Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2856. Sklep o imenovanju zagovornika načela enakosti
2857. Sklep o imenovanju člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije
2858. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj

Drugi akti

2859. Priporočilo Varuha človekovih pravic

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2860. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2861. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kneževini Andori

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2917. Uredba o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2918. Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja
2919. Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP«
2920. Uredba o spremembi Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo

MINISTRSTVA

2862. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o živilih za posebne prehranske namene
2863. Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja
2864. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del
2921. Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2016

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2865. Sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. oktobra 2016
2866. Splošni Akt o tematskih televizijskih programih
2867. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru
2868. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2016
2922. Poročilo o gibanju plač za avgust 2016

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2869. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
2870. Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami
2871. Kolektivna pogodba za lesarstvo
2872. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
2923. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

OBČINE

Borovnica

2873. Statut Občine Borovnica
2874. Javno naznanilo o javni razgrnitvi drugih sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za Liko Vrhnika d.d. v Borovnici – skrajšan postopek – dopolnjen osnutek
2875. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica 2

Brežice

2876. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice

Cerkno

2915. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2016

Dravograd

2877. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Dravograd

Koper

2878. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi pristojbin za uporabo privezov v pristaniščih na območju Mestne občine Koper, ki jih upravlja Javno podjetje Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Kuzma

2879. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2016

Laško

2880. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega podjetja Komunale Laško d.o.o.
2881. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško p.o.

Lendava

2882. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Lendava

Ljubljana

2883. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 13 Gruda – del
2916. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016

Medvode

2884. Odlok o spremembi Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov
2885. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2886. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Metlika

2887. Odlok o dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Metlika

Mirna Peč

2888. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2016 – 2. rebalans 2016

Murska Sobota

2889. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti
2890. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1)
2891. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola IV Murska Sobota

Postojna

2892. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvajanje energetskega pogodbeništva v objektih in infrastrukturi Občine Postojna
2893. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2016

Radeče

2894. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 11. 2016

Radlje ob Dravi

2895. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za projekt energetskega pogodbeništva na objektu »Veleblagovnica Tima«

Rečica ob Savinji

2896. Avtentična razlaga 122. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji
2897. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rečica ob Savinji
2898. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno letališče Zgornje Pobrežje
2899. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Tišlerjev pruh

Rogašovci

2900. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2016
2901. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Rogašovci za leto 2016

Slovenj Gradec

2902. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu industrijska cona »Pameče-Troblje enota Pi1B«

Sodražica

2903. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Sveti Jurij ob Ščavnici

2904. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi prostorov Kulturnega in upravnega središča v Svetem Juriju ob Ščavnici
2905. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Šempeter-Vrtojba

2906. Sklep o dopolnitvi letnega programa prodaje finančnega premoženja

Šmartno pri Litiji

2907. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠM-40

Vipava

2908. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2016

Žalec

2909. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Žalec
2910. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
2911. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
2912. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
2913. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
2914. Sklep o financiranju političnih strank v letu 2017 in 2018

POPRAVKI

2924. Popravek Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti