Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

2971. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2016, stran 9547.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe) in 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 12. redni seji 27. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 1 z dne 5. 1. 2015, Uradni list RS, št. 80 z dne 26. 10. 2015 in Uradni list RS, št. 35 z dne 13. 5. 2016) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Proračun leta 2016
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.207.658
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.782.522
70 
DAVČNI PRIHODKI
5.929.973
700 Davki na dohodek in dobiček
5.067.329
703 Davki na premoženje
680.911
704 Domači davki na blago in storitve
181.733
706 Drugi davki
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
852.549
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
388.834
711 Takse in pristojbine
9.500
712 Globe in druge denarne kazni
76.350
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
5.424
714 Drugi nedavčni prihodki
372.441
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
40.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
40.000
73 
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
2.385.136
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
431.293
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
1.953.843
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.444.110
40 
TEKOČI ODHODKI
2.463.255
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
510.632
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
83.116
402 Izdatki za blago in storitve
1.756.507
403 Plačila domačih obresti
23.000
409 Rezerve
90.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
3.160.112
410 Subvencije
302.400
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.211.714
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
134.673
413 Drugi tekoči domači transferi
511.325
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
8.605.157
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.605.157
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
215.586
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
209.021
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
6.565
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–5.236.452
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
2.263.683
50 
ZADOLŽEVANJE
2.263.683
500 Domače zadolževanje
2.263.683
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
180.000
55 
ODPLAČILA DOLGA
180.000
550 Odplačila domačega dolga
180.000
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–3.152.769
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.083.683
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
5.236.452
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.152.769
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.«
2. člen 
Spremeni se 5. člen tako, da se sedaj glasi:
»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – konto.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna v okviru proračunskega uporabnika odloča župan na predlog skrbnika proračunske postavke.
Izjema so proračunske postavke 06002, 06018 in 01005 kjer župan tudi odloča o prerazporeditvah pravic porabe med navedenimi proračunskimi postavkami v okviru plačnih kontov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar–junij 2016 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-14/2016
Škofljica, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.