Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2851. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2852. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin
2853. Uredba o spremembah Uredbe o stanju podzemnih voda

Sklepi

2854. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski etnografski muzej

MINISTRSTVA

2806. Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana
2807. Pravilnik o delu medarhivskih delovnih skupin
2808. Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu
2809. Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom
2810. Pravilnik o tlačni opremi
2811. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o overitvah števcev električne energije
2812. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb
2813. Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2016
2814. Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju ustanove FUNDACIJE PROJECT HUMANE, ustanove za financiranje humanitarnih projektov na področju pomoči ogroženim živalim
2855. Odredba o objavi datuma pridobitve podatkov iz četrtega odstavka 9. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08

SODNI SVET

2815. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Upravnega sodišča RS

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2816. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

OBČINE

Celje

2817. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dečkovo naselje – območje DN 10
2818. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2016
2819. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje III
2820. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje
2821. Sklep št. 4/16 o ukinitvi statusa javnega dobra
2822. Sklep št. 1/16 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Cerknica

2823. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Črnomelj

2824. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj
2825. Pravilnik o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj

Dobrepolje

2826. Odlok o subvencijah cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Dobrepolje

Gorenja vas-Poljane

2827. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016

Ivančna Gorica

2828. Odlok o občinskih taksah v Občini Ivančna Gorica
2829. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ivančna Gorica
2830. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica
2831. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ivančna Gorica
2832. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica
2833. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica
2834. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zavoda Mestna knjižnica Grosuplje

Kamnik

2835. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B8 – Zg. Perovo
2836. Sklep o opustitvi javnega dobra
2837. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za neodplačni prenos javne kulturne infrastrukture

Kanal ob Soči

2838. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016

Kostanjevica na Krki

2839. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Log-Dragomer

2847. Obvezna razlaga drugega odstavka 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer
2848. Obvezna razlaga drugega odstavka 36. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer

Medvode

2840. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Medvode

Mokronog-Trebelno

2841. Odlok o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na javnih mestih na območju Občine Mokronog - Trebelno

Moravske Toplice

2842. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Moravske Toplice

Murska Sobota

2849. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3)
2850. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (poslovno trgovski objekt)

Sežana

2843. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana

Straža

2844. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Hiši podjetništva v Občini Straža v najem

Sveti Jurij ob Ščavnici

2845. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Tišina

2846. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti