Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2624. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec, stran 8365.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17) ter 10. in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 26. redni seji dne 5. julija 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec (Uradni list RS, št. 45/94, 49/95 in 19/10)
1. člen
2.člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ime zavoda je: ŽALSKE LEKARNE ŽALEC
(2) Sedež zavoda je: ŽALEC, Prešernova 6
(3) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(4) Zavod ima žig, na katerem sta zapisana ime in sedež zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom ter odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.«
2. člen
3.člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo na območju Občine Žalec.
(2) Za izvajanje lekarniške dejavnosti na različnih lokacijah ima zavod tri organizacijske enote: LEKARNA ŽALEC, LEKARNA ŽALEC II in LEKARNA PETROVČE.
(3) Zavod lahko organizira lekarno, podružnico lekarne ali priročno zalogo zdravil le z dovoljenjem ustanoviteljice, na območju katere se lekarna, podružnica lekarne ali priročna zaloga zdravil ustanovi oziroma organizira, na podlagi predhodnega mnenja pristojne zbornice in soglasja ministrstva.
(4) Organizacijske enote niso pravne osebe in lahko nastopajo v pravnem prometu v imenu in za račun zavoda, pri čemer v pravnem prometu poleg svojega naziva obvezno uporabljajo tudi ime zavoda. Posamezno organizacijsko enoto v pravnem prometu zastopa vodja v okviru svojih pooblastil.
(5) Zavod ima lahko v okviru ene od organizacijskih enot zavoda organizirano spletno lekarno.
(6) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo javnega zavoda določa statut zavoda.«
3. člen
4.člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtsko obravnavo pacientov, in obsega:
– izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta,
– izdajo živil za posebne zdravstvene namene,
– farmacevtsko obravnavo pacienta,
– dejavnost farmacevta svetovalca,
– farmacevtsko intervencijo,
– storitve telefarmacije,
– pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini,
– priprava izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih zdravil,
– spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje,
– prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili,
– drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo.
(2) Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene v prvem odstavku tega člena ter v njenem okviru, opravlja zavod še naslednje dejavnosti:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– pripravo magistralnih homeopatskih zdravil,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
– pedagoško in izobraževalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov k izvajalcem zdravstvene dejavnosti,
– druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
(3) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo.«
4. člen
7.člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Svet zavoda ima devet članov in je sestavljen iz predstavnikov:
– ustanoviteljica:
štiri člane,
– zaposlenih v zavodu:
trije člani,
– pacientov:
en član,
– Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije: 
en član.
(2) Predstavnike ustanoviteljice imenuje ustanoviteljica v skladu s svojim statutom.
(3) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov delavcev, ki so volili.
(4) Predstavnika pacientov imenuje ustanoviteljica zavoda, na območju katere ima zavod sedež, na podlagi izvedenega javnega poziva.
(5) Predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Celje.
(6) Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.«
5. člen
Drugi odstavek 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi in organizira delo ter poslovanje zavoda. Direktor je tudi strokovni vodja zavoda in je odgovoren za strokovno delo javnega zavoda.
(2) Direktor zavoda opravlja naslednje naloge:
– organizira delo in poslovanje,
– pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta, pripravlja poročila o delu in poslovanju zavoda,
– sprejema splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga načrt investicij in razvoj lekarniške dejavnosti v soglasju s svetom zavoda,
– predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom zavoda,
– izvršuje odločitve sveta zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij, o razporejanju delavcev k določenim nalogam, imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev,
– poroča ministrstvu o številu prejetih receptov in številu farmacevtskih strokovnih delavcev,
– farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in etičnemu izvajanju lekarniške dejavnosti,
– zagotavlja strokovno neodvisnost vodij lekarn glede naročanja zdravil, medicinskih pripomočkov ali drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom.«
6. člen
10.člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Direktorja imenuje svet zavoda v skladu s predpisi, na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem ustanoviteljice.
(2) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri ali končan enovit magistrski študij farmacije, veljavno licenco za izvajanje lekarniške dejavnosti, ima 5 let izkušenj na področju lekarniške dejavnosti, ima izkušnje s področja vodenja in upravljanja ter izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
(3) Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
(4) Direktorja razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi in s soglasjem ustanoviteljice.«
7. člen
14.člen se spremeni tako, da se doda prvi odstavek:
»(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi in se nameni za:
– solventno in likvidno poslovanje zavoda,
– investicije v prostor in opremo zavoda,
– razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev.«
Prejšnji prvi odstavek postane drugi odstavek.
8. člen
19.člen se spremeni tako, da se doda drugi odstavek:
»(2) Statut in spremembe ter dopolnitve statuta sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen
Sedanji direktor opravlja naloge direktorja do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
10. člen
Sedanji člani sveta zavoda opravljajo naloge do imenovanje novega sveta, ki mora biti konstituiran v roku 12 mesecev od uveljavitve tega odloka.
11. člen
(1)Zavod mora uskladiti statut zavoda in druge splošne akte zavoda s tem odlokom najkasneje v 12 mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
12. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0001/2018
Žalec, dne 5. julija 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti