Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2623. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žalec, stran 8363.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na redni seji dne 5. julija 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Žalec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žalec(v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Žalec.
2. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka je pristojen urad občinske uprave, ki opravlja naloge s področja gospodarstva, in sicer za:
– vzpostavitev, vodenje in spremljanje evidence zavezancev za plačilo turistične in promocijske takse za prenočevanje,
– spremljanje prihodkov iz naslova turistične in promocijske takse,
– izdajo plačilnih nalogov, v primerih, ko turistična in promocijska taksa nista plačani,
– vodenje postopkov v povezavi z ugovori na plačilni nalog kot slednje opredeljuje 24. člen ZSRT-1,
– potrjevanje izvršljivosti plačilnih nalogov, ki jih pošlje pristojnemu davčnemu organu v izvršitev.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične takse so:
– državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1) na območju Občine Žalec.
4. člen 
(višina turistične takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,60 EUR. Na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,40 EUR in skupna višina obeh taks 2,00 EUR na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,80 EUR za prenočitev na osebo na dan. Na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 EUR in skupna višina obeh taks 1,00 EUR na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo višine turistične takse občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične takse in pričetek uveljavitve le-te.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje so oproščeni zavezanci, ki so določeni v prvem in drugem odstavku 18. člena ZSRT-1 pod pogoji iz 6. člena tega odloka.
(2) Poleg zavezancev iz zgornjega odstavka so dodatno popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično promocijske takse tudi:
– osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih.
6. člen 
(dokazila za oprostitev) 
(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva pristojnega za izobraževanje. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanova na seznamu in sledenje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.
(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj v organizaciji društva, katero deluje v javnem interesu, kar dokazuje s sklepom (odločbo) pristojnega organa. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa in slednje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.
(3) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh (http://www.youth-hostel.si).
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 
7. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka zavezanci iz prve alineje 3. člena tega odloka nakažejo na poseben podračun Občine Žalec, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. VODENJE EVIDECE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
8. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi. Ta se lahko vodi na podlagi knjige gostov skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
9. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni občinski inšpekcijski organ.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, odpravijo v roku, ki ga določi. Odredi lahko tudi druge ukrepe.
10. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno z 11. členom tega odloka.
(2) Z globo 500 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 300 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Žalec (Uradni list, št. 134/04, 68/17), razen v delu, ki se nanaša na višino turistične takse (3. člen).
12. člen 
(začetek uporabe) 
Ta odlok se začne uporabljati s 1. 7. 2018, razen v delu, ki se nanaša na višino turistične takse (4. člen). Uveljavitev nove višine turistične takse, vključno s predpisano promocijsko takso, velja od 1. 1. 2019 dalje.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2018
Žalec, dne 5. julija 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost