Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

Št. 478-49/2015-4 Ob-3338/16, Stran 2431
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje, sprejetega z Odlokom o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2016 (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/2016) objavlja
javni razpis 
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je:
Objekt »Samski dom« s pripadajočim zemljiščem; nepremičnine:
– parc. št. 1871-20/4-0 (ID 253588), k.o. Trbovlje v celoti,
– parc. št. 1871-20/23-0 (ID 1606773), k.o. Trbovlje v celoti,
– parc. št. 1871-20/22-0 (ID 326173), k.o. Trbovlje, na kateri stoji stavba št. 393, v deležu 98/100,
– parc. št. 1871-20/18-0 (ID 5301193), k.o. Trbovlje, v celoti.
Izklicna cena za navedene nepremičnine znaša 89.250,00 EUR. V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od 3. 11. 2016 na občinski upravi Občine Trbovlje v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure, ob petkih pa od 8. do 13. ure, v pisarni 48. Na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 5. 12. 2016 do 11. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako: »Ponudba za nakup objekta »Samski dom« – ne odpiraj«.
5. Ponudniki morajo najkasneje do vključno petka, 2. 12. 2016, plačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene (8.925,00 EUR) in jo nakazati na vplačilni račun pri Banki Slovenije št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo objekta »Samski dom«.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, fizične osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, predmet nakupa, ponudbeno ceno. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni od potrditve zapisnika o odpiranju ponudb s strani predstojnika Občine Trbovlje, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in poravnati kupnino v celoti, najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom, predstojnik Občine Trbovlje pa lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavi.
10. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 5. 12. 2016 ob 12. uri, v občinski upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal predstojnik Občine Trbovlje. Odpiranje ponudb bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopkov pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem. Komisija bo po zaključku postopka predlagala predstojniku Občine Trbovlje izbor najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo tel. 03/56-27-984 ali e-mail: klara.kurtovic@trbovlje.si.
Občina Trbovlje 

AAA Zlata odličnost