Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

Ob-3325/16, Stran 2430
Javni razpis za podelitev koncesije za projekt energetskega pogodbeništva na objektu »Veleblagovnica TIMA« 
1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi (v nadaljevanju: koncedent) na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za projekt energetskega pogodbeništva na objektu »Veleblagovnica TIMA«.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta obcina.radlje@radlje.si.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Ime javnega razpisa: Projekt energetskega pogodbeništva na objektu »Veleblagovnica TIMA«
Številka javnega razpisa: 430-0009/2016-14
Podatki o koncesijskem aktu: Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za projekt energetskega pogodbeništva na objektu »Veleblagovnica TIMA« (Uradni list RS, št. 67, z dne 28. 10. 2016; v nadaljevanju Odlok).
Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektu »Veleblagovnica TIMA«.
Območje izvajanja koncesije obsega objekt TIMA na lokaciji Mariborska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi, stavbe številka 610, k.o. 804 Radlje ob Dravi, ki se nahaja na parceli številka 629/3, 804 Radlje ob Dravi in ki ima 2.300,6 m2 površine. Območje izvajanja zajema samo del objekta, ki je v lasti Občine Radlje ob Dravi, pri čemer lahko preostali zasebni lastniki objekta pristopijo k projektu po principu energetskega pogodbeništva.
Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami Odloka. Koncesija se bo pričela izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Prijave morajo do roka za oddajo vlog prispeti na naslov Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.
Končni rok za oddajo prijav je 19. 12. 2016 do 8.30.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozne (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, dne 19. 12. 2016 ob 9. uri.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so zlasti:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 31. 3. 2017.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte obcina.radlje@radlje.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 1. 12. 2016 do 8.30. Koncedent bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav.
Občina Radlje ob Dravi