Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2018 z dne 20. 7. 2018

Kazalo

2575. Odlok o pokopališkem redu v Občini Metlika, stran 8299.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 25. redni seji dne 28. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Metlika 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
(1) Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih izdanih na njegovi podlagi.
(2) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok ureja pokopališki red na območju Občine Metlika (v nadaljevanju občina), s katerim se podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
(2) S pokopališkim redom se določi:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– možnost pokopa zunaj pokopališča;
– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališču ni mrliške vežice;
– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
– obratovanje mrliških vežic;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
– zvrsti grobov;
– okvirne tehnične normative za grobove;
– mirovalno dobo za grobove;
– enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
3. člen 
(vsebina in izvajalci pogrebne in pokopališke dejavnosti) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba;
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvajajo kot tržna dejavnost.
(2) Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci pogrebne dejavnosti, določajo zakon in podzakonski predpisi izdani na njegovi podlagi.
(3) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč in jo zagotavlja občina.
(4) Pogrebna in pokopališka dejavnost se opravljata s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov in njihovih svojcev.
4. člen 
(upravljavec pokopališč) 
Upravljavec pokopališč v občini je Javno podjetje Komunala Metlika d.o.o..
5. člen 
(pokopališča na območju občine) 
Na območju občine so naslednja pokopališča:
– pokopališče v Bušinji vasi,
– pokopališče na Hrastu,
– pokopališče na Jugorju,
– pokopališče v Kloštru,
– pokopališče na Krasincu,
– pokopališče v Metliki,
– pokopališče v Podzemlju,
– pokopališče na Radovici,
– pokopališče v Rosalnicah,
– pokopališče na Suhorju.
2. POGREBNA DEJAVNOST 
2.1. Način zagotavljanja 24-urne dežurne službe
2.1.1. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe 
6. člen 
(oblika zagotavljanja javne službe) 
Javno službo 24-urne dežurne službe (v nadaljevanju javna služba) zagotavlja občina v okviru Javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o..
7. člen 
(območje zagotavljanja javne službe) 
Javna služba se izvaja na celotnem območju občine.
2.1.2. Vrsta in obseg javne dobrine in njena prostorska razporeditev 
8. člen 
(vrsta in obseg javne dobrine in njena prostorska razporeditev) 
Javna dobrina, ki se zagotavlja z javno službo na celotnem območju občine, obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
2.1.3. Pogoji za zagotavljanje in uporabo javne dobrine 
9. člen 
(dolžnosti izvajalca javne službe) 
(1) V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne službe dolžan:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev javne službe;
– upoštevati normative in standarde predpisane za izvajanje javne službe;
– omogočiti nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe;
– pripravljati predloge cene storitev javne službe;
– izvajati druge obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi ter tem odlokom.
(2) Izvajalec javne službe mora javno službo opravljati s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi ter tem odlokom.
2.1.4. Pravice in obveznosti uporabnikov 
10. člen 
(uporabniki storitev javne službe) 
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba, plačniki storitev obdukcije v skladu s predpisi, ki urejajo mrliško pregledno službo in plačniki storitev odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku v skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja.
11. člen 
(pravice uporabnikov) 
(1) Uporabniki javne službe imajo pravico uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi ter tem odlokom.
(2) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
12. člen 
(obveznosti uporabnikov) 
Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne službe plačati opravljeno storitev iz 8. člena tega odloka v skladu s ceno, ki jo določi občinski svet.
2.1.5. Viri financiranja in način oblikovanja cene storitev javne službe 
13. člen 
(viri financiranja javne službe) 
Javna služba se financira:
– iz cene storitev 24-urne dežurne službe,
– iz proračuna,
– iz drugih virov.
14. člen 
(oblikovanje cene storitev javne službe) 
Cena storitev javne službe se na predlog izvajalca javne službe določi z aktom občinskega sveta občine, na podlagi predpisa, ki ureja oblikovanje cene storitev javne službe. Pred obravnavo predloga cene storitve javne službe na občinskem svetu, mora izvajalec javne službe elaborat predložiti v pregled občinski upravi.
2.1.6. Vrsta in obseg objektov, naprav in drugih sredstev gospodarske infrastrukture za izvajanje javne službe 
15. člen 
(sredstva za izvajanje javne službe) 
Objekti, naprave in druga sredstva gospodarske infrastrukture potrebni za izvajanje javne službe so poslovni prostori izvajalca, hladilni prostor, vozilo in druga potrebna sredstva in jih mora zagotoviti izvajalec javne službe.
2.2. Pogreb
16. člen 
(naročilo pogreba) 
Naročilo pogreba obsega:
– prijavo pokopa,
– pogrebno slovesnost in
– pokop pokojnika.
17. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
(1) Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, uporabo mrliške vežice, kjer je le-ta zagotovljena, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
(2) Pri izvedbi osnovnega pogreba se obvezno uporabljajo standardi in normativi, ki jih sprejme Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo.
18. člen 
(prijava pokopa) 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča iz 4. člena tega odloka naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina, vsaj 1 dan pred izvedbo pogreba.
(2) Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.
(3) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
(4) Upravljavec pokopališča izda soglasje za pokop.
19. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
20. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.
(3) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(4) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo, če ta ni v nasprotju s predpisi in na način določen s tem odlokom.
(5) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(6) Pogrebna slovesnost je praviloma javna in ji lahko vsakdo prisostvuje. Na željo pokojnika ali pokojnikovih svojcev se pogrebna slovesnost opravi v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo le povabljeni. To željo pred pogrebom objavi izvajalec pogrebne slovesnosti.
(7) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
(8) Pogrebna slovesnost mora biti izvedena s spoštovanjem in piateto do pokojnika.
21. člen 
(pokop) 
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na podlagi zdravniškega potrdila o smrti in poročila o vzroku smrti, ki ga izda pooblaščena oseba po predpisih o mrliški pregledni službi.
(3) Pokop se opravi, ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti. Ob večjih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah, ko se opravi skupni pokop, lahko pristojna območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje ta rok skrajša.
(4) Pokop se opravi na pokopališču.
22. člen 
(vrste pokopa) 
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnik položi v krsto in pokoplje v grobni prostor;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grobni prostor;
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču;
– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
(2) Drugačno ravnaje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
23. člen 
(čas pokopa) 
(1) Pokop se lahko opravi med 10. in 17. uro oziroma v času, da je pogreb zaključen ob dnevni svetlobi. Praviloma se pokop ne izvaja ob nedeljah in dela prostih dnevih.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
24. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
(1) Če je plačnik občina, se opravi pokop z raztrosom pepela, ki se opravi na prostoru določenem za raztros pepela.
(2) Izjemoma se lahko opravi pokop z žaro v grob, pod pogojem, da najemnik grobne parcele poda soglasje za pokop v grobno parcelo, ki jo ima v najemu, s tem da poravna tudi razliko stroškov med pokopom z raztrosom pepela in pokopom žare v grob.
25. člen 
(pokop zunaj pokopališča) 
V občini pokop zunaj pokopališča ni dovoljen.
26. člen 
(anonimni pokop) 
Anonimni pokop se opravi po volji pokojnika, brez označbe imena in priimka, s pokopom krste ali žare v grobni prostor ali z raztrosom pepela, na posebej za to določenih prostorih pokopališča.
27. člen 
(prekop posmrtnih ostankov) 
(1) Prekop posmrtnih ostankov je dovoljen pod pogoji določenimi z zakonom.
(2) Za prekop pokojnika je potrebno pridobiti dovoljenje občinske uprave.
(3) Prekop pokojnika izvede grobar.
3. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
3.1. Upravljanje pokopališč
28. člen 
(upravljanje pokopališč) 
(1) Upravljanje pokopališč je izbirna lokalna javna služba, ki jo izvaja Javno podjetje Komunala Metlika d.o.o. in obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč ter se izvaja na celotnem območju občine.
(2) Zagotavljanje urejenosti pokopališča obsega naslednje storitve:
– vzdrževanje pokopališča ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav;
– storitve grobarjev.
(3) Storitve iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka tega člena upravljavec pokopališča zaračuna izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, kot ga določa ta pokopališki red.
(4) Upravljanje pokopališč občina uredi s pogodbo med občino in upravljavcem pokopališča.
29. člen 
(viri financiranja upravljanja pokopališč) 
Storitev upravljanja pokopališč se financira:
– iz grobnin,
– iz cene storitev najema pokopaliških objektov in naprav,
– iz cene storitev grobarjev,
– iz proračuna občine,
– iz drugih virov.
3.1.1. Naloge upravljavca pokopališč 
30. člen 
(dolžnosti upravljavca pokopališč) 
Upravljavec pokopališč je dolžan:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev upravljanja pokopališč;
– spremljati in predlagati izboljšave v investicijsko vzdrževanje pokopališč;
– upoštevati normative in standarde predpisane za upravljanje pokopališč;
– omogočiti nemoten nadzor nad upravljanjem pokopališč;
– pripravljati predloge cen storitev najema pokopaliških objektov in naprav, storitev grobarjev ter grobnin;
– izvajati druge obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, podzakonskimi predpisi ter tem odlokom.
31. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
(1) Red, čistočo in mir na pokopališču vzdržuje upravljavec pokopališča, tako da:
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte ter naprave in drugo pokopališko infrastrukturo;
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
– vodi evidenco o grobovih in pokopih;
– organizira in nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora;
– zagotavlja storitve grobarjev.
(2) Na vseh vhodih pokopališč mora biti naveden upravljavec pokopališča.
32. člen 
(prva ureditev groba) 
Prva ureditev groba zajema odvoz odvečne zemlje in uvelega cvetja na odlagališče. Prvo ureditev groba opravi grobar, ki opravi tudi izkop in zasutje grobne jame.
33. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob odda v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Novo, še ne uporabljeno grobno mesto, se lahko odda v najem samo v primeru prijave pogreba, že uporabljena, vendar prosta grobna mesta, pa se lahko oddajo tudi prej v skladu z možnostmi pokopališča.
(3) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(4) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo.
(5) Naročnik pogreba in upravljavec pokopališča pred naročilom pogreba skleneta najemno pogodbo tudi v primeru raztrosa pepela ter anonimnega pokopa z žaro ali krsto na posebej za to določenem mestu, v kolikor naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima sklenjene pogodbe za najem prostora za raztros pepela ali pokop.
(6) Najemna pogodba se ne sklene pri anonimnem raztrosu pepela.
(7) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
(8) Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
(9) Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema groba.
(10) V primeru, da najemnik grobnega mesta umre in ni novega najemnika obstoječega grobnega mesta, poskrbi za odstranitev nagrobnega obeležja in premestitev žar ali krste oziroma raztros pepela upravljavec pokopališča v breme zaračunanih grobnin.
(11) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji določenimi z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji ne smejo ovirati prenosa.
34. člen 
(grobnina) 
(1) Za najem groba kot tudi pri raztrosu pepela je najemnik dolžan plačevati letno najemnino – grobnino. Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča določi občinski svet v skladu z določili zakona.
(2) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov opravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
(3) Razmerja grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob so določena v 55. členu odloka.
(4) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, stroške oddaje grobov v najem, stroške vodenja evidenc in druge stroške iz naslova upravljanja pokopališč ter se oblikujejo enotno za vsa pokopališča v občini.
(5) Grobnina se lahko plača za obdobje daljše od enega leta, a največ za deset let.
(6) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(7) Naročniki raztrosa pepela na za to določenem območju pokopališča plačujejo grobnino ves čas, dokler obstaja obeležje o pokojniku.
(8) Naročniki anonimnega pokopa na mestu za anonimen pokop ter anonimnega raztrosa pepela plačajo pred izvedbo pokopa grobnino v enkratnem znesku.
(9) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe oziroma v drugih primerih prenehanja najema pred potekom mirovalne dobe, mora najemnik plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
(10) Vojna grobišča so oproščena plačila grobnine.
35. člen 
(pogodba o najemu groba) 
(1) Pogodba o najemu groba mora vsebovati zlasti:
– osebe najemnega razmerja,
– čas najema,
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba,
– višino najemnine (grobnine) in način plačevanja,
– obveznost najemojemalca glede urejanja groba oziroma prostora za grob,
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe.
(2) Najemnik lahko v pogodbi predlaga novega najemnika v primeru svoje smrti.
(3) Smiselno enako se navedeni člen uporablja za pogodbo o najemu prostora za raztros pepela.
36. člen 
(trajanje najema) 
(1) Grob se odda v najem najemniku za nedoločen čas.
(2) Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:
– če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu;
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe;
– ob opustitvi pokopališča;
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
(3) Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti vsa nagrobna obeležja in poskrbeti za premestitev žare ali krste oziroma raztros pepela v roku 90 dni od prekinitve najema. V nasprotnem primeru to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča.
(4) Nagrobna obeležja, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se ne smejo odstraniti, razen v izjemnem primeru z odločbo ministrstva pristojnega za varstvo kulturne dediščine in se oddajo v najem skupaj z grobom.
(5) Smiselno enako se navedeni člen uporablja za najemu prostora za raztros pepela.
37. člen 
(izdaja soglasij – posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, popravilo, obnova ali odstranitev spomenikov, grobnic in drugih nagrobnih obeležij je dovoljeno ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča. Objekti, ki so kulturna dediščina ali kulturni spomenik, se urejajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik.
(4) O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v petnajstih dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(5) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna. Upravljavec pokopališča mora vse izvajalce storitvenih dejavnosti iz tega odstavka, za potrebe izvajanja storitev najemnikom grobnih mest, obravnavati enako.
(6) Oprema groba je v lasti najemnika groba in zanjo upravljavec ne odgovarja.
38. člen 
(vodenje evidenc) 
(1) Upravljavec pokopališča mora voditi trajno evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču, trajno evidenco grobov – kataster in evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih desetih let.
(2) Vsebino evidenc ter dostopnost podatkov iz teh evidenc določa zakon.
39. člen 
(predmet upravljanja po tem odloku) 
(1) Objekti, naprave in druga sredstva pokopališke infrastrukture, ki so predmet upravljanja po tem odloku so prostori za raztros pepela, prostori za anonimen pokop, grobišča, skupna grobišča, kostnice, pokopališke poti, zgradbe, ograje, žive meje, oporni zidovi, spomeniki in obeležja splošnega pomena, mrliške vežice, komunalne naprave, parkirni prostori ter druga funkcionalna zemljišča pokopališč.
(2) Za sakralne objekte v sklopu pokopališč skrbijo lastniki teh objektov.
(3) Za red in vzdrževanje grobov in prostorov med grobovi so odgovorni najemniki grobov.
3.2. Urejanje pokopališč
40. člen 
(urejanje pokopališč) 
(1) Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev obstoječega pokopališča, zgraditev pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču, razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov in opustitev pokopališča.
(2) Pokopališča ureja občina v skladu z zakonodajo.
4. POKOPALIŠČA 
41. člen 
(označitev in varovanje pokopališča) 
(1) Območje pokopališča mora biti ustrezno zamejeno. Na označevalni tabli na vhodu v pokopališča mora biti označen naziv pokopališča in upravljavec pokopališča.
(2) Pokopališča so odprta neprekinjeno. Pokopališča, ki jih je možno zaklepati, lahko upravljavec zaklene, s tem da mora na označevalni tabli označiti kdaj je pokopališče odprto.
(3) Območje pokopališča ni varovano, prav tako niso varovane pogrebne slovesnosti. Varovanje pogrebne slovesnosti oziroma premičnega premoženja grobnega polja lahko zagotovijo naročniki pogrebne slovesnosti oziroma najemniki groba, o čemer morajo obvestiti vodjo pogrebne slovesnosti oziroma upravljavca pokopališča.
(4) Območje pokopališča je lahko video nadzorovano skladno z veljavno zakonodajo.
42. člen 
(prepovedi) 
(1) Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove, prostorih za raztros pepela ter prostorih za anonimni pokop;
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke;
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki;
– odtujevanje predmetov in rastlin s tujih grobov, pokopaliških prostorov in objektov na območju pokopališča;
– v času napovedane pogrebne svečanosti opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovino-strugarskih in drugih del, ki povzročajo hrup in/ali motijo obred;
– nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca.
(2) Smeti in druge odpadke in odpadne sveče je treba odlagati v za to namenjene zabojnike, ki so nameščeni na pokopališčih.
(3) Gradbene odpadke nastale ob postavitvi, popravilu, vzdrževanju, obnovi ali odstranitvi grobne opreme ni dovoljeno odlagati v zabojnike na pokopališčih in jih mora izvajalec teh storitev takoj odpeljati z območja pokopališča.
(4) Na pokopališčih ni dovoljena uporaba prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča, vozil nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja, vozil izvajalca pogrebnih storitev za potrebe izvajanja teh storitev ter dostavnih vozil izvajalca storitvenih dejavnosti (kamnosek, vrtnar ipd). Izvajalec storitvenih dejavnosti je uporabo vozila dolžan napovedati v priglasitvi oziroma vlogi za izdajo soglasja opredeljeni v 37. členu tega odloka.
(5) S pitno vodo na pokopališču je potrebno ravnati varčno in jo uporabljati izključno za zalivanje zelenja na grobu ter čiščenje in urejanje groba.
4.1. Mrliške vežice
43. člen 
(mrliške vežice) 
(1) Na območju občine so mrliške vežice na naslednjih pokopališčih:
– pokopališču na Jugorju,
– pokopališču v Kloštru,
– pokopališču v Metliki,
– pokopališču v Podzemlju,
– pokopališču na Radovici,
– pokopališču v Rosalnicah,
– pokopališču na Suhorju.
(2) Na pokopališčih iz prvega odstavka tega člena je uporaba mrliške vežice obvezna.
(3) Mrliške vežice iz prejšnjega odstavka na dan najema obratujejo med 7. uro zjutraj in 22. uro zvečer oziroma po dogovoru med naročnikom pogreba in upravljavcem pokopališča.
(4) Če pokopališče nima mrliške vežice, se lahko uporabi mrliška vežica na drugem pokopališču ali hiša z največ dvema stanovanjema pod pogojem, da je to v skladu s predpisi o mrliško pregledniški službi.
(5) Pokojni stanovski predstavnik verske skupnosti se lahko do pokopa položi v verski objekt, od koder se prične pogrebna svečanost.
4.2. Grobovi
44. člen 
(načrt razdelitve) 
(1) Za vsako pokopališče mora biti narejen načrt razdelitve na pokopališke oddelke in vzpostavljena evidenca grobov.
(2) Z načrtom razdelitve se določijo zvrsti grobov na posameznih oddelkih.
(3) Na pokopališču ali zunaj njega mora biti zagotovljen prostor za pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah.
45. člen 
(zvrsti grobov) 
(1) Na pokopališčih v občini so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope:
– enojni, dvojni, povečani grobni prostor in grobnice,
– grobišča, kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
(2) Pokop v nov grob se izvede po vrsti, razen pri pokopih v obstoječe grobove.
46. člen 
(okvirni tehnični normativi za grobove) 
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni. Talni enojni grobovi so globoki najmanj 1,8 m. Širina enojnega groba je 1 m, dolžina pa do 2,3 m.
(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se poleg krst pokopavajo tudi žare. Dvojni grobovi so globoki najmanj 1,8 m. Širina dvojnega groba je 1,8 m, dolžina pa do 2,3 m.
(3) Povečani grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega enojnega ali dvojnega grobnega prostora.
(4) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo ali na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare. Novih grobnic ni dovoljeno graditi.
(5) Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,5 m. Razdalja med grobovi v posamezni vrsti mora biti najmanj 0,3 m.
47. člen 
(okvirni tehnični normativi za žarne grobove) 
(1) Žarni grobovi so talni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
(2) Talni žarni grob je globok najmanj 0,7 m in širok do 1 m. Dolžina žarnega groba je do 1,2 m. Talni žarni grob se lahko poglobi za 0,3 m za nove žare.
(3) Poti med vrstami žarnih grobov morajo biti široke najmanj 0,5 m. Razdalja med grobovi v posamezni vrsti mora biti najmanj 0,3 m.
(4) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
48. člen 
(grobišče, kostnica in skupno grobišče) 
(1) Grobišče je prostor za skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupno grobišče.
(2) Kostnica je prostor, v katero se lahko polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov.
(3) V skupno grobišče se lahko prenesejo posmrtni ostanki iz grobov po preteku dobe najema ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Na oddelku skupnega grobišča je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru, razen za namene vzdrževanja pokopališč.
(4) Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu pokopališča, ki se ureja po posebnem zakonu.
(5) Prostor za grobišče se zagotovi na pokopališču na Suhorju in na pokopališču v Rosalnicah.
(6) Prostor za kostnico se zagotovi na pokopališču v Rosalnicah.
49. člen 
(prostor za anonimni pokop) 
(1) Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku pokopališča, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve in je brez označbe in imena pokojnika, namenjen pokopu krst in žar.
(2) Podatke o pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča.
(3) Na prostoru za anonimne pokope je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru, razen za namene vzdrževanja pokopališč.
(4) Prostor za anonimne pokope se zagotovi na pokopališču na Suhorju in na pokopališču v Rosalnicah.
50. člen 
(prostor za raztros pepela) 
(1) Prostor za raztros pepela je prostor na posebnem oddelku pokopališča, namenjen raztrosu pepela. Imena pokojnih, razen pri anonimnem raztrosu pepela, so, če naročnik pogreba to želi, napisana na skupnem nagrobniku.
(2) Stroške napisa na skupnem nagrobniku plača naročnik pogreba upravljavcu pokopališča v višini dejanskih stroškov.
(3) Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru, razen za namene vzdrževanja pokopališč.
(4) Prostor za raztros pepela se zagotovi na pokopališču v Metliki, pokopališču na Suhorju in pokopališču v Rosalnicah.
51. člen 
(nagrobna obeležja) 
(1) Nagrobniki, okvirji in druga znamenja, ki se postavijo na novo, ne smejo segati preko grobnega prostora, v višino lahko segajo največ 0,8 m. Na zid pokopališča in mrliške vežice ni dovoljeno pritrjevati novih nagrobnih plošč.
(2) Nagrobnik se postavi na betonski temelj, ki ne sme gledat na površino iz zemlje. Postavljen nagrobnik in okvir morata betonski temelj v celoti pokrivati, tako da beton ni viden.
(3) Nagrobniki so postavljeni na sredino groba, nad glavo pokopanega (v primeru pokopa s krsto), s prednjo stranjo obrnjeno prosti stezi, ki je med vrstami grobov. Oddaljenost prednje strani nagrobnika od steze mora biti za vse nagrobnike v vrsti enaka.
(4) Okvirji grobnega mesta so lahko široki do 0,15 m in visoki do 0,10 m.
(5) Nagrobnik je lahko visok maksimalno do višine 0,8 m merjeno od hodne ravnine oziroma dna okvirja spomenika, debelina nagrobnika pa ne sme presegati 0,2 m.
(6) Na starih delih pokopališč se morajo grobovi prilagajati obstoječemu stanju in se ne smejo povečevati.
(7) Nagrobni spomeniki in obeležja, ki imajo umetnostno, zgodovinsko, monumentalno ali drugo vrednost in zanje nihče ne skrbi, se ponudijo muzeju.
52. člen 
(obveznosti najemnikov grobnih mest) 
(1) Najemniki grobov morajo skrbeti za urejen videz groba in okolice, kar pomeni, da ga morajo redno vzdrževati in morebitno rastje redno obrezovati in skrbeti za grmovnice, cvetlice in trave, da ti ne posegajo na sosednje grobove ali poti. Skrbeti morajo za grobno opremo, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati na za to določena mesta. Na grobovih je dovoljeno saditi grmičevje le na prostoru, ki ga ureja najemnik groba, le-to pa ne sme segati izven gabaritov groba in ne sme biti višje od 50 cm.
(2) Če najemnik groba ne upošteva določil prejšnjega odstavka, sme upravljavec pokopališča urediti grob na stroške najemnika.
(3) Na delih pokopališč, kjer so grobovi tesno drug ob drugem, mora najemnik groba v primeru pogreba – pokopa v sosednji grob, dopustiti poseg in izvedbo storitev tudi v območju svojega groba (dostop, odložitev izkopane zemlje, izvedba poslovilne slovesnosti ipd). Za tak poseg izvajalcu teh storitev ni potrebno pridobiti soglasja. Upravljavec pokopališča in/ali izvajalec pogrebnih storitev morata po pogrebu območje povrniti v prvotno stanje. Ob tem se je potrebno izogibati poškodovanju, vsaka poškodba na grobu pa mora biti nemudoma odpravljena, če ne je najemnik upravičen do odškodnine.
53. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po poteku mirovalne dobe.
(2) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto je deset let. Za pokop z žaro prejšnji stavek ne velja.
5. CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJKETOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
54. člen 
(cenik) 
Uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav in druge pokopališke infrastrukture plačujejo uporabniki oziroma najemniki po ceniku, ki ga potrjuje občinski svet.
55. člen 
(razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob) 
Osnovna grobnina je grobnina za enojni grob. Grobnina za ostale zvrsti grobov je določena v razmerju do osnovne grobnine in znaša:
– za dvojni grob – 1,8 x osnovne grobnine;
– za grobnice 3 x osnovne grobnine;
– za povečane grobove – glede na razmerje med širino povečanega in enojnega groba (širina povečanega groba v metrih x osnovna grobnina);
– za žarni grob na ločenem pokopališkem polju, namenjenem samo žarnim pokopom – 0,8 x osnovne grobnine;
– za žarni grob na pokopališkem polju, namenjenemu žarnim pokopom in pokopom s krsto – 1 x osnovne grobnine;
– za žarni grob na pokopališkem polju, namenjenemu žarnim pokopom in pokopom s krsto, ki ga zaradi prostorskih omejitev ni mogoče spremeniti v enojni klasični grob – 0,8 x osnovne grobnine;
– prostor za raztros pepela – 0,5 x osnovne grobnine;
– prostor za anonimni pokop z žaro na posebej določenem mestu za anonimni pokop ter prostor za raztros pepela v primeru pokopa brez označbe imena (anonimni raztros pepela) – 5 x osnovne grobnine enkratno ob prijavi pokopa;
– prostor za anonimni pokop s krsto na posebej določenem mestu za anonimni pokop – 10 x osnovne grobnine enkratno ob prijavi pokopa.
6. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
56. člen 
(nadzor) 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna občinska inšpekcija in redarstvo.
7. KAZENSKE DOLOČBE 
57. člen 
(prekrški posameznikov, ki so fizične osebe) 
Z globo 200,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki je fizična oseba, ki:
– na pokopališču izvaja posege brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem ali brez priglasitve del – 37. člen odloka;
– odlaga odpadke izven za to določenega prostora – druga alineja 42. člena odloka;
– odlaga odpadke, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke – tretja alineja 42. člena odloka;
– onesnaži ali poškoduje pokopališke objekte ali naprave, nagrobnike, grobove ali nasade – četrta alineja 42. člena odloka;
– vodi živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki – peta alineja 42. člena odloka;
– odtuji predmete ali rastline s tujih grobov, pokopaliških prostorov in objektov na območju pokopališča – šesta alineja 42. člena odloka;
– v času napovedane pogrebne svečanosti opravlja prevoze, kamnoseške, vrtnarske, kovino-strugarske storitve ali druga dela, ki povzročajo hrup in/ali motijo obred – sedma alineja 42. člena odloka;
– namešča reklamna sporočila na območju pokopališča – osma alineja 42. člena odloka;
– uporablja prevozna sredstva v nasprotju z določilom četrtega odstavka 42. člena odloka;
– uporablja pitno vodo v nasprotju z določilom petega odstavka 42. člena odloka;
– ne uporablja mrliške vežice na pokopališčih, kjer je uporaba mrliške vežice obvezna (43. člen odloka).
58. člen 
(prekrški samostojnih podjetnikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost in pravnih oseb) 
(1) Z globo 800,00 EUR se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in pravna oseba, ki:
– na pokopališču izvaja posege brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem, ali brez priglasitve del – 37. člen odloka;
– ob opravljanju storitev odlaga odpadke izven za to določenega prostora- druga alineja 42. člena odloka;
– ob opravljanju storitev onesnaži ali poškoduje pokopališke objekte ali naprave, nagrobnike, grobove ali nasade – četrta alineja 42. člena odloka;
– ob opravljanju storitev odtuji predmete ali rastline s tujih grobov, pokopaliških prostorov in objektov na območju pokopališča – šesta alineja 42. člena odloka;
– v času napovedane pogrebne svečanosti opravlja prevoze, kamnoseške, vrtnarske, kovino-strugarske storitve ali druga dela, ki povzročajo hrup in/ali motijo obred – sedma alineja 42. člena odloka;
– namešča reklamna sporočila na območju pokopališča – osma alineja 42. člena odloka;
– gradbene odpadke, nastale ob postavitvi, popravilu, vzdrževanju, obnovi ali odstranitvi grobne opreme odloži v zabojnike na pokopališčih ali jih ne odpelje z območja pokopališča – tretji odstavek 42. člena odloka;
– uporablja prevozna sredstva v nasprotju z določilom četrtega odstavka 42. člena odloka;
– uporablja pitno vodo v nasprotju z določilom petega odstavka 42. člena odloka.
(2) Z globo 250,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
8. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
59. člen 
(obveznosti upravljavca) 
(1) Komunala Metlika d.o.o. je dolžna prevzeti vsa dela z zvezi opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti po tem odloku v roku enega meseca od veljavnosti tega odloka.
(2) Mestna in krajevne skupnosti kot dosedanji upravljavci pokopališč so dolžni v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka upravljavcu po tem odloku predati vso dokumentacijo, ki jo vodijo v zvezi z upravljanjem pokopališč in sklepanjem najemnih pogodb za grobove.
(3) Komunala Metlika prevzame upravljanje pokopališča v Kloštru s 1. 1. 2019.
(4) Upravljavec pokopališč je dolžan v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka predložiti pristojnemu organu občine v sprejem cenik iz 14. in 54. člena tega odloka. Do sprejema cenika veljajo cene določene s Sklepom o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališč v Občini Metlika, ki jih ureja Javno podjetje Komunala Metlika d.o.o. (Uradni list RS, št. 51/13).
(5) Upravljavec je dolžan v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka izvesti načrt postavitve oznak v skladu s tem odlokom ter vzpostaviti pokopališki kataster in načrt pokopališča.
(6) Upravljavec mora za grobove, za katere niso sklenjene najemne pogodbe, le-te skleniti v roku enega leta od uveljavitve tega odloka. V ta namen upravljavec posreduje poziv skupaj s predlogom najemne pogodbe v podpis.
(7) Prostor za grobišče in kostnico upravljavec zagotovi in uredi v skladu s tem odlokom v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
(8) Prostor za raztros pepela in prostor za anonimni pokop upravljavec zagotovi in uredi v skladu s tem odlokom v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka.
60. člen 
(obveznosti oskrbnikov grobov, ki nimajo sklenjenih najemnih pogodb) 
Po prejemu poziva iz petega odstavka prejšnjega člena s strani upravljavca je oskrbnik groba dolžan skleniti najemno pogodbo v roku enega meseca od prejema poziva, v nasprotnem primeru mu pravica do sklenitve najemnega razmerja preneha.
61. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 73/98 in 30/09) je prenehal veljati z dnem uveljavitve Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), z uveljavitvijo tega odloka pa se preneha uporabljati.
62. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2017
Metlika, dne 28. junija 2018
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti