Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2604. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 8336.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni kampanji in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolsS-D, 11/11, 28/11 – odl. US, 93/13) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 40. seji dne 4. julija 2018 sprejel
S K L E P 
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Mestni občini Slovenj Gradec 
1. člen 
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Mestni občini Slovenj Gradec.
2. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve v Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec in volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.
3. člen 
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadali mandati za člane v Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eur za dobljeni glas, pri čemer pa skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču RS.
4. člen 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 eur na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 eur na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču RS.
5. člen 
Organizatorju volilne kampanje za volitve članov Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec ali za volitve župana Mestne občine Slovenj Gradec se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec najpozneje v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in Računskemu sodišču RS.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0003/2018
Slovenj Gradec, dne 5. julija 2018
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost