Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

2940. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2016 – rebalans, stran 9455.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-3) (Uradni list RS, št. 101/13) je Občinski svet Občine Dravograd na 1. izredni seji dne 27. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2016 – rebalans
1. člen 
Z Odlokom o spremebi Odloka o proračunu za leto 2016 se za Občino Dravograd spremeni in dopolni Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2016, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 104/15.
2. člen 
Spremeni se 2. člen odloka, ki se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
10.286.994
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
7.430.533
70
DAVČNI PRIHODKI
5.800.124
700 Davki na dohodek in dobiček
4.609.124
703 Davki na premoženje
1.023.000
704 Domači davki na blago in storitve
168.000
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.630.409
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.357.357
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
7.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
80.940
714 Drugi nedavčni prihodki
180.612
72
KAPITALSKI PRIHODKI
450.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
50.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sredstev
400.000
73
PREJETE DONACIJE 
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.406.460
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
619.949
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
1.809.402
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.521.428
40
TEKOČI ODHODKI
2.700.483
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
526.806
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
73.195
402 Izdatki za blago in storitve
1.919.182
403 Plačilo domačih obresti
37.000
409 Rezerve
144.299
41
TEKOČI TRANSFERI
3.284.035
410 Subvencije
213.400
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.701.989
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
290.625
413 Drugi tekoči domači transferi
1.078.021
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.259.383
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.259.383
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
277.527
431 Investicijski transferi
217.176
432 Investicijski transferi
60.351
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–234.435
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
750
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
750
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v jav.skladih in dr. os. javnega prava
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–750
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
1.200.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
910.557
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
54.259
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
289.443
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
234.435
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
–54.259
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dravograd.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. člen 
Spremeni se 10. člen odloka, ki se glasi:
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina lahko za proračun leta 2016 zadolži do višine 1.200.000,00 EUR, in sicer za investicije, sprejete s proračunom.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dravograd, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic 85.000,00 evrov.
4. člen 
Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
5. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2015
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.