Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

Ob-3313/16, Stran 2432
Svet zavoda Osnovne šole Braslovče, Rakovlje 15b, 3314 Braslovče, na podlagi sklepa št. 7 7. redne seje Sveta zavoda OŠ Braslovče z dne 20. 10. 2016, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 3. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi, nazivu,
– potrdilo o strokovnem izpitu,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega, izpita, vendar si ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer preneha mandat po zakonu),
– naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj po modelu CV Europass,
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku; potrdilo ne sme biti starejše od enega meseca,
– program vodenja zavoda,
pošljite v zaprti ovojnici v roku 10 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Braslovče, Rakovlje 15b, 3314 Braslovče, z oznako “Prijava na razpis ravnatelja – Ne odpiraj”.
Vloga se šteje kot pravočasna, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošti.
Svet zavoda OŠ Braslovče nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Vloge bodo zavržene in se iz nadaljnjega postopka izločijo. Prav tako se zavržejo prepozno vložene kandidature. Svet zavoda vlog, poslanih v e-obliki, ne bo upošteval.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Braslovče