Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

2943. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2016 št. 2, stran 9457.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 21. redni seji dne 27. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna za leto 2016 št. 2 
1. člen
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15 in 33/16) se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Rebalans_2 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
19.284.156,64
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.393.834,84
70
DAVČNI PRIHODKI
9.911.538,00
700 Davki na dohodek in dobiček
8.889.388,00
703 Davki na premoženje
703.650,00
704 Domači davki na blago in storitve 
318.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.482.296,84
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.938.697,78
711 Takse in pristojbine
12.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
17.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
40.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
474.499,06
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.036.419,85
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
358.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
678.419,85
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.853.901,95
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.078.810,88
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
2.775.091,07
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
22.524.098,09
40
TEKOČI ODHODKI
4.713.395,62
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.198.148,48
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
182.874,01
402 Izdatki za blago in storitve
3.239.446,13
403 Plačila domačih obresti
82.927,00
409 Rezerve
10.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
6.967.735,00
410 Subvencije
551.500,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.340.554,54
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
487.257,46
413 Drugi tekoči domači transferi
2.588.423,00
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
10.421.767,47
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
10.421.767,47
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
421.200,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
185.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
236.200,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–3.239.941,45
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
11.000,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
11.000,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
6.469,50
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
6.469,50
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
6.469,50
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.665.325,53
50
ZADOLŽEVANJE
2.665.325,53
500 Domače zadolževanje
2.665.325,53
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
637.541,23
55
ODPLAČILA DOLGA
637.541,23
550 Odplačilo domačega dolga
637.541,23
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–1.207.626,65
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.027.784,30
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.239.941,45
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12 PRETEKLEGA LETA 
1.207.626,65
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: http://www.kocevje.si/«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-35/2016-3400/75
Kočevje, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost