Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

Št. 9000-1/2016 Ob-3314/16, Stran 2432
Svet Centra za socialno delo Ruše na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93, 45-I/94 – Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 – ZDR-1, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 26. in 27. člena Statuta Centra za socialno delo Ruše ter sklepa 5. redne seje Sveta Centra za socialno delo Ruše z dne 13. 4. 2016, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Ruše 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem zakonu,
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po tem zakonu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz druge alineje je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat, na podlagi zakona, preneha.
Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati predložiti še življenjepis, svojo vizijo delovanja in razvoja Centra za socialno delo Ruše za mandatno obdobje ter potrdilo o nekaznovanosti.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Nastop mandata je dne 1. 3. 2017.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Center za socialno delo Ruše, Hmeljarska ulica 8, 2342 Ruše, z oznako na ovojnici »Razpis za direktorja – Ne odpiraj!«.
Nepopolnih vlog in vlog, prispelih po razpisanem roku, ne bomo upoštevali. O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Ruše 

AAA Zlata odličnost