Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

2952. Sprememba Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o., stran 9491.

  
Na podlagi prvega odstavka 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. (Uradni list RS, št. 50/12, 15/14 in 27/16) je župan Občine Šentrupert, po predhodnem soglasju Statutarno pravne komisije z dne 19. 10. 2016, dne 21. 10. 2016 sprejel
S P R E M E M B O  S T A T U T A 
Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. 
1. člen 
V 1. členu Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. (Uradni list RS, št. 74/12, 27/13 in 45/14) se v prvem odstavku za besedo »ustanovljeno« doda črka »z«.
2. člen 
V 4. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »Slovenska vas,«.
3. člen 
V 5. členu se besedilo »Slovenska vas« nadomesti z besedo »Šentrupert«.
4. člen 
Na koncu prvega odstavka 20. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki jih imenuje Občinski svet Občine Šentrupert na predlog župana.«.
Drugi odstavek se črta.
V osmem odstavku se črta besedilo », ki jih je imenoval ustanovitelj,«.
Dosedanji tretji do osmi odstavek postanejo drugi do sedmi odstavek.
5. člen 
V zadnjem stavku 21. člena se za besedo »svet« doda beseda »je«.
6. člen 
V prvem odstavku 27. člena se beseda »izvolil« nadomesti z besedo »imenoval«.
Drugi odstavek 27. člena se črta.
Tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru predčasnega prenehanja mandata članu nadzornega sveta, ustanovitelj imenuje nadomestnega člana nadzornega sveta za preostali del mandata, in sicer mora občinski svet imenovati novega člana takoj, oziroma najpozneje v roku 30 dni po odpoklicu ali prenehanju funkcije iz objektivnih razlogov.«.
7. člen 
Sprememba statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0031/2012-23
Šentrupert, dne 21. oktobra 2016
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.