Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

2970. Sklep o uskladitvi ekonomske cene programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda, stran 9546.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO), 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12 – popr., 112/13 in 74/15), je Občinski svet Občine Lendava na 11. seji dne 12. 10. 2016 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Občinski svet potrjuje predlog uskladitve ekonomske cene programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda v naslednji višini:
Vrsta oddelka 
Cena programa v EUR
Oddelek prvega starostnega obdobja
Dnevni program: 
 
Poldnevni program s kosilom: 
497,81 
 
 
448,03
Kombinirani oddelek
Dnevni program: 
 
Poldnevni program s kosilom: 
391,80 
 
 
352,62
Oddelek drugega starostnega obdobja
Dnevni program: 
 
Poldnevni program s kosilom: 
 
Poldnevni program brez kosila: 
365,86 
 
 
329,27 
 
 
315,62
2. 
Staršem otrok, za katere je Občina Lendava po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v:
– program prvega starostnega oddelka dodatno zniža plačilo tako, da plačajo za 15,00 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
V primeru, da se plačilo staršev otrok, za katere je Občina Lendava po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna oziroma iz proračuna Občine Lendava v skladu z 2. in 5. točko tega sklepa, jim dodatno znižanje iz te točke sklepa ne pripada.
3. 
Potrdi se poslovni čas Vrtca tako, da posluje 9 ur dnevno v dislociranih enotah in 10 ur dnevno v DE I Lendava in DE II Lendava.
4. 
Vrtec Lendava mora delovni čas za čas poletnih počitnic glede na okoliščine prisotnih otrok v tem času vsakoletno uskladiti z občinsko upravo in pri tem upoštevati optimiranje delovnega časa.
5. 
Glede obračunavanja odsotnosti otroka se upoštevajo naslednja določila:
– za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se staršem za prvi dan odsotnosti ne odračuna nič, za nadaljnje dneve odsotnosti se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačni razred) vrednosti živil
– za prvi dan odsotnosti se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačni razred) vrednosti živil, če je odsotnost najavljena vsaj 7 dni pred nastopom odsotnosti
– v primeru strnjene odsotnosti zaradi bolezni nad 20 delovnih dni se starše na podlagi dokazil za dneve odsotnosti plačila v celoti oprosti
– za mesec julij in mesec avgust se staršem za vsak dan odsotnosti otroka odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine, če otroka pisno odjavijo do 25. junija.
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. novembra 2016 dalje. Z istim dnem se preneha uporabljati sklep št. 032-0001/2014 z dne 8. 1. 2014.
Št. 014-0044/2016-10
Lendava, dne 13. oktobra 2016
Podžupan 
Občine Lendava 
Stanislav Gjerkeš l.r.