
Število točk posameznega prijavitelja se izračuna na dve decimalki natančno po naslednjih formulah:
Ze
=
Zr * BL
BL sklop
Ze – izračunan enoten znesek javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV za posameznega ponudnika
Zr – v vlogi predlagan znesek javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV za upravičene stroške v segmentu redke poseljenosti za prijavljena gospodinjstva na belih lisah v posameznem sklopu
BL – v vlogi predlagano število omogočenih gospodinjstev na belih lisah v segmentu redke poseljenosti; število gospodinjstev na belih lisah, ki jih je v svoji vlogi podal prijavitelj, ki se ocenjuje skladno z merili za prijavitelje
BL sklop – število vseh gospodinjstev na belih lisah v posameznem sklopu;
M1
=
45 *
nZe
Ze
nZe – najnižji izračunan enoten znesek javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV
2. Merilo M2 je število omogočenih modelov širokopasovnega dostopa. V primeru, da prijavitelj v svoji vlogi in Projektni dokumentaciji predvidi oba modela širokopasovnega dostopa, ki je lahko 1) lokalni dostop (fizični ali virtualni) ali 2) osrednji dostop (z bitnim tokom), bo za to prejel 5 točk. V primeru, da prijavitelj v svoji vlogi in Projektni dokumentaciji predvidi le enega od obeh navedenih modelov širokopasovnega dostopa, bo za to prejel 0 točk.
3. Merilo M3 je delež gospodinjstev na belih lisah, katerim bo s projektom omogočen širokopasovni dostop, nad 80 % vseh gospodinjstev na belih lisah v posameznem sklopu. Delež gospodinjstev nad 80 % predstavlja, razmerje med številom dodatnih gospodinjstev na belih lisah z omogočenim širokopasovnim dostopom, nad 80 % vseh gospodinjstev na belih lisah, glede na število preostalih gospodinjstev na belih lisah posameznega sklopa v okviru teh 20 %. Razmerje se zaokroži na dve decimalki natančno.
Število točk posameznega prijavitelja se izračuna na dve decimalki natančno po naslednjih formulah:
M3
=
50 *
dBL
pBL
dBL – število dodatnih gospodinjstev na belih lisah z omogočenim širokopasovnim dostopom, nad 80 % vseh gospodinjstev na belih lisah v posameznem sklopu
pBL – število vseh preostalih 20 % gospodinjstev na belih lisah v posameznem sklopu
V primeru več prijaviteljev z enakim številom vseh točk, bo izbran prijavitelj, ki bo imel večje število točk po merilu M3, v primeru več vlog z enakim številom vseh točk in istim številom točk po merilu M3, bo izbran prijavitelj, ki bo imel večje število točk po merilu M2, v primeru več vlog z enakim številom vseh točk in istim številom točk po merilih M3 in M2 pa bo ministrstvo izbralo najugodnejšo vlogo z žrebom. Prijavitelje, ki so oddali vloge, bo ministrstvo pisno obvestilo o žrebu in jim omogočilo prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih ministrstva. Izmed prijaviteljev, ki so oddali vlogo z enakim številom vseh točk in istim številom točk po merilih M3 in M2, bo izbran tisti, ki bo prvi izžreban. Prijaviteljem, ki ne bodo prisotni na žrebu, bo ministrstvo posredovalo zapisnik žrebanja.
V kolikor se bo pri ocenjevanju prispelih vlog, zaradi neobičajne nizke cene javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV pojavil dvom o možnosti izvedbe operacije, ministrstvo lahko pozove prijavitelja, da pojasni razloge za neobičajno nizko ceno javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV v posredovani vlogi.
Ministrstvo bo pozvalo prijavitelja in skupaj z njim preverilo vlogo, iz razloga neobičajno nizke cene javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV, v kolikor bo cena javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV za več kot 50 % nižja od povprečne cene javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV od drugih prijaviteljev uvrščenih v ocenjevanju oziroma za več kot 20 % nižja od cene javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV naslednjega uvrščenega prijavitelja v ocenjevanje za posamezen sklop.
Preden bo ministrstvo zavrnilo vlogo zaradi neobičajno nizke cene javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV, bo od prijavitelja pisno zahtevalo podrobne podatke in utemeljitve o elementih projekta, za katere bo menilo, da so odločilni za kvalitetno izvedbo operacije v skladu z javnim razpisom in s predloženo Projektno dokumentacijo.
Ministrstvo bo vlogo zavrnilo, če prijaviteljeva pojasnila na osnovi posredovanih podatkov in utemeljitev o elementih operacije argumentirano ne utemeljijo neobičajno nizke ravni cene javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 13.610.400,00 EUR, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 80 % in pripadajoče slovenske udeležbe v višini 20 %. Od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
Proračunska postavka
Prog. območje
Leto 2018
Leto 2019
Leto 2020
Leto 2021
SKUPAJ
180061 – PN2.1 – Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture-14-20-V-EU
Vzhod
532.800,00
2.014.339,20
2.014.339,20
1.481.539,20
6.043.017,60
180062 – PN2.1 – Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture-14-20-V-slovenska udeležba
Vzhod
133.200,00
503.584,80
503.584,80
370.384,80
1.510.754,40
Skupaj
666.000,00
2.517.924,00
2.517.924,00
1.851.924,00
7.553.772,00
Proračunska postavka
Prog. območje
Leto 2018
Leto 2019
Leto 2020
Leto 2021
SKUPAJ
180063 – PN2.1 – Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture-14-20-Z-EU
Zahod
427.200,00
1.615.100,80
1.615.100,80
1.187.900,80
4.845.302,40
180064 – PN2.1 – Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture-14-20-Z-slovenska udeležba
Zahod
106.800,00
403.775,20
403.775,20
296.975,20
1.211.325,60
Skupaj
534.000,00
2.018.876,00
2.018.876,00
1.484.876,00
6.056.628,00
Okvirna vrednost financiranja po posameznih sklopih javnega razpisa:
SKLOP
EUR
SKLOP 1 – Sofinanciranje GOŠO 3 VZHOD
7.553.772,00
SKLOP 2 – Sofinanciranje GOŠO 3 ZAHOD
6.056.628,00
SKUPAJ
13.610.400,00
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
7. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis
Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji« z dne, 4. 10. 2017 in 8. 5 2018, št. priglasitve BE01-2482762-2017, BE01-2482762-2017/I, št. sheme: SA.49322, SA.49322 (2017/X).
Ministrstvo bo v geografskem segmentu redke poseljenosti sofinanciralo največ do 1.200,00 EUR za vsako gospodinjstvo na območju belih lis, kar predstavlja znesek javno upravičenega stroška za vsako gospodinjstvo na območju belih lis. Vloge, ki bodo izkazovale več kot 1.200,00 EUR sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko za posamezno gospodinjstvo na belih lisah, bodo s sklepom zavrnjene.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev) in obdobje upravičenosti
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva kohezijske politike, so proračunska leta 2018, 2019, 2020 in 2021 in morajo biti porabljena v teh letih oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa vsakokratni veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Ministrstvo za javno upravo bo izbranim prijaviteljem sofinanciralo le upravičene stroške, ki bodo nastali od dneva oddaje vloge na javni razpis do dne 30. 11. 2021.
Obdobje javno upravičenih izdatkov je od dneva oddaje vloge na javni razpis do dne 31. 12. 2021.
Obdobje javno upravičenih izdatkov lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
Dodeljena sredstva se bodo izplačevala po kvartalnih situacijah glede na število izvedenih omogočenih dostopov do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s gospodinjstvom na območjih belih lis skladno s projektno dokumentacijo vključno s časovnico izvedbe. Zahtevki za izplačilo po kvartalnih situacijah bodo potrjeni, če bodo skladno s 14. členom ZEKom-1 vsebovali potrdila GURS, da je izbrani prijavitelj sporočil podatke o lokaciji in trasi, vrsti in trenutni uporabi novozgrajenih komunikacijskih omrežij ter pripadajoče infrastrukture in podatke o obstoječem stanju in zmogljivosti teh novih omrežnih priključnih točk na fiksni lokaciji, ki bodo v skladu s projektno dokumentacijo, in katerih izgradnjo bo z zapisnikom potrdil pooblaščeni nadzornik gradnje, ki ga izbrani prijavitelj določi v okviru operacije.
Rok za porabo sredstev strukturne politike je 31. 12. 2023.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
10. Delež sofinanciranja
Delež sofinanciranja operacije je 100 % javno upravičenih stroškov za vsako gospodinjstvo na območju belih lis, katerega maksimalni znesek je opredeljen v točki 7 besedila javnega razpisa.
Za pokrivanje upravičenih stroškov operacije mora biti namenjenih več kot 50 % zasebnih sredstev prijavitelja. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije.
11. Upravičeni stroški, način financiranja
Izbrani prijavitelj bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili izkazani v upravičenem obdobju.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– namestitev pasivne širokopasovne infrastrukture (hrbtenične in dostopovne);
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo (hrbtenične in dostopovne);
– namestitev le dostopovnih omrežij naslednje generacije.
Upravičeni stroški se ne smejo dvojno financirati iz različnih virov javnih sredstev.
DDV ni upravičen strošek.
Izgradnjo notranje inštalacije na lokaciji končnega uporabnika lahko izvede prijavitelj ali ponudnik storitve ali končni uporabnik sam. V skladu z zgoraj navedenimi določili razpisne dokumentacije o upravičenih stroških notranja inštalacija ni upravičen strošek.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (poglavje 3 – Navodila za prijavo na javni razpis).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: izbrani prijavitelj bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti izbrani prijavitelji skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Izbrani prijavitelj bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani izbranega prijavitelja pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Izbrani prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral izbrani prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju treh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izbrani prijavitelj po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora izbrani prijavitelj voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Izbrani prijavitelj bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju nadzorni organi).
Izbrani prijavitelj bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo izbrani prijavitelj omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Izbrani prijavitelj bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Izbrani prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/ 2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, izbrani prijavitelj pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Izbrani prijavitelj bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljevanju ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Vsi elementi, ki so potrebni za ocenjevanje in dokazovanje ustreznosti vloge so javni podatki in se jih ne more označiti kot poslovno skrivnost.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Izbrani prijavitelj bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno z 61. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc.
Operacija je predmet državnih pomoči, zato se prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo državnih pomoči. Izbrani prijavitelj je skladno z devetim odstavkom 11. člena ZEKom-1 dolžan stroške in prihodke sofinanciranega omrežja knjigovodsko ločeno evidentirati in do 31. marca tekočega leta sofinancerju projekta poročati o izvajanju projekta za preteklo leto. Iz poročila morajo biti razvidni stroški in prihodki od zgrajenega omrežja na letni ravni ter dosežen dobiček. Ministrstvo na podlagi poročil in dokazil izbranih prijaviteljev, ki so omrežja zgradili s pomočjo sofinanciranja z javnimi sredstvi, preveri, ali so bili prihodki od zgrajenega omrežja na letni ravni višji od stroškov in je bil na zgrajenem omrežju v tem obdobju ustvarjen dobiček. Celotni dobiček, ki je ustvarjen na subvencioniranih omrežjih v višini, ki je nad povprečnim dobičkom je dodatni čisti dobiček. Povprečni dobiček se izračuna na podlagi povprečne stopnje donosnosti naložb v telekomunikacijski panogi po podatkih AKOS. Dodatni čisti dobiček se na podlagi zahtevka vrne v proračun Republike Slovenije. V primeru, da so bili prihodki od zgrajenega omrežja na letni ravni nižji od stroškov, razliko pokrije izbrani prijavitelj z zasebnimi sredstvi.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Izbrani prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 6. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1301/2013 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (tč. 3 Navodil za prijavo na javni razpis).
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: izbrani prijavitelj je dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene, če v petih letih od datuma končnega izplačila izbranemu prijavitelju pride do prenehanja ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja, do spremembe lastništva postavke omrežja, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali do bistvene spremembe, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji, v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da izbrani prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani, oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo izbrani prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« za Sklop 1 oziroma Sklop 2, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja in mora prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana najkasneje do 28. 9. 2018 do 12. ure.
V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Vsi dokumenti pisnega izvoda morajo biti povezani z vrvico in zapečateni tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati ali dodajati, razen obrazca št. 11: Vzorec pravilne opreme ovojnice, ki ga ponudnik nalepi na ovojnico, ter dokumentov, ki jih ponudnik predloži v vlogi v elektronski obliki. V kolikor pisni izvod ne bo povezana z vrvico, bo ministrstvo takšno vlogo zvezalo na odpiranju vlog.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene prijavitelju.
Variantne vloge niso dopuščene.
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo vloge, nosi prijavitelj. Stroški priprave vloge niso predmet sofinanciranja tako za izbrane kot neizbrane prijavitelje na ta javni razpis.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za javno upravo ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljevanju komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 28. 9. 2018 ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Ljubljana in bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v poglavju 3 Navodilih za prijavo na javni razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih (30) dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva http://www.mju.gov.si/si/delovna_ podrocja/informacijska_druzba/infrastruktura_elektronskih_komunikacij. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za informacijsko družbo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje, tajništvo Direktorata za informacijsko družbo vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih informacij v zvezi s tem javnim razpisom in z razpisno dokumentacijo je Janez Žužek, na voljo vsak dan med 10. in 11. uro na tel. 01/400-46-53. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: gp.mju@gov.si ali janez.zuzek@gov.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje deset dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje šest dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki bodo prispela po 10. dnevu pred iztekom roka za oddajo vlog, ne bodo upoštevana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mju.gov.si/. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mju.gov.si/.
Ministrstvo za javno upravo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti