Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

Ob-2593/18, Stran 1598
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 28.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) objavlja
javni razpis 
za podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastanejo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastanejo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo, za obdobje petih let od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2023.
II. Opis izvedbe javnega pooblastila
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je pristojno za zbiranje in obdelavo podatkov, ki so potrebni za oceno emisij in odvzemov toplogrednih plinov, za pripravo in obračunavanje teh podatkov ter pripravo poročila oziroma informacije za potrebe izvajanja predpisov Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembe rabe zemljišč in kmetijske proizvodnje. Navedene naloge se izvajajo kot javno pooblastilo.
2. Pravna podlaga za sektor rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstvo (Land Use, Land Use Change and Forestry; v nadaljnjem besedilu: LULUCF), ki državo članico zavezuje k poročanju o ponorih in izpustih toplogrednih plinov, sta Sklep št. 529/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o pravilih za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom, ter informacijah o ukrepih v zvezi s temi dejavnostmi (UL L št. 165 z dne 18. 6. 2013, str. 80), nazadnje spremenjen s sklepom Sveta (EU) 2016/374 z dne 14. marec 2016); v nadaljnjem besedilu: Sklep 529/2013/EU in Uredba (EU) 2018/841 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 in Sklepa št. 529/2013/EU (UL L št. 156 z dne 19. 6. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/841/EU). Na področju LULUCF je v skladu s Sklepom 529/2013/EU obveznost držav članic, da pripravijo in vodijo obračune, v katerih se v obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2020 upoštevajo emisije in odvzemi zaradi pogozdovanja, vnovičnega pogozdovanja, krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi, kar določa prvi odstavek 3. člena, ki vključuje tudi tiste, ki so posledica gospodarjenja s polji in pašniki. Sklep 529/2013/EU v drugem odstavku 3. člena določa, da morajo države članice pred 1. januarjem 2022 Komisiji vsako leto do 15. marca zagotoviti in predložiti začetne, predhodne in nezavezujoče letne ocene emisij in odvzemov, ki nastanejo pri gospodarjenju s polji in pašniki, pri čemer po potrebi uporabljajo metodologije IPCC. Končne letne ocene za obračunavanje gospodarjenja s polji in pašniki morajo države članice poslati najpozneje do 15. marca 2022.
3. Naloge javnega pooblastila obsegajo:
– zbiranje in obdelava podatkov, ki so potrebni za oceno emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembe rabe zemljišč in kmetijske proizvodnje;
– priprava in obračunavanje teh podatkov;
– vnos podatkov v zbirke podatkov;
– priprava poročila oziroma informacije za potrebe izvajanja predpisov Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembe rabe zemljišč in kmetijske proizvodnje;
– posredovanje ustreznih odgovorov ministrstvu na vprašanja zvezi s področjem LULUCF in
– seznanitev ministrstva in posredovanje kopij ministrstvu ob oddaji poročil oziroma informacij drugim pristojnim inštitucijam v zvezi s področjem LULUCF.
III. Upravičenec: upravičenec do podelitve javnega pooblastila je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki sama ali skupaj z drugo pravno osebo ali samostojnim podjetnikom posameznikom, s katerim ima sklenjeno pogodbo o izvajanju del, izpolnjuje pogoje iz tega javnega razpisa.
IV. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
1. Vlagatelj mora vložiti vlogo za pridobitev javnega pooblastila na prijavnem obrazcu iz razpisne dokumentacije (razpisni obrazec št. 1), z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili iz tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ter mora za pridobitev javnega pooblastila izpolnjevati pogoje iz tega poglavja.
2. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj, so:
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra;
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene s predpisi, ki jim je potekel rok plačila.
3. Pogoji glede števila in izobrazbe zaposlenih ter tehnične opremljenosti so:
3.1. Nosilec javnega pooblastila mora imeti sam ali skupaj z drugo pravno osebo ali samostojnim podjetnikom posameznikom, s katerim ima sklenjeno pogodbo o izvajanju del, najmanj tri zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje iz tega poglavja.
3.2. Zaposleni iz prejšnje točke mora imeti najmanj izobrazbo naravoslovne smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj. Zaposleni morajo skupaj izkazati poznavanje naslednjih področij:
– poznavanja sektorja LULUCF;
– poznavanja poročevalskih zahtev v skladu s predpisi Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembe rabe zemljišč in kmetijske proizvodnje (Sklep 529/2013/EU, Uredba 2018/841/EU in Navodila medvladnega foruma o podnebnih spremembah (2006, 2014)) in
– priprave nacionalnih poročil in poročil v skladu s predpisi Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo.
3.3. Eden izmed zaposlenih, ki usklajuje delo z ostalimi zaposlenimi, mora imeti vsaj magisterij ali doktorat znanosti naravoslovne smeri z najmanj petimi leti delovnih izkušenj na področju poznavanja LULUCF.
3.4. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoj glede tehnične opremljenosti tako, da razpolaga z računalniško in programsko opremo, ki omogoča pripravo poročil v skladu s predpisi Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo.
V. Dokazila o izpolnjevanju pogojev
1. Vlagatelj mora glede izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega poglavja predložiti dokazila iz tega poglavja in priloge iz razpisne dokumentacije.
2. Za izpolnjevanje splošnih pogojev iz 2. točke prejšnjega poglavja mora vlagatelj predložiti podpisan razpisni obrazec št. 3 razpisne dokumentacije – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega razpisa.
3. Za izpolnjevanje pogojev glede števila in izobrazbe zaposlenih ter tehnične opremljenosti iz 3. točke prejšnjega poglavja mora vlagatelj predložiti:
3.1. Za 3.1. točko prejšnjega poglavja predloži izpolnjen in podpisan razpisni obrazec št. 2 razpisne dokumentacije – Kadri. Vlagatelj vpiše v obrazec kadre, ki so bili pri njem zaposleni vsaj en mesec pred dnevom objave javnega razpisa.
3.2. Za 3.2. točko prejšnjega poglavja predloži:
– dokazila o izobrazbi zaposlenih, ki bodo opravljali naloge po tem javnem pooblastilu;
– dokazila glede poznavanja sektorja LULUCF;
– dokazila glede poznavanja poročevalskih zahtev v skladu s predpisi Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembe rabe zemljišč in kmetijske proizvodnje in
– dokazila glede poznavanja priprave nacionalnih poročil in poročil v skladu s predpisi Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo.
3.3. Za 3.3. točko prejšnjega poglavja predloži potrdila o izobrazbi zaposlenega, ki usklajuje delo z ostalimi zaposlenimi.
3.4. Za 3.4. točko prejšnjega poglavja predloži potrdila o ustreznosti računalniške in programske opreme.
VI. Merila za pridobitev javnega pooblastila
1. Merila za izbor nosilca javnega pooblastila na javnem razpisu so reference in delovne izkušnje s področja rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in kmetijske proizvodnje.
2. Pri referencah se upošteva število strokovnih člankov oziroma objav ali sodelovanje pri skupinah iz področja javnega pooblastila v zadnjih petih letih (2014–2018). Vsak strokovni članek oziroma objava ali vsako sodelovanje pri strokovnih skupinah prinese po 1 referenčno točko. Točke se seštevajo za vse zaposlene in skupno število referenčnih točk prinese:
– do vključno 5 referenčnih točk = 10 točk;
– 6 do 10 referenčnih točk = 20 točk;
– 11 in več referenčnih točk = 30 točk.
Vlagatelj mora za dokazovanje tega merila izpolniti razpisni obrazec št. 2 razpisne dokumentacije in obvezno navesti tudi naziv inštitucije, pri kateri je pridobil strokovno referenco oziroma navesti ime in priimek kontaktne osebe, pri katerem lahko ministrstvo preveri reference.
3. Pri delovnih izkušnjah se upošteva udeležba posameznega zaposlenega na izobraževanjih s področja sektorja LULUCF v zadnjih petih letih (2014–2018). En dan udeležbe na izobraževanju prinese 1 izobraževalno točko. Točke se seštevajo za vse zaposlene in skupno število prinese:
– do vključno 5 izobraževalnih točk = 10 točk;
– 6 do 10 izobraževalnih točk = 20 točk;
– 11 in več izobraževalnih točk = 30 točk.
Vlagatelj mora za dokazovanje tega merila predložiti potrdila o udeležbi, iz katerega morajo biti razvidni: naslov izobraževanja, datum izobraževanja, trajanje in izvajalec izobraževanja.
VII. Odločanje o ustreznosti vlog: ministrstvo bo obravnavalo vse pravočasno prispele in popolne vloge. Javno pooblastilo bo podeljeno na podlagi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev iz tega javnega razpisa ter doseženih točk glede meril za pridobitev javnega pooblastila. Vlogi, ki bo dosegla najvišje število točk, bo z odločbo podeljeno javno pooblastilo. Če bo več vlog doseglo enako število točk, bo javno pooblastilo podeljeno vlogi, ki bo pri merilu reference dobila višje število točk. V primeru, da ima dvoje ali več vlog enako število točk in tudi enako število točk pri merilu reference, bo ministrstvo izvedlo žreb o izbiri nosilca javnega pooblastila. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je predmet žrebanja. O datumu in času žrebanja ministrstvo obvesti vlagatelje vlog, ki so predmet žrebanja (vabljeni vlagatelji), pisno. Tričlansko komisijo, ki opravi žrebanje, in predsednika komisije, imenuje predstojnik ministrstva izmed oseb, zaposlenih na ministrstvu.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/.
Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom daje dr. Boštjan Petelinc, tel. 01/478-93-38.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ali jo osebno vložiti v glavni pisarni ministrstva.
Rok za oddajo vloge na ta javni razpis je 20. avgusta 2018.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah, označene z oznako na sprednji strani:
Ne odpiraj – vloga za javni razpis Podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastanejo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo IN ime in naslov vlagatelja.
X. Pogodba: medsebojna razmerja bosta ministrstvo in nosilec javnega pooblastila uredila s pogodbo. Vzorec pogodbe mora vlagatelj parafirati in priložiti vlogi.
XI. Odločba o podelitvi javnega pooblastila: javno pooblastilo podeli minister z odločbo v upravnem postopku za obdobje petih let, in sicer od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2023.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost