Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2585. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena, stran 8322.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 31. redni seji dne 17. julija 2018 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Delu nepremičnine s parc. št. 5528/9 k.o. 2631 Portorož v izmeri 397 m2 (v elaboratu parcelacije označena kot parcela 5528/30 k.o. 2631 Portorož) se odvzame status grajenega javnega dobra občinskega pomena.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
2. 
Občinska uprava Občine Piran bo na podlagi 1. točke tega sklepa po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji parc. št. 5528/9 k.o. 2631 Portorož izdala odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena za novonastalo nepremičnino, ki bo nastala s pravnomočnostjo odločbe o parcelaciji in ki bo ustrezala delu, ki je predmet izvzema ter je v grafični prilogi označen z novopredvideno parcelno št. 5528/30 k.o. 2631 Portorož.
Št. 478-160/2015, 3505-7/2012, 492-1/2016, 478-75/2014
Piran, dne 17. julija 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), nella 31a seduta ordinaria del 17 luglio 2018 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
sulla cessazione dello status di demanio pubblico artificiale di rilevanza comunale 
1. 
A una parte dell'immobile, particella catastale n. 5528/9 C.C. 2631 Portorose, con una superficie di 397 m2 (nell'elaborato sul frazionamento indicata come particella catastale 5528/30 C.C. 2631 Portorose), cessa lo status di demanio pubblico artificiale di rilevanza comunale.
La Deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. 
L’Amministrazione comunale del Comune di Pirano, in virtù dell’art. 1 della presente Deliberazione e divenuta definitiva la Decisione concernente il frazionamento della particella catastale 5528/9 C.C. 2631 Portorose, procederà all'emissione della Decisione dichiarativa in materia di cessazione dello status di bene demaniale artificiale di rilevanza comunale concernente il nuovo immobile, costituito con la Decisione definitiva di frazionamento e corrispondente alla frazione di particella – oggetto di cessazione dello status di bene demaniale, che nella parte grafica sarà contrassegnata con il nuovo numero previsto di particella catastale 5528/30 C.C. 2631 Portorose.
N. 478-160/2015, 3505-7/2012, 492-1/2016, 478-75/2014
Pirano, 17 luglio 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti