Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

Št. 330-3/2016-1 Ob-3320/16, Stran 2426
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 10. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Veržej (Uradni list RS, št. 95/07) ter Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2016) objavlja Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej
javni razpis 
za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Veržej za leto 2016
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je pospeševanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 2.100 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju Občine Veržej oziroma so njihovi člani iz Občine Veržej, ter društva, ki nimajo sedeža v občini pa imajo aktivnosti usmerjene tudi na področje Občine Veržej.
IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
 registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki urejajo društva,
– delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi,
– realno izvedljiv program dela za leto 2016,
– zahtevane priloge navedene v razpisni dokumentaciji.
V. Osnovna merila:
 pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma zveze,
– zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim uporabnikom in javnosti (izdaja zgibank in promocijskega materiala),
– število članov iz Občine Veržej,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami.
VI. Upravičeni stroški:
 stroški izvedbe aktivnosti planiranih v letnem programu dela,
– drugi stroški povezani z delovanjem društva oziroma zveze.
VII. Višina sofinanciranja:
– do 50 % upravičenih stroškov izkazanih na podlagi odhodkov za društveno dejavnost v preteklem letu (AJPES poročilo za preteklo leto).
VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisane obrazce in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka javnega razpisa na voljo med uradnimi urami na Občini Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej in na spletni strani www.verzej.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Občini Veržej na tel. 02/58-44-480, kontaktna oseba Vesna Legen.
IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je do vključno 14. 11. 2016.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni občine.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na hrbtni strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na sprednji strani označen z oznako »Ne odpiraj – vloga« s pripisom »Pospeševanje društvene dejavnosti – kmetijstvo«.
X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija in bo 16. 11. 2016.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O opravičenosti do dodelitve sredstev se odloči s sklepom.
O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku osmih dni po odločitvi in prejemnik pozvan k podpisu pogodbe. Če se v roku osem dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku petih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, v roku osmih dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.
XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in sicer:
– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.
Občina Veržej