Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2560. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija, stran 8283.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07 in 61/17 – ZUreP-2), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07 in 61/17 – ZUreP-2) ter 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 25. seji dne 4. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija 
1. člen 
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 84/11, 26/14, 37/16) se deveti odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»(9) Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo urejajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli:
KPZij = KPij * Fsoko
pri čemer je:
– KPZij:
znesek dela komunalnega prispevka za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju iz naslova nadomestitvenih stroškov,
– KPij:
znesek dela komunalnega prispevka obstoječe komunalne opreme, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– Fsoko:
faktor stroškov obstoječe komunalne opreme, ki se glede na namensko rabo zemljišča giblje od 0,2 do 0,8,
– i:
posamezna vrsta komunalne opreme,
– j:
posamezno obračunsko območje.
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPN = ∑ KPZii * i
pri čemer je:
– KPN:
celotni izračunani komunalni prispevek iz naslova nadomestitvenih stroškov,
– KPi:
izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se objekt priključuje iz naslova nadomestitvenih stroškov,
– i:
indeks rasti cen v gradbeništvu.«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Faktorji stroškov obstoječe komunalne opreme glede na namensko rabo zemljišča:
Namenska raba zemljišča 
Fsoko
Območja stanovanj (SSe, SK, SB, SP)
0,5
Območja stanovanj (SSv)
0,8
Območja centralnih dejavnosti (CU, CD)
0,7
Območja proizvodnih dejavnosti (IP, IG, IGs)
0,5
Posebna območja (BT, BD, BC)
0,5
Območja proizvodnih dejavnosti (IK)
0,5
« 
2. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skupni obračunski stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Vrednost [€]
Ceste
OBO_C_1
37.056.846,56
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
6.924.352,39
OBO_FK_2
171.779,63
OBO_FK_3
2.512.118,26
OBO_FK_4
1.555.297,26
OBO_CČN_1
2.955.308,05
Vodovod
OBO_V_1
20.255.807,40
Javne površine in parkirišča
OBO_JP_1
974.577,48
(2) Obračunski stroški, preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju, so:
Vrsta opreme
Oznaka 
obračunskega območja
Površine parcel [m2]
Vrednost [€]
Cena ne enoto (Cpi) [€/m2]
Ceste
OBO_C_1
6.497.959,90
37.056.846,56
5,703
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
1.323.848,08
6.924.352,39
5,230
OBO_FK_2
56.243,64
171.779,63
3,054
OBO_FK_3
454.695,96
2.512.118,26
5,525
OBO_FK_4
356.000,64
1.555.297,26
4,369
OBO_CČN_1
2.190.788,32
2.955.308,05
1,349
Vodovod 
OBO_V_1
4.779.301,61
20.255.807,40
4,238
Javne površine in parkirišča
OBO_JP_1
6.497.959,90
974.577,48
0,150
(3) Obračunski stroški, preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju, so:
Vrsta opreme
Oznaka 
obračunskega območja
Neto tlorisne površine objektov [m2]
Vrednost [€]
Cena ne enoto (Cti) [€/m2]
Ceste
OBO_C_1
1.656.226,33
37.056.846,56
22,374
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
464.895,79
6.924.352,39
14,894
OBO_FK_2
18.075,40
171.779,63
9,504
OBO_FK_3
147.308,06
2.512.118,26
17,054
OBO_FK_4
60.694,85
1.555.297,26
25,625
OBO_CČN_1
690.974,10
2.955.308,05
4,277
Vodovod 
OBO_V_1
1.198.493,31
20.255.807,40
16,901
Javne površine in parkirišča
OBO_JP_1
1.656.226,33
974.577,48
0,588
« 
3. člen 
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.«
4. člen 
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, kjer investitor pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve vloži popolno zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja pred dnem uveljavitve tega odloka, se pri odmeri komunalnega prispevka uporabljajo določbe Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 84/11, 26/14, 37/16).«.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0008/2018
Idrija, dne 4. julija 2018
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti