Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2925. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
2926. Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS)
2927. Zakon o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-B)
2928. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-C)
2929. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N)
2930. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-F)
2931. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2932. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2933. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2934. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesijah za odvzem naplavin iz prodnih zadrževalnikov na reki Savi Dolinki in reki Završnici

Sklepi

2935. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Stuttgartu, v Zvezni republiki Nemčiji
2936. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Stuttgartu, v Zvezni republiki Nemčiji

MINISTRSTVA

2937. Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti državne pomoči s Pogodbo o delovanju EU

OBČINE

Črenšovci

2938. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016
2939. Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Črenšovci

Dravograd

2940. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2016 – rebalans

Kobarid

2941. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2016
2942. Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid

Kočevje

2943. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2016 št. 2
2944. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Kočevje
2945. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubo Šercer
2946. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje
2947. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje«

Lendava

2970. Sklep o uskladitvi ekonomske cene programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda

Nova Gorica

2948. Odlok o pomoči vinogradništvu v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2016–2020

Piran

2949. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestne knjižnice Piran (uradno prečiščeno besedilo)

Rogaška Slatina

2950. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016

Slovenska Bistrica

2951. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«

Šentrupert

2952. Sprememba Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.

Škofljica

2971. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2016

Šmartno pri Litiji

2953. Odlok o razveljavitvi Odloka o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin
2954. Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega rojstva na Primskovem za kulturni spomenik lokalnega pomena
2955. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra na Primskovem za kulturni spomenik lokalnega pomena
2956. Odlok o razglasitvi Tabora na Primskovem za kulturni spomenik lokalnega pomena
2957. Odlok o razglasitvi cerkve svetega Martina v Šmartnem pri Litiji za kulturni spomenik lokalnega pomena
2958. Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega vnebovzetja v Javorju za kulturni spomenik lokalnega pomena
2959. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lucije v Mišjem Dolu za kulturni spomenik lokalnega pomena
2960. Odlok o razglasitvi cerkve svetega Janeza Krstnika na Dolnjem Vrhu za kulturni spomenik lokalnega pomena
2961. Odlok o razglasitvi cerkve Povišanja svetega Križa v Brezju za kulturni spomenik lokalnega pomena
2962. Odlok o razglasitvi cerkve svete Ane v Zgornji Jablanici za kulturni spomenik lokalnega pomena
2963. Odlok o razglasitvi cerkve svetih Mohorja in Fortunata v Libergi za kulturni spomenik lokalnega pomena
2964. Odlok o razglasitvi cerkve svetega Petra v Vintarjevcu za kulturni spomenik lokalnega pomena
2965. Odlok o razglasitvi cerkve svetega Antona Padovanskega v Veliki Štangi za kulturni spomenik lokalnega pomena
2966. Odlok o razglasitvi lokacije in razvalin gradu Slatna za kulturni spomenik lokalnega pomena
2967. Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Šmartno pri Litiji v najem
2968. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Zagorje ob Savi

2969. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost