Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

2950. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016, stran 9489.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 100. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 19. redni seji dne 28. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
V Odloku o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/15) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina Podskupina
Znesek v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.411.952
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.613.443
70
DAVČNI PRIHODKI
7.233.343
700 Davki na dohodek in dobiček
5.777.201
703 Davki na premoženje
1.001.210
704 Domači davki na blago in storitve
454.932
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.380.100
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.145.311
711 Takse in pristojbine
10.000
712 Denarne kazni
21.500
714 Drugi nedavčni prihodki
203.289
72
KAPITALSKI PRIHODKI
200.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
722 Prih. od prodaje zemljišč in nemat. premoženja
200.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
598.509
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
585.504
741 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko
13.005
II.
SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)
9.965.069
40
TEKOČI ODHODKI 
2.132.839
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
631.892
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
94.348
402 Izdatki za blago in storitve
1.281.899
403 Plačila domačih obresti
14.700
409 Rezerve
110.000
41
TEKOČI TRANSFERI
3.765.642
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.419.398
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
196.429
413 Drugi tekoči domači transferi
1.149.815
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.786.315
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.786.315
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
280.273
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
280.273
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–560.960
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
204.357
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
212.200
550 Odplačila domačega dolga
212.200
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Doda se nov 18.a člen, ki glasi:
»Občina Rogaška Slatina se bo v letu 2016 zadolžila pri državnem proračunu, v višini 204.357 EUR.
Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v obseg zadolževanja.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0007/2016
Rogaška Slatina, dne 28. septembra 2016
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič l.r.