Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2546. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu – center Cerknice CE-16C in CE-18C – krajše SD OPPN CC – 2, stran 8260.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17) je Občinski svet Občine Cerknica na 23. redni seji dne 21. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu – center Cerknice CE-16C in CE-18C – krajše SD OPPN CC – 2
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet SD OPPN) 
S tem odlokom se spremeni in dopolni tekstualni in grafični del Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Center Cerknice CE-16C in CE-18C (Uradni list RS, št. 81/09, 54/14) (v nadaljevanju SD OPPN Center Cerknice).
II. VSEBINA SD OPPN 
2. člen 
(spremembe in dopolnitve podlage načrta) 
1. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12, 58/13, 1/14, 38/16) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt – Center Cerknice CE16C in CE-18C.
(2) OPPN Center Cerknice je izdelalo podjetje Arealine d.o.o., pod št. proj. U 15/2007, U 10/2013 in U 10/2017.«
3. člen 
(spremembe in dopolnitve sestave načrta) 
V 3. členu se besedilo »04.4.2a spremeni tako, da se glasi
»04.4.2a Prikaz oblikovanja javnih zelenih in drugih površin (letno gledališče) – ureditev Tabora« ter črta besedilo »05.2.3 Prikaz prometne ureditve – podzemno parkirišče Tabor PC2«.
4. člen 
(spremembe in dopolnitve opisa prostorskih ureditev) 
V osmem odstavku 4. člena se:
– v zadnji alineji točke a. črta besedilo »novo krožišče«;
– v točki e. črta besedilo druge alineje »PC-2 pod večnamensko ploščadjo pod Taborom«.
5. člen 
(spremembe in dopolnitve obsega ureditvenega območja) 
V četrtem odstavku 5. člena se drugi enoti urejanja »Tabor J« za besedo »ploščad« doda besedilo »– letni teater«.
6. člen 
(spremembe in dopolnitve namenske rabe) 
V drugem odstavku 6. člena se zadnji alineji doda besedilo »Predlagana zasnova letnega teatra, prikazana v grafičnem delu, je izhodiščna. Umestitev objektov in zunanjih površin ter arhitekturno oblikovanje bo opredeljeno na podlagi variantnih rešitev«.
7. člen 
(spremembe in dopolnitve vrste dovoljenih pomožnih objektov) 
V petem odstavku 7.a člena se črta druga alineja »telefonska govorilnica« ter doda nova alineja »elementi za letni teater (CE 01/1-C2)«.
8. člen 
(spremembe in dopolnitve rešitev načrtovanih objektov in površin) 
(1) V drugem odstavku 9. člena se v preglednici »TABOR J CE 01/1-C2«:
– vrstica »Tabor 8« spremeni tako, da se glasi:
»
Tabor 8
blok – več 
stanovanj
večstanovanjski objekt
K+P+N
K+P+N+M
garaža s teraso
pomožni objekt
K+P(terasa)
Možnost dopolnilne gradnje, 
v dimenzijah: 
11,40 m x 5,00 m 
Obvezna usmeritev 
za oblikovanje je Priloga: Zasnova ureditve objektov Tabor 8 in 9, št. proj. 06/2015.
« 
– vrstica »Tabor 9« spremeni tako, da se glasi:
»
Tabor 9
blok – več 
stanovanj
večstanovanjski objekt
K+P+N
K+P+N+M
garaža s teraso
pomožni objekt
K+P(terasa)
Možnost dopolnilne gradnje, 
v dimenzijah: 
11,40 m x 5,00 m 
Obvezna usmeritev 
za oblikovanje je Priloga: Zasnova ureditve objektov Tabor 8 in 9, št. proj. 06/2015.
« 
(2) V devetem odstavku 9. člena se v preglednici »CESTA 4. MAJA J CE 01/1-C6« zadnja vrstica »Cesta 4. maja – tržnica« spremeni tako, da se glasi:
»
Cesta 
4. maja – tržnica
Nadstrešnica T1
Poslovni obj.
P
T1 – novogradnja 
4.00 X 18.00 m
Tržni kiosk T2
Poslovni obj.
P
P
Tržni kiosk T3
Poslovni obj.
P
« 
9. člen 
(spremembe in dopolnitve pogojev arhitekturnega oblikovanja objektov) 
V sedmem odstavku 11. člena se črta besedilo:
»parkirišče Tabor PC-2;
vkopano parkirišče 
(sestavljen tloris):
49.20 m X 18.10 m +
21.80 –  
28.90 m X 18.10 m +
23.90 m X 12.10 m;«
10. člen 
(spremembe in dopolnitve javnih zelenih površin) 
Četrti in peti odstavek 13. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Na območju južno od Tabora se ohrani terasasto zasnovo za potrebe letnega teatra. Ohranja se drevored na zgornjem robu, hkrati se južno od drevoreda uredi servisne prostore letnega teatra. Na najugodnejši lokaciji se izvedejo stopnice, ki vodijo do prireditvene ploščadi pod terasami.
(5) Osrednja mestna ploščad lahko občasno služi tudi kot parkirni prostor, v južnem delu pa se uredi intenzivne zelene površine z otroškim igriščem. Na tlakovan del se navezujejo parkovne ureditve, otroška igrišča ter terasasto zasnovane ploščadi za sprostitev in oddih. Obstoječi drevored ob stanovanjskih blokih se nadomesti z novim. Pri zasaditvi na tem območju se uporabljajo predvsem avtohtone vrste listopadne drevnine, pri zasaditvi grmovnic se uporablja vrste, primerne za otroška igrišča (vrste, ki niso strupene).«
11. člen 
(spremembe in dopolnitve mirujočega prometa) 
V drugem odstavku 17. člena se črta besedilo druge in tretje alineje.
III. KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(dokončanje že začetih postopkov) 
Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah prostorskih aktov Občine Cerknica, veljavnih v času vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
13. člen 
(vpogled v SD OPPN) 
Spremembe in dopolnitve OPPN so stalno na vpogled na spletni strani in na sedežu Občine Cerknica ter na sedežu Upravne enote Cerknica.
14. člen 
(nadzor nad izvajanjem) 
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
15. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0002/2017
Cerknica, dne 28. junija 2018
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti