Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2613. Odlok o turistični, promocijski in festivalski taksi v Občini Tolmin, stran 8340.

  
Na podlagi 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 71/17, 21/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 30/18) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 31. seji dne 3. julija 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični, promocijski in festivalski taksi v Občini Tolmin 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo, višina in oprostitve plačila turistične in promocijske takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse, poročanja o gostu in njegovi nastanitvi ter vodenja evidence turistične in promocijske takse v Občini Tolmin, zavezanci za plačilo, višina ter postopek odmere in pobiranja festivalske takse v Občini Tolmin, nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka in globa za kršitve določb tega odloka.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
Posamezni izrazi imajo po tem odloku naslednji pomen:
1. »Turistična taksa« je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na območju Občine Tolmin in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej.
2. »Promocijska taksa« je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije.
3. »Nastanitveni obrat« je hotel, motel, penzion, prenočišče, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, planinski in drugi domovi, kamp, prostori za goste pri sobodajalcu in na turistični kmetiji z nastanitvijo ter vsak drug objekt za nastanitev gostov.
4. »Izvajalec nastanitvene dejavnosti« je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, sobodajalec ali kmet, ki sprejema goste na prenočevanje v nastanitvenem obratu iz prejšnje točke.
5. »Festival« je dvodnevni ali večdnevni glasbeni, športni, kulturni, zabavni ali drug prireditveni dogodek.
6. »Javna površina« je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot je javna cesta, ulica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in druga podobna površina.
7. »Posebna raba javne površine« je raba javnih površin v lasti Občine Tolmin in/ali infrastrukture javnih služb Občine Tolmin za namen parkiranja, kampiranja in/ali izvajanja drugih dejavnosti, povezanih z organizacijo in izvedbo festivala.
8. »Festivalska taksa« je pristojbina za posebno rabo javne površine, kot je opredeljena v prejšnji točki.
9. »Število obiskovalcev festivala« je seštevek števila obiskovalcev po posameznih dnevih festivala.
3. člen 
Za izvajanje tega odloka je pristojen organ občinske uprave, ki opravlja naloge s področja gospodarstva in financ (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, VIŠINA IN OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
4. člen 
Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu na območju Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: gost).
5. člen 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,60 eura.
(2) Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse. Promocijska taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 0,40 eura.
(3) Skupni znesek turistične takse iz prvega odstavka tega člena in promocijske takse iz prejšnjega odstavka za prenočitev na osebo na dan znaša 2,00 eura.
6. člen 
(1) Plačila turistične in promocijske takse so oproščeni:
1. otroci do sedmega leta starosti;
2. osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;
3. otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
4. učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa;
5. osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu;
6. osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč;
7. pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti;
8. osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;
9. tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse;
10. osebe, ki prenočujejo na prireditvenem prostoru festivala, za katerega je po tem odloku izdana odločba o odmeri festivalske takse.
(2) Turistično takso v višini 50 odstotkov in promocijsko takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
1. osebe od 7. do 18. leta starosti;
2. osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).
7. člen 
(1) Status vzgojno-izobraževalne ustanove, navedene v četrti točki prvega odstavka prejšnjega člena, izvajalec nastanitvene dejavnosti preveri z vpogledom v evidenco vzgojno-izobraževalnih zavodov ali v evidenco visokošolskih zavodov, ki ju vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje.
(2) Status društva, ki deluje v javnem interesu, navedenega v peti točki prvega odstavka prejšnjega člena, izvajalec nastanitvene dejavnosti preveri z vpogledom v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, ki jo vodi organizacija, pristojna za javnopravne evidence in storitve, ali na podlagi predložitve fotokopije veljavne odločbe, s katero je društvu podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu.
(3) Kot nastanitveni obrat, vključen v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč, naveden v drugi točki drugega odstavka prejšnjega člena, šteje nastanitveni obrat, katerega članstvo vodi organizacija, ki je nacionalni zastopnik Slovenije v mednarodni mreži mladinskih prenočišč (IYHF).
III. POBIRANJE IN ODVAJANJE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
8. člen 
(1) Izvajalec nastanitvene dejavnosti, ki sprejema goste na prenočevanje, pobira turistično takso v imenu in za račun Občine Tolmin in promocijsko takso v imenu in za račun javne agencije, ki jo za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije skladno s predpisom, ki ureja spodbujanje razvoja turizma, ustanovi Republika Slovenija, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Izvajalec nastanitvene dejavnosti pobira in odvaja turistično in promocijsko takso tudi v primeru, če plačila storitev za prenočevanje ne zaračunava.
9. člen 
(1) Izvajalec nastanitvene dejavnosti pobrano turistično in promocijsko takso do 25. v mesecu za pretekli mesec odvede na poseben račun Občine Tolmin.
(2) Občina Tolmin prejeto promocijsko takso v osmih dneh po izteku roka, določenega v prejšnjem odstavku, odvede na poseben račun javne agencije iz prvega odstavka prejšnjega člena.
IV. POROČANJE O GOSTU IN NJEGOVI NASTANITVI 
10. člen 
(1) Izvajalec nastanitvene dejavnosti pred začetkom izvajanja nastanitvene dejavnosti nastanitveni obrat skladno s predpisom, ki ureja gostinsko dejavnost, vpiše v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi organizacija, pristojna za javnopravne evidence in storitve.
(2) Izvajalec nastanitvene dejavnosti, skladno s predpisom, ki ureja prijavo prebivališča, podatke o gostu in njegovi nastanitvi vodi v knjigi gostov ter jih preko spletne aplikacije za poročanje podatkov iz knjige gostov poroča Občini Tolmin.
V. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
11. člen 
(1) Izvajalec nastanitvene dejavnosti vodi evidenco turistične in promocijske takse, ki poleg podatkov iz knjige gostov obsega naslednje podatke:
1. skupno število prenočitev posameznega gosta,
2. skupni znesek pobrane turistične takse za posameznega gosta,
3. skupni znesek pobrane promocijske takse za posameznega gosta,
4. razlog in višina oprostitve iz 6. člena tega odloka, če je gost oproščen plačila turistične in promocijske takse.
(2) Podatki v evidenci turistične in promocijske takse morajo biti za posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(3) Evidenco turistične in promocijske takse izvajalec nastanitvene dejavnosti vodi in jo hrani v fizični ali v elektronski obliki.
(4) Podatki v evidenci turistične in promocijske takse se za posameznega gosta hranijo enako časovno obdobje kot se, skladno s predpisom, ki ureja prijavo prebivališča, hranijo podatki v knjigi gostov.
VI. ZAVEZANCI ZA PLAČILO IN VIŠINA FESTIVALSKE TAKSE 
12. člen 
Festivalsko takso plačuje pravna ali fizična oseba, ki je organizator festivala in za potrebe organizacije in izvedbe festivala uporablja javno površino v lasti Občine Tolmin in/ali infrastrukturo javnih služb Občine Tolmin za namen, ki predstavlja posebno rabo javne površine, kot je opredeljena v sedmi točki 2. člena tega odloka (v nadaljnjem besedilu: organizator festivala).
13. člen 
Višina festivalske takse se za posamezen festival določi ob upoštevanju predvidenega števila obiskovalcev festivala v tekočem letu kot sledi:
1. do vključno 5.000 obiskovalcev 
500,00 eurov,
2. nad 5.000 do vključno 10.000 obiskovalcev
1.500,00 eurov,
3. nad 10.000 do vključno 25.000 obiskovalcev
3.500,00 eurov,
4. nad 25.000 do vključno 50.000 obiskovalcev
10.000,00 eurov,
5. nad 50.000 obiskovalcev
30.000,00 eurov.
VII. ODMERA IN POBIRANJE FESTIVALSKE TAKSE 
14. člen 
(1) Obveznost iz naslova festivalske takse za posamezen festival pristojni organ odmeri s pisno odločbo o odmeri festivalske takse, s katero določi zavezanca za plačilo, višino festivalske takse ter rok in način plačila festivalske takse.
(2) Vlogo za izdajo odločbe o odmeri festivalske takse organizator festivala predloži pristojnemu organu v pisni obliki najmanj 15 dni pred začetkom festivala.
(3) Vloga iz prejšnjega odstavka obsega:
1. podatke o organizatorju festivala,
2. naziv festivala,
3. opredelitev namena posebne rabe javne površine,
4. predvideno število obiskovalcev festivala,
5. čas trajanja festivala,
6. čas trajanja posebne rabe javne površine,
7. opredelitev območja prireditvenega prostora festivala,
8. opredelitev javnih površin v lasti Občine Tolmin in/ali infrastrukture javnih služb Občine Tolmin, ki so predmet posebne rabe javne površine.
(4) Dovoljenja organov in javnih služb Občine Tolmin, organizatorju festivala, ki je predmet vloge iz prejšnjega odstavka, izdana za namen posebne rabe javne površine, pridobi pristojni organ sam.
(5) Postopek za odmero festivalske takse pristojni organ vodi skladno s predpisom, ki ureja splošni upravni postopek.
(6) Če organizator festivala v roku iz drugega odstavka tega člena pristojnemu organu ne predloži vloge za izdajo odločbe o odmeri festivalske takse, postopek za odmero festivalske takse pristojni organ začne po uradni dolžnosti.
(7) V kolikor pristojni organ v postopku za odmero festivalske takse ugotovi, da se podatek o predvidenem številu obiskovalcev festivala, naveden v vlogi iz tretjega odstavka tega člena, in podatek o predvidenem številu obiskovalcev festivala, naveden v vlogi, ki jo za tekoče leto organizator festivala skladno s predpisom, ki ureja javna zbiranja, predloži organu, pristojnemu za izdajo dovoljenja za izvedbo festivala, razlikujeta, višino festivalske takse odmeri upoštevaje podatek o predvidenem višjem številu obiskovalcev festivala.
15. člen 
(1) Organizator festivala festivalsko takso do 25. v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem se je festival zaključil, vplača na poseben račun Občine Tolmin, naveden v prvem odstavku 9. člena tega odloka.
(2) Če festivalska taksa ni plačana v roku iz prejšnjega odstavka, se prisilno izterja skladno s predpisom, ki ureja splošni upravni postopek.
16. člen 
Festivalska taksa predstavlja namenski vir proračuna Občine Tolmin za spodbujanje razvoja turizma, ki se porablja za financiranje dejavnosti in storitev v javnem interesu, kot jih opredeljuje predpis, ki ureja spodbujanje razvoja turizma.
VIII. NADZOR 
17. člen 
(1) Nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka izvaja pristojni medobčinski inšpekcijski organ.
(2) Glede položaja, pravic, dolžnosti in pooblastil inšpektorjev, postopka inšpekcijskega nadzora, inšpekcijskih ukrepov in drugih vprašanj, povezanih z inšpekcijskim nadzorom, se uporablja predpis, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(3) Če pristojni medobčinski inšpekcijski organ v okviru inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršene določbe tega odloka, ima pravico in dolžnost odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, določene s predpisom iz prejšnjega odstavka.
IX. KAZENSKA DOLOČBA 
18. člen 
Z globo 1.000,00 eurov se za prekršek kaznuje organizator festivala, ki:
1. v roku iz drugega odstavka 14. člena tega odloka pristojnemu organu ne predloži vloge za izdajo odločbe o odmeri festivalske takse,
2. v vlogi za izdajo odločbe o odmeri festivalske takse navede neresnične podatke, ki vplivajo na odmero obveznosti iz naslova festivalske takse,
3. obveznosti iz naslova festivalske takse ne poravna v skladu z odločbo o odmeri festivalske takse.
X. PREHODNE DOLOČBE 
19. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Tolmin (Primorske novice Uradne objave, št. 25/2008, Uradni list RS, št. 45/11), razen določb 3. člena, tretje alineje drugega odstavka 4. člena in tretjega odstavka 4. člena, ki veljajo do vključno 31. decembra 2018.
(2) Turistična taksa se v višini, kot jo določa prvi odstavek 5. člena tega odloka, pobira in odvaja od 1. januarja 2019 dalje.
(3) Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse, določen v 8. in 9. členu tega odloka, in vodenja evidence v delu, ki se nanaša na promocijsko takso, določen v 11. členu tega odloka, se začne izvajati 1. januarja 2019.
(4) Postopek odmere in pobiranja festivalske takse, določen v 14. in 15. členu tega odloka, se začne izvajati 1. januarja 2019.
XI. KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2018
Tolmin, dne 4. julija 2018
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti