Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

Ob-3316/16, Stran 2418
Na podlagi Splošnih pogojev poslovanja Garancijske sheme Posavja z dne 1. 6. 2016, sklepa Upravnega odbora Regionalne razvojne agencije Posavje z dne 1. 6. 2016 in z dne 12. 10. 2016, Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) in priglašene sheme de minimis pomoči Ministrstvu za finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve M001-1338811-2016) objavlja Regionalna razvojna agencija Posavje s soglasjem občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica in v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d.
javni razpis 
za ugodne kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavja
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) v okviru Garancijske sheme Posavje (v nadaljevanju GSP), ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi za leto 2016 in 2017 (v nadaljevanju javni razpis) upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano odločbo, sklep ali drug dokument oziroma podpisano pogodbo o sofinanciranju.
2. Skupna višina razpisanih sredstev je 1.316.821,70 EUR. Po posameznih občinah višina razpisanih sredstev znaša:
Občina
Razpisana sredstva
Bistrica ob Sotli
6.000,00 EUR
Brežice
197.642,04 EUR
Kostanjevica na Krki
103.712,82 EUR
Krško
729.762,15 EUR
Radeče
9.000,00 EUR
Sevnica
270.704,69 EUR
Skupaj:
1.316.821,70 EUR
Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu.
Garancije za kredite se dodelijo iz sredstev občine, v kateri ima vlagatelj svoj sedež.
3. Namen razpisa je spodbujanje projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi iz programskega obdobja 2014–2020.
4. Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v Posavski regiji.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Besedilo javnega razpisa.
– Navodilo za izdelavo popolne vloge z merili za ocenjevanje vlog in v njih opredeljeni razpisni obrazci:
– obr. št. 1: Prijavni list za pridobitev garancije GSP,
– obr. št. 2: Izjava o članstvu v GSP,
– obr. št. 3: Izjava enotno podjetje in de minimis,
– obr. št. 4: Vzorec končnega poročila o projektu,
– obr. št. 5: Vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– obr. št. 6: Vzorec garancije,
– obr. št. 7: Izjava o javnem interesu.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si, prav tako ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa zainteresirani osebno pridobijo na sedežu RRA Posavje.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo na Regionalni razvojni agenciji Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško, na tel. 07/488-10-52, 07/488-10-40 ali na e-naslovu: danica.kramzar@rra-posavje.si ali agencija@rra-posavje.si, oziroma na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si.
3. Rok in način prijave
1. Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS, št. 68 z dne 4. 11. 2016 do porabe sredstev posamezne občine glede na razpisana sredstva iz 1. točke oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki je 30. 11. 2017.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave do 30. 11. 2017, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu RRA Posavje, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu RRA Posavje, vloga oddana do skrajnega roka, do 12. ure.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga pred-financiranje«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum oddaje vloge, označen ali s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali tajništva RRA Posavje, v kolikor je vloga oddana osebno na sedežu RRA Posavje.
4. Razpisni pogoji
4.1 Vlagatelji
1. Vlagatelj mora biti registriran, oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta (odvisno od narave del).
Vlagatelji in upravičenci do garancije za ugodne bančne kredite so:
1. pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oziroma občine, kot so:
– raziskovalne in razvojne ustanove,
– ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
– ustanove zdravstvenega varstva,
– ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
2. fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
3. nevladne organizacije, kot so:
– združenja,
– fundacije,
– zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna ...),
– društva,
4. zavodi, ki poslujejo po Zakonu o zavodih,
5. socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
6. javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali občina delež v lastništvu vlagatelja,
7. zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
8. mikro, male in srednje velike gospodarske družbe in samostojni podjetniki
za izvedbo projektov, ki so v javnem interesu.
Za opredelitev velikosti podjetij se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL EU št. 2014, z dne 9. 8. 2008, v nadaljevanju Priloga I), in sicer so število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo velikost podjetja sledeča:
– v kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 mio EUR;
– v kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 mio EUR;
– v kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 mio EUR.
Ob tem RRA Posavje opozarja na 6. člen Priloge I, ki pravi, da se podatki za podjetje, ki ima partnerska ali povezana podjetja, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
2. Upravičeno območje tega razpisa je območje regije Posavje. Garancije za ugodne bančne kredite za realizacijo projektov, ki se izvajajo na območju regije Posavje, se dodelijo upravičencem iz občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica, ki so kandidirali na razpisih za pridobitev evropskih ali nacionalnih sredstev in bili pri tem uspešni. Upravičenci morajo biti člani GSP.
3. Do garancije za ugodni bančni kredit ni upravičen vlagatelj, ki:
3.1 nima poravnanih zapadlih obveznosti do RRA Posavje, Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave RS;
3.2 je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
3.3. je izkoristil maksimalno višino poroštva oziroma garancije;
3.4. je po principu kumulacije izkoristil zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči;
3.5. v skladu s pravilom de minimis opravlja dejavnosti a) ribištva in akvakulture, b) premogovništva, c) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, d) predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, v kolikor je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ter če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce;
3.6. deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvozne količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
3.7. je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, 10/15);
3.8. je podjetje v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) in 18. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah1 oziroma 14. točki 2. člena Kmetijske uredbe za skupinske izjeme2 ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju;
– mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
3.9. je v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
3.10 ne izpolnjuje ostalih pogojev, določenih v tem razpisu.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi ter se ne bo uporabljala za nakup vozila za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
4.2 Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem obrazcu, skupaj z zahtevanimi prilogami.
2. Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, vložena v zaprto in pravilno označeno ovojnico, poslana po pošti ali osebno oddana v tajništvo RRA Posavje, ki vsebuje vso zahtevano razpisno dokumentacijo.
3. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
4. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa izražen v EUR.
5. Osnova za sprejem odločitve o dodelitvi garancije za ugoden bančni kredit upravičencu je dokument (sklep, odločba oziroma drug pisni dokument) o odobrenih evropskih ali nacionalnih sredstvih, sklenjena pogodba za ta odobrena sredstva in pozitiven sklep banke o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo RRA Posavje.
6. Upravičeni stroški po pravilu »de minimis« in po tem razpisu so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
– stroški obratnih sredstev in zalog,
– stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti,
– plače novo zaposlenih v podjetju, vendar največ za obdobje 3 mesecev,
– stroški za pred-financiranje projekta, ki so bili skladni s sklepom, odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, določeni kot upravičeni.
Za upravičene stroške se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), razen za upravičence, ki niso zavezanci za DDV.
7. Vlagatelj lahko po tem javnem razpisu prejme garancijo za ugoden bančni kredit za tiste stroške projekta, za katere še ni prejel izplačanih evropskih ali nacionalnih sredstev.
8. Vlagatelj lahko po tem javnem razpisu prejme garancijo za ugoden bančni kredit za največ en projekt za namene (upravičeni stroški) opredeljene v javnem razpisu.
4.3 Finančni pogoji
1. Vlagatelj lahko za projekt s strani banke po tem javnem razpisu pridobi kredit v skupni višini do 100 % pogodbene vrednosti odobrenih evropskih ali nacionalnih sredstev vlagatelju, vendar največ 60.000,00 EUR.
2. Kredit se dodeljuje v EUR.
3. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljen kredit izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
4. Kreditni pogoji:
– minimalna višina bančnega kredita: 5.000,00 EUR,
– maksimalna višina bančnega kredita: 60.000 EUR,
– letna obrestna mera za kredit znaša pri banki:
– NLB d.d.: 6M EURIBOR + 1,90 %
– Delavska hranilnica d.d.: 6M EURIBOR + 1,95 %,
– garancije za ugoden bančni kredit se po tem razpisu dodeljujejo po shemi de minimis pomoči »Garancije garancijske sheme Posavje« – št. priglasitve: M001-1338811-2016,
– upravičenec vrača kredit sproti v roku 8 dni ob vsakokratnem prejemu evropskih ali nacionalnih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je upravičenec dolžan vrniti kredit najkasneje 3 leta po podpisu kreditne pogodbe,
– stroški kredita se določijo v skladu s pogoji banke.
4.4 Pogoji sklepanja kreditne pogodbe
1. Upravičenec se v kreditni pogodbi in v pogodbi o izdaji garancije zaveže, da bo po prejemu evropskih ali nacionalnih sredstev le-ta v roku 8 dni po vsakokratnem prejemu nakazal banki za delno ali celotno poplačilo kredita banke. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je upravičenec dolžan vrniti kredit najkasneje 3 leta po podpisu kreditne pogodbe.
2. Za ugodne kredite bank bo RRA Posavje v okviru GSP dodeljevala garancije v višini do 80 % glavnice kredita brez obresti, vendar garancija ne more presegati vrednosti 48.000 EUR. Izdana garancija se zavaruje z notarskim sporazumom o denarni izvršljivosti in/ali dodatnimi zavarovanji na stroške upravičenca.
3. Zavarovanje kredita izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije RRA Posavje.
4.5 Rok izdaje garancij
1. Garancije GSP morajo biti izdane najkasneje do 31. 12. 2017.
4.6 Pogoji spremljanja projekta
1. Upravičenec mora o poteku projekta poročati RRA Posavje najkasneje v roku 1 meseca po zaključku projekta in v ta namen posredovati izpolnjen obrazec Poročilo o projektu.
2. Upravičenec se v kreditni pogodbi in v pogodbi o izdaji garancije zaveže, da bo dodeljen kredit porabil skladno z namenom njegove dodelitve.
3. Upravičenec se v kreditni pogodbi in v pogodbi o izdaji garancije zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo kredita tako, da bo vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt.
4. Upravičenec bo omogočil RRA Posavju pregled projekta.
5. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do roka, ki je določen v pogodbi o sofinanciranju projekta. Rok za zaključek projekta se opredeli v sklepu, kreditni pogodbi in v pogodbi o izdaji garancije. Skrajni rok zaključka projekta je v skladu z rokom, določenim v pogodbi o odobritvi evropskih ali nacionalnih sredstev oziroma odločbi.
4.7. Pravilo »de minimis«
1. Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), na osnovi katere ni možno združevanje pomoči za posamezen projekt, ki bi presegal zgornjo mejo pomoči.
2. Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju– upravičencu ne sme presegati zgornje meje 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v tovornem prevozu.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej navedenih zgoraj preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
3. Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
4. Priglasitelj bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o:
– že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v revalantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
5. RRA Posavje bo pisno obvestil upravičenca, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«, navedel bo št. in naziv sheme ter višino prejete državne pomoči.
5. Merila za ocenjevanje
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenil kreditni odbor GSP na osnovi meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij po pravilu »de minimis« je 75; pogoj za dodelitev garancije za ugodne kredite bank je poleg pozitivnega sklepa kreditnega odbora GSP, doseženih najmanj 40 točk.
6. Obravnava vlog
6.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Garancijske sheme Posavja in Pravilnika o delu kreditnega odbora Garancijske sheme Posavja.
2. Prispele vloge bo obravnaval kreditni odbor GSP najmanj enkrat mesečno. Vloge, oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku 5 delovnih dni, bodo praviloma obravnavane in rešene do 10. v naslednjem mesecu. Odpiranje vlog bo na sedežu RRA Posavje in ne bo javno.
3. V primeru, da je vloga nepopolna, se vlagatelja v roku 8 dni pisno pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 5 delovnih dni. Vloge, ki jih vlagatelj v roku petih delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi ne dopolni, se s sklepom kot nepopolne zavržejo. Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi tega razpisa ne more biti predmet dopolnitve vloge.
4. Vloge prispele po zaprtju javnega razpisa oziroma po zadnjem roku za oddajo vlog, se s sklepom zavržejo kot prepozno prispele.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo s sklepom kot neutemeljene zavrnjene.
6. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril s točkovnikom ne bodo dosegle skupno najmanj 40 točk, se bodo s sklepom kot neutemeljene zavrnile.
6.2 Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom o odobritvi garancije za ugodni bančni kredit, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenec v roku 8 dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev garancije za ugodni bančni kredit.
2. Zoper sklepa o odobritvi garancije za ugodni bančni kredit ni možna pritožba v skladu z 8. členom Pravilnika o delu kreditnega odbora GSP.
Regionalna razvojna agencija Posavje