Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2587. Odlok o pokopališkem redu v Občini Puconci, stran 8323.

  
Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 4. in 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. in 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Občan, št. 4/97, Uradni list RS, št. 18/10, 4/11) 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10, 103/11, 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 28. redni seji dne 12. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Puconci 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok ureja pogrebno in pokopališko dejavnost ter podelitev koncesije za izvajanje 24-urne dežurne službe v Občini Puconci.
2. člen 
(pokopališki red) 
(1) S tem odlokom Občina Puconci določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;
– obratovanje mrliških vežic;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
– zvrsti grobov;
– okvirni tehnični normativi za grobove;
– mirovalna doba za grobove;
– način oblikovanja cene uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
(2) Na podlagi tega pokopališkega reda imajo enakopravno pravico vsi izvajalci storitev na pokopališču.
3. člen 
(pogrebna in pokopališka dejavnost) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika in pripravo ter izvedbo pogreba.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.
4. člen 
(pokopališča in pokopi) 
(1) Na območju Občine Puconci so naslednja pokopališča:
– Beznovci;
– Bokrači (dve pokopališči);
– Dankovci;
– Lemerje;
– Moščanci;
– Pečarovci;
– Predanovci;
– Puconci (za Puconce in Gorico);
– Strukovci;
– Vaneča (dve pokopališči);
– Zenkovci;
– Bodonci;
– Brezovci;
– Dolina;
– Kuštanovci;
– Mačkovci;
– Otovci (dve pokopališči);
– Poznanovci (dve pokopališči);
– Prosečka vas;
– Puževci;
– Šalamenci;
– Vadarci (dve pokopališči).
(2) Pokopališča so namenjena pokopavanju umrlih glede na kraj zadnjega stalnega prebivališča, če tega ni mogoče ugotoviti se šteje kraj začasnega prebivališča. Če ni mogoče ugotoviti niti začasnega prebivališča, se oseba pokoplje v kraju, kjer je bila najdena.
(3) Izjemoma se v skladu s predhodnim soglasjem upravljavca pokopališča, na teh pokopališčih pokopavajo tudi umrli iz drugih krajev ali tujci, če naročnik pokopa to upravljavcu primerno utemelji.
5. člen 
(izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti) 
(1) 24-urna dežurna služba se bo kot obvezna občinska gospodarska javna služba na območju Občine Puconci zagotavljala s podelitvijo koncesij izvajalcem, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje za izvajanje gospodarske javne službe.
(2) Pogrebna dejavnost se zagotavlja na trgu in obsega naslednje storitve:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba,
– pripravo pokojnika,
– upepelitev pokojnika,
– pripravo in izvedbo pogreba.
(3) Izvajalec pokopališke dejavnosti v Občini Puconci je Javno komunalno podjetje Püngrad d.o.o..
6. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pokopališke in pogrebne dejavnosti iz 3. člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
2. POKOPALIŠKI RED 
2.1. 24-urna dežurna služba
7. člen 
(24-urna dežurna služba)
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
(2) Izvajalca 24-urne dežurne službe na območju občine sta koncesionarja.
2.2. Pogrebna slovesnost
8. člen 
(obseg in način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s pokopališkim redom.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba, na krajevno običajen način oziroma način, ki ni v nasprotju z moralo.
(5) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
9. člen 
(pogrebni sprevod) 
(1) Pogrebni sprevod, ki ga vodi vodja pogreba, se razvrsti tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom ali črna zastava, če je umrl tuj državljan, nato prapori, sledijo godba, pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci in podobno), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj, krsta ozirom žara, nato sorodniki in drugi udeleženci pogreba.
(2) Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto ali žaro.
(3) Razpored v pogrebnem sprevodu se lahko izvede tudi na krajevno običajen način.
2.3. Pogreb
10. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
11. člen 
(prijava pokopa) 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa je treba priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
12. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
13. člen
(minimalna pogrebna slovesnost) 
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.
2.4. Pokop
14. člen 
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se praviloma opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(3) Zunaj pokopališča se pokop opravi le na podlagi soglasja pristojne občinske službe. Ta mora pridobiti tudi vsa potrebna soglasja morebitnih solastnikov. Občinska uprava o raztrosu pepela oziroma pokopu zunaj pokopališča odloči v 7 dneh. Zoper sklep občinske uprave ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.
15. člen 
(način pokopa) 
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnik položi v krsto in pokoplje v grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob;
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega. Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(2) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
16. člen 
(čas pokopa) 
(1) Pokop na vseh pokopališčih občine se lahko opravi praviloma vsak dan med 10. in 18. uro.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
17. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
Če je naročnik in plačnik pokopa občina, se pokop opravi z žaro, krsto ali z raztrosom pepela. Ob tem je treba upoštevati in spoštovati tudi pokojnikovo poslednjo voljo, v kolikor ta ni v nasprotju s tem odlokom. Pokop se opravi v obsegu osnovnega pogreba.
18. člen 
(stroški pogreba) 
Stroške pogreba morajo poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop. V primeru, ko stroške pokopa poravna občina, ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
19. člen 
(uporaba mrliške vežice) 
(1) Na vseh pokopališčih so mrliške vežice, katerih uporaba je obvezna. Pokojnika se na območju občine do pokopa ne sme zadrževati v prostorih izven mrliške vežice.
(2) Mrliške vežice iz prejšnjega odstavka obratujejo praviloma vsak dan med 8. uro zjutraj in 22. uro zvečer. Izjemoma je lahko na predhodno željo pokojnika ali naročnika pogreba v dogovoru z upravljavcem mrliška vežica odprta tudi dlje.
20. člen 
(prva ureditev groba) 
Prva ureditev groba zajema odvoz odvečne zemlje in uvelega cvetja na odlagališče za kar je dolžan poskrbeti najemnik groba.
2.5. Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču
21. člen 
(naloge upravljavca) 
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
– oddaja grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
– vodi evidenco o grobovih in pokopih;
– organizira in nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora;
– zagotavlja ogrevanje mrliške vežice v zimskem času in hlajenje v poletnem času;
– nudi malo kuhinjo;
– zagotavlja čiščenje snega v zimskem času;
– zagotavlja odvoz odpadkov.
22. člen 
(prepovedi) 
Na območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke;
– onesnaževanje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča;
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;
– opravljanje prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovino strugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti;
– uporabljati prevozna sredstva, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča;
– nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca.
2.6. Oddaja grobov v najem
23. člen 
(1) Grob odda v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe, ki mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s tem odlokom in zakonom. Najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
24. člen 
(najemna pogodba) 
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne grobnine in način plačevanja;
– obveznosti najemodajalca glede urejanja grobov oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemodajalca iz te pogodbe.
25. člen 
(grobnina) 
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino.
(2) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
(3) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(4) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča, upoštevajoč predhodna odstavka, s sklepom določi občinski svet.
(5) Grobnina se lahko plača za obdobje daljše od enega leta, a največ za 10 let.
(6) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
26. člen 
(prenehanje in prekinitev najemne pogodbe) 
(1) Najemna pogodba za grob lahko preneha na podlagi volje najemnika s pisno odpovedjo. Najemnik mora plačati grobnino za tekoče leto, v katerem odpoveduje pogodbo.
(2) Če najemnik odpove najemno pogodbo za grob s krsto pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino tudi za leta do konca poteka mirovalne dobe.
(3) Najemna pogodba za grob se lahko prekine v naslednjih primerih:
– če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu;
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe;
– ob opustitvi pokopališča;
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
(4) Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti vse nagrobno obeležje, v nasprotnem primeru to stori na njegove stroške upravljavec pokopališča. Nagrobna obeležja, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se ne smejo odstraniti, razen v izjemnem primeru z odločbo ministrstva, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, in se oddajo v najem skupaj z grobom.
2.7. Posegi v prostor na pokopališču
27. člen 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov ter vsak drug gradbeni poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in s tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
2.8. Vrste grobov
28. člen 
Na pokopališčih so naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope:
– enojni, dvojni, otroški, povečan grobni prostor, vrstni grobovi;
– žarni grobovi;
– prostor za raztros pepela.
2.9. Okvirni tehnični normativi za grobove
29. člen 
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni ali zidni. Talni enojni grobovi so globoki najmanj 1,8 m, tako da znaša plat zemlje nad krsto najmanj 1,6 m. Širina enojnega groba je od 0,80 m do 1,20 m, dolžina največ do 2,50 m.
(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare. Dvojni grobovi so široki od 1,20 m do 1,80 m, dolgi pa največ do 2,50 m.
(3) Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare.
(4) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora.
(5) Vrstni grobovi so tisti, ki so razporejeni drug od drugem ter oblikovani in urejeni po enotnih merilih.
30. člen 
(1) Žarni grobovi so talni ali zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
(2) Talni žarni grob je globok 0,70 m do 1,10 m, širok od 0,70 m do 1,10 m in dolžine od 0,80 do 1,30 m.
31. člen 
(mirovalna doba) 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto je deset let pri čemer je treba upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po poteku mirovalne dobe.
(3) Za pokop z žaro prvi odstavek ne velja.
2.10. Cenik
32. člen 
(1) Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture plačujejo uporabniki oziroma najemniki po ceniku, ki ga na predlog upravljavca pokopališč potrjuje Občinski svet Občine Puconci.
(2) Pogrebno pristojbino, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba, oblikuje in predlaga upravljavec pokopališča, potrjuje pa jo Občinski svet Občine Puconci.
(3) Cena za opravljanje 24-urne dežurne službe se določi v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki jo določi Vlada Republike Slovenije. Cenik pripravi izvajalec in ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Puconci.
3. PODELITEV KONCESIJE ZA 24-URNO DEŽURNO SLUŽBO
33. člen 
(pogoji za pridobitev koncesije) 
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba.
(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe mora izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt;
– da ima zaposleni najmanj dve osebi;
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene;
– da ima primerne prostore za poslovanje s strankami;
– da zagotavlja ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov;
– da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika;
– da ima najmanj eno transportno krsto;
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki.
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predložiti Program izvajanja javne službe.
34. člen 
(izvajanje javne službe) 
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje pogrebne in pokopališke dejavnosti, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi.
35. člen 
(območje izvajanja koncesije) 
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz tega odloka se podeli enemu oziroma dvema koncesionarjema.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na območju iz prejšnjega odstavka tega člena.
36. člen 
(začetek in trajanje koncesije) 
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe za obdobje 10 let.
37. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije.
38. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
39. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javne služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, da so povzročene motnje v delovanju oziroma izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
– zaradi grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju pred odvzemom koncesije dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih družb.
40. člen 
(način podelitve koncesije) 
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Republike Slovenije in na spletni strani občine.
41. člen 
(veljavnost razpisa) 
(1) Javni razpis se opravi v skladu z določbami tega odloka in v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s koncesijskim aktom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.
42. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
(1) Vsebina javnega razpisa se določi v skladu z zakonom, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 31. členu tega odloka.
43. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
(2) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
44. člen 
(akt o izboru) 
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz prvega odstavka 43. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
45. člen 
(pristojnost za podpis koncesijske pogodbe) 
Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine.
46. člen 
(prenos javne službe) 
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
47. člen 
(višja sila) 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine oziroma območju občine v nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
48. člen 
(odgovornost za povzročeno škodo) 
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
49. člen 
(posebni primeri) 
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
50. člen 
(zavarovanje za škodo) 
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, ki pri tem nastane koncedentu.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
4. NADZOR 
51. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinska inšpekcija.
(2) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinska uprava. Koncesionar je dolžan občinski upravi na njeno zahtevo kadarkoli posredovati informacije o poslovanju, izvajanju storitev in omogočiti vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo ter evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
5. KAZENSKE DOLOČBE 
53. člen 
(1) Z denarno kaznijo 200,00 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila 19., 22. in 27. člena.
(2) Z denarno kaznijo 1.000,00 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ter pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe, kadar ravna v nasprotju z določbami 21. člena.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
54. člen 
(1) Upravljavec prevzame v upravljanje pokopališča, mrliške vežice in ostalo pokopališko infrastrukturo najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(2) Javni razpis za podelitev koncesije se objavi najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. Do začetka veljave koncesijske pogodbe izvajajo dejavnost dosedanji izvajalci.
55. člen 
(1) Upravljavec mora v roku enega leta od uveljavitve tega odloka skleniti najemne pogodbe za grobove, ki jih uporabniki uporabljajo brez pogodbe.
(2) Po prejemu poziva s strani upravljavca je uporabnik dolžan skleniti najemno pogodbo v roku enega meseca, v nasprotnem primeru mu pravica do sklenitve najemnega razmerja preneha.
(3) Občina Puconci bo v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka vzpostavila celotni kataster grobov.
56. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališča (Uradni list RS, št. 23/05).
57. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2018
Puconci, dne 12. julija 2018
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti