Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016

Kazalo

2918. Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja, stran 9372.

  
Na podlagi prvega odstavka 55. člena in prvega odstavka 56. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S to uredbo se sprejmeta:
– Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021 (v nadaljnjem besedilu: načrt na VO Donave) in
– Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016–2021 (v nadaljnjem besedilu: načrt na VO Jadranskega morja).
(2) Ta uredba določa podrobnejšo vsebino opisnega dela načrta na VO Donave in načrta na VO Jadranskega morja.
(3) Ta uredba določa tudi:
– vodna telesa površinskih in podzemnih voda, za katera se podaljšajo roki za doseganje ciljev načrta na VO Donave in načrta na VO Jadranskega morja;
– odseke vodotokov in jezer, pomembne za določitev za tip površinske vode značilnih referenčnih razmer (v nadaljnjem besedilu: referenčni odseki), in
– pogoje in omejitve posegov v vodno dobro zaradi zagotavljanja doseganja ciljev ali ohranjanja ciljev načrta na VO Donave in načrta na VO Jadranskega morja za referenčne odseke.
(4) Načrt na VO Donave in načrt na VO Jadranskega morja se štejeta za okoljski izhodišči, ki se nanašata na vode, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
2. člen 
(vsebina in priloge načrtov upravljanja voda) 
(1) Vsebina opisnih delov načrta na VO Donave in načrta na VO Jadranskega morja je določena v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Načrt na VO Donave in načrt na VO Jadranskega morja vsebujeta priloge, ki so določene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Načrt na VO Donave in načrt na VO Jadranskega morja sta objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ter sta dostopna pri ministrstvu.
3. člen 
(vodna telesa s podaljšanimi roki za doseganje ciljev načrtov upravljanja voda) 
(1) Vodna telesa površinskih voda, za katera morajo biti cilji načrta na VO Donave in načrta na VO Jadranskega morja na podlagi podaljšanja rokov zaradi razlogov, povezanih s tehnično izvedljivostjo ukrepov za doseganje teh ciljev ali z naravnimi pogoji, doseženi najpozneje do 22. decembra 2027, so:
1. VTJ Blejsko jezero (SI1128VT),
2. VT Rača z Radomljo (SI1324VT),
3. VT Pšata (SI1326VT),
4. VT Kamniška Bistrica Stahovica – Študa (SI132VT5),
5. VT Kamniška Bistrica Študa – Dol (SI132VT7),
6. VT Cerkniščica (SI14102VT),
7. VT Rak (SI143VT),
8. VT Pivka povirje – Prestranek (SI144VT1),
9. VT Pivka Prestranek – Postojnska jama (SI144VT2),
10. VT Logaščica (SI146VT),
11. VT Ljubljanica povirje – Ljubljana (SI14VT77),
12. MPVT Mestna Ljubljanica (SI14VT93),
13. UVT Velenjsko jezero (SI1624VT),
14. VT Paka Skorno – Šmartno (SI162VT9),
15. MPVT zadrževalnik Slivniško jezero (SI168VT3),
16. VT Temenica I (SI186VT3),
17. VT Krka povirje – Soteska (SI18VT31),
18. VT Mestinjščica (SI1922VT),
19. VT Sava HE Moste – Podbrezje (SI1VT137),
20. VT Sava Podgrad – Litija (SI1VT519),
21. VT Sava Boštanj – Krško (SI1VT739),
22. VT Rinža (SI21332VT),
23. VT Krupa (SI21602VT),
24. VT Mislinja Slovenj Gradec – Otiški vrh (SI322VT7),
25. VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd (SI32VT30),
26. VT Ložnica Slovenska Bistrica – Pečke (SI364VT7),
27. VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec (SI368VT9),
28. VT Dravinja Zreče – Videm (SI36VT90),
29. VT Pesnica državna meja – zadrževalnik Perniško jezero (SI38VT33),
30. VT Pesnica zadrževalnik Perniško jezero – Ormož (SI38VT90),
31. MPVT Drava mejni odsek z Avstrijo (SI3VT197),
32. MPVT Drava Dravograd – Maribor (SI3VT359),
33. MPVT zadrževalnik Ptujsko jezero (SI3VT5172),
34. VT Drava Ptuj – Ormož (SI3VT930),
35. MPVT zadrževalnik Ormoško jezero (SI3VT950),
36. VT Ščavnica povirje – zadrževalnik Gajševsko jezero (SI434VT51),
37. VT Ščavnica zadrževalnik Gajševsko jezero – Gibina (SI434VT9),
38. VT Ledava zadrževalnik Ledavsko jezero – sotočje z Veliko Krko (SI442VT91),
39. VT Ledava mejni odsek (SI442VT92),
40. VT Dragonja Krkavče – Podkaštel (SI512VT51),
41. VT Koren (SI6354VT),
42. MPVT zadrževalnik Vogršček (SI64804VT) in
43. VT Vipava Brje – Miren (SI64VT90).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek morajo biti cilji načrta na VO Donave in načrta na VO Jadranskega morja, ki se nanašajo na doseganje okoljskih standardov kakovosti za živo srebro v organizmih, na podlagi podaljšanja rokov zaradi razlogov, povezanih s tehnično izvedljivostjo ukrepov za doseganje teh ciljev ali z naravnimi pogoji, doseženi najpozneje do 22. decembra 2027 za vsa vodna telesa površinskih voda, razen za vodna telesa površinskih voda, za katera so ti cilji že doseženi in so:
– VT Krupa (SI21602VT),
– VT Jadransko morje (SI5VT1),
– VT Morje Žusterna – Piran (SI5VT4),
– VT Morje – Piranski zaliv (SI5VT5) in
– MPVT Škocjanski zatok (SI5VT6).
4. člen 
(referenčni odseki) 
(1) Referenčni odseki so odseki vodotokov in obale jezer, na katerih so referenčna mesta, ki so mesta z le zelo majhnimi spremembami hidromorfoloških, fizikalno-kemijskih in bioloških elementov kakovosti ekološkega stanja površinskih voda zaradi človekove dejavnosti ter ustrezajo opredelitvam za zelo dobro ekološko stanje v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda.
(2) Referenčni odseki so določeni kot:
– odseki vodotokov v dolžini 400 m gorvodno in 100 m dolvodno od referenčnega mesta ter
– odseki obale jezera, na katerih je več zaporednih 100-metrskih odsekov z le zelo majhnimi spremembami hidromorfoloških, fizikalno-kemijskih in bioloških elementov kakovosti ekološkega stanja površinskih voda zaradi človekove dejavnosti, ki ustrezajo opredelitvam za zelo dobro ekološko stanje v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda.
(3) Referenčna mesta iz prvega odstavka tega člena so določena na podlagi podatkov o:
– hidromorfoloških razmerah referenčnega mesta oziroma njegovih morfoloških razmerah, če gre za jezero;
– odvzemih gorvodno od referenčnega mesta, če gre za vodotok;
– zadrževalnem času, če gre za jezero;
– značilnostih obrežne vegetacije, poplavnih ravnicah, razen če gre za jezera, in rabi zemljišč na prispevnem območju referenčnega mesta;
– fizikalno-kemijskih razmerah referenčnega mesta;
– vrednosti saprobnega indeksa na referenčnem mestu oziroma trofičnosti, če gre za jezero;
– bioloških in drugih obremenitvah na referenčnem mestu in
– ekološkem stanju površinske vode na referenčnem mestu.
(4) Referenčni odseki in njihove geografske meje so določene na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 25.000 v državnem koordinatnem sistemu. Podatki o referenčnih odsekih in njihovih geografskih mejah so del informacijskega sistema okolja ter vključujejo zlasti:
– identifikacijsko številko referenčnega odseka;
– šifro in ime vodnega telesa površinskih voda, kjer je določen referenčni odsek;
– tip površinskih voda za vrednotenje ekološkega stanja (v nadaljnjem besedilu: ekološki tip), za katerega je določen referenčni odsek;
– dolžino referenčnega odseka;
– velikost prispevne površine referenčnega odseka in
– datum določitve referenčnega odseka.
(5) Na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 25.000 v državnem koordinatnem sistemu so določeni tudi vodotoki gorvodno od referenčnih odsekov in odseki vodotokov dolvodno od referenčnih odsekov oziroma dolvodno od jezera, na katerem so določeni referenčni odseki, do dolvodne meje ribjega tipa, v katerega je razvrščen referenčni odsek oziroma vodotok na iztoku iz jezera. Podatki o teh odsekih in njihovih geografskih mejah so del informacijskega sistema okolja ter vključujejo zlasti:
– identifikacijsko številko odseka;
– šifro in ime vodnega telesa površinskih voda, kjer je odsek;
– ribji tip v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda (v nadaljnjem besedilu: ribji tip), v katerega je razvrščen referenčni odsek;
– dolžino odseka vodotoka dolvodno od referenčnega odseka oziroma dolvodno od jezera, na katerem so določeni referenčni odseki do dolvodne meje ribjega tipa, v katerega je razvrščen referenčni odsek oziroma vodotok na iztoku iz jezera, in
– datum določitve odseka.
(6) Referenčni odseki iz prvega odstavka tega člena ter vodotoki in odseki vodotokov iz prejšnjega odstavka so prikazani na publikacijski karti v približnem merilu 1 : 500.000, ki je sestavni del opisnega dela načrta na VO Donave in načrta na VO Jadranskega morja.
5. člen 
(pogoji in omejitve posegov v vodno dobro) 
(1) Na referenčnih odsekih so prepovedani posegi, ki lahko povzročijo spremembe morfoloških značilnosti.
(2) Na vodotokih gorvodno od referenčnih odsekov in na njihovi prispevni površini so dovoljeni le posegi, ki ne povzročijo škodljivega vpliva na referenčne odseke in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da se zaradi sprememb morfoloških značilnosti, povezanih s temi posegi, stanje površinske vode na referenčnem odseku ne bo poslabšalo ter so izpolnjeni drugi pogoji za izdajo vodnega soglasja.
(3) Na vodotokih dolvodno od referenčnih odsekov oziroma od jezera, na katerem so določeni referenčni odseki, do dolvodne meje ribjega tipa, v katerega je razvrščen referenčni odsek oziroma vodotok na iztoku iz jezera, so dovoljeni le posegi, ki ne povzročijo škodljivega vpliva na referenčne odseke in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.
(4) Če gre pri posegu v vodotok iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena za gradnjo prečnega objekta, mora biti tak objekt izveden tako, da je zagotovljena prehodnost za vrste rib, značilne za ribji tip na mestu posega.
6. člen 
(obstoječi objekti na referenčnih odsekih) 
Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena so na referenčnih odsekih iz druge alineje drugega odstavka 4. člena te uredbe dovoljeni posegi zaradi obnove obstoječih pomolov ali gradnje nadomestnih pomolov v skladu z zakonom, ki ureja Triglavski narodni park, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da se zaradi spremembe morfoloških značilnosti, povezanih s temi posegi, stanje površinske vode na referenčnem odseku ne bo poslabšalo in so izpolnjeni drugi pogoji za izdajo vodnega soglasja.
7. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 61/11 in 49/12), drugi odstavek, prva do sedma, deveta, enajsta do dvajseta in dvaindvajseta do šestindvajseta alineja tretjega odstavka ter četrti odstavek 3. člena, 5. člen, prvi, tretji, četrti in peti odstavek 6. člena, 8. člen ter prvi odstavek 9. člena pa se uporabljajo še naprej.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-42/2016
Ljubljana, dne 27. oktobra 2016
EVA 2015-2550-0039
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti