Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2543. Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Bovec, stran 8258.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 28. redni seji dne 21. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in pomocijski taksi v Občini Bovec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Bovec (v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Bovec.
2. člen 
(namen) 
(1) Namen zaračunavanja in pobiranja turistične in promocijske takse je zagotavljanje finančnih sredstev za načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja Občine Bovec, kot je to opredeljeno v III. poglavju ZSRT-1.
(2) Zbrana sredstva iz tega vira Občina Bovec prek svojega proračuna razporeja v skladu z upravičenimi nameni po 15. členu ZSRT-1 za dejavnosti in storitve, katerih opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu.
3. člen 
(pristojnost) 
(1) Pristojnosti posameznih občinskih organov pri izvajanju določil tega odloka in določil ZSRT-1 določi župan s sklepom.
(2) Občinski svet Občine Bovec daje zavodu Turizem Dolina Soče javno pooblastilo za vodenje evidenc o številu gostov, nočitev in pobrane turistične takse LTO Bovec ter zbiranje statističnih podatkov o prihodih in nočitvah turistov za vse vrste namestitvenih kapacitet.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
4. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične takse so:
– državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1),
– lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj.
5. člen 
(višina turistične takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,60 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,40 eurov, skupna višina obeh taks znaša 2,00 eura na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse v skladu z zakonom upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,80 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,00 euro na osebo na dan.
(3) Višino turistične takse v pavšalnem letnem znesku za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj se določi glede na stanovanjsko površino počitniške hiše ali stanovanja in znaša:
– za stanovanjsko površino do 30 m2: 90,00 eurov,
– za stanovanjsko površino nad 30 do 50 m2: 135,00 eurov,
– za stanovanjsko površino nad 50 do 70 m2: 180,00 eurov,
– za stanovanjsko površino nad 70 do 90 m2: 225,00 eurov,
– za stanovanjsko površino nad 90 m2: 270,00 eurov.
(4) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.
6. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje pod pogoji iz 7. člena tega odloka, so dodatno popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično promocijske takse tudi:
– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu od 3 do 30 dni.
(2) Do oprostitve plačila turistične takse, ki se plačuje v letnem pavšalnem znesku, so upravičeni naslednji zavezanci:
– lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj, ki niso neprimerni za bivanje, kar se dokazuje z ustreznim fotografskim materialom oziroma ogledom nepremičnine,
– lastniki počitniških hiš/stanovanj, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Bovec.
(3) Oprostitev plačila turistične takse iz prvega in drugega odstavka tega člena se oprosti z odločbo pristojnega organa iz 3. člena tega odloka, kot slednje predpisuje drugi in tretji odstavek 7. člena tega odloka.
7. člen 
(dokazila in vloga za oprostitev) 
(1) Dokazila za zakonsko oprostitev po 18. členu ZSRT-1 so navedena v posameznih alineah tega člena, kjer pa niso natančneje določena, so razvidna iz pojasnil v prilogi tega odloka.
(2) Odločbo o oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz prvega odstavka 6. člena tega odloka izda občinski organ iz 3. člena tega odloka na podlagi pisne vloge zavezanca, ki jo je slednji dolžan predložiti najmanj 8 dni pred prvo prenočitvijo, na katero se oprostitev plačila turistične takse nanaša. Ponudnik nastanitve mora občini posredovati seznam delavcev, pri čemer morata biti v potrdilu navedena oblika in obdobje začasne zaposlitve.
(3) Odločbo o oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz drugega odstavka 6. člena izda občinski organ iz 3. člena tega odloka na podlagi pisne vloge zavezanca, kateri so predložena dokazila o razpolaganju z upravičenimi razlogi. Zavezanec je vlogo dolžan predložiti na javni poziv zavezancem pred izdajo odločbe o odmeri pavšalnega zneska turistične takse oziroma upravičenost najpozneje lahko uveljavlja s pritožbo zoper že izdano odločbo. Upravičenost je dolžan izkazovati za vsako leto posebej.
(4) Odločbo o oprostitvi plačila turistične takse iz drugega odstavka tega člena občina pošlje v vednost tudi nastanitvenemu obratu, na katerega se prenočitev nanaša, ki tako oprostitev vpiše v evidenco iz 9. člena tega odloka.
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
8. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 
(1) Zavezanci iz prve alineje 4. člena tega odloka turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega odloka pobirajo v imenu in za račun občine oziroma javne agencije iz 5. člena ZSRT-1 hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocijsko takso tudi v primeru, če ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
(3) Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega odloka zavezanci iz prve alineje 4. člena tega odloka nakažejo na poseben račun Občine Bovec, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
9. člen 
(plačilo turistične takse za lastnike počitniških hiš in stanovanj) 
(1) Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz druge alineje 4. člena tega odloka se obračunava v letnem pavšalnem znesku za preteklo leto, ki se odmeri z odločbo, ki jo izda pristojni občinski organ iz 3. člena tega odloka, v višini, ki jo opredeljuje tretji odstavek 5. člena tega odloka.
(2) Turistično takso iz prvega odstavka tega člena zavezanci nakažejo na poseben račun Občine Bovec, ki je objavljen na spletnih straneh občine oziroma določen v prejeti odločbi.
(3) V primerih, ko zavezanec postane lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja med letom, se mu obračuna sorazmerni del višine pavšalnega zneska turistične takse iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka, merjen v mesecih.
(4) Zavezanci iz druge alineje 4. člena tega odloka občini posredujejo podatke za izdajo odločbe iz prvega odstavka tega člena, in sicer podatke o osebnem imenu, stalnem naslovu prebivališča, matični in davčni številki, podatke o stanovanjski površini ter podatke o deležu lastništva počitniške hiše in počitniškega stanovanja, v primeru tretjega odstavka tega člena pa tudi število mesecev trajanja lastništva. Podatke občina potrebuje za vzpostavitev evidence, ki je opredeljena v 10. členu tega odloka.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
10. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča, vodijo tudi evidenco turistične takse.
(2) Evidenca turistične takse vsebuje:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najpozneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
11. člen 
(nadzor) 
(1) Inšpektorat Medobčinske uprave Bovec-Kobarid-Tolmin-Kanal ob Soči kot občinski inšpekcijski organ je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Če pristojni inšpekcijski organ pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi.
12. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki sprejema osebe na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične in promocijske takse v skladu s prvim odstavkom 8. člena tega odloka ali
– vodi evidence v skladu z 10. členom tega odloka ali
– nakazuje pobrane turistične in promocijske takse v skladu s tretjim odstavkom 8. člena tega odloka.
(2) Z globo od 500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki je sobodajalec in sprejema osebe na prenočevanje.
(5) Z globo 300 eurov se za prekršek kaznuje lastnika počitniške hiše in počitniškega stanovanja, ki ne posreduje podatkov za vzpostavitev evidence v skladu s četrtim odstavkom 9. člena tega odloka oziroma v obdobju veljavnosti prehodnih določb v skladu s četrtim odstavkom 14. člena tega odloka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Bovec (Uradno glasilo Občine Bovec, št. 5/2005, Uradni list RS, št. 2/13, 89/14, 37/15 in 45/16).
14. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
(1) Ne glede na višino turistične takse, kot je urejena v prvem in drugem odstavku 5. člena tega odloka, se z dnem uveljavitve tega odloka do 31. 12. 2018 osebam iz prvega odstavka 5. člena tega odloka zaračuna turistična taksa v višini 1,26 EUR, osebam iz drugega odstavka 5. člena tega odloka pa 0,63 EUR.
(2) Ne glede na določbe 6. člena tega odloka oprostitev plačila turistične takse za obdobje od dneva uveljavitve tega odloka do 31. 12. 2018 velja še:
– 100-odstotna oprostitev za člane PZS v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice,
– 50-odstotna oprostitev za turiste v kampih (0,63 EUR).
(3) Ne glede na določbe 6. člena tega odloka oprostitev plačila turistične takse za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 velja še:
– 50-odstotna oprostitev za člane PZS v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice, tako da znaša neoproščeni del turistične takse 0,8 EUR in neoproščeni del promocijske takse 0,2 EUR, in s tem obveznost obeh 1,00 EUR,
– 25-odstotna oprostitev za turiste v kampih, tako da znaša neoproščeni del turistične takse 1,2 EUR in neoproščeni del promocijske takse 0,3 EUR, in s tem obveznost obeh 1,50 EUR.
(4) Ne glede na višino turistične takse, kot je urejena v tretjem odstavku 5. člena tega odloka, se v letu 2019 za leto 2018 lastnikom počitniških hiš in stanovanj iz 9. člena tega odloka izda odločbo po dosedanjih kategorijah, to je:
– 2 ležišči – do 30 m2 stanovanjske površine objekta,
– 4 ležišča – od 30 do 60 m2 stanovanjske površine objekta,
– 5 ležišč – nad 60 m2 stanovanjske površine objekta,
pri čemer se pri izračunu upošteva nova pavšalna turistična taksa na ležišče v višini 45 EUR.
(5) Lastniki počitniških hiš in stanovanj so dolžni Občini Bovec do 30. 9. 2018 ponovno dostaviti natančno kvadraturo, ki bo podlaga za izračun pavšalne turistične takse po kategorijah iz tretjega odstavka 5. člena.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2018-1
Bovec, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost