Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2851. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2852. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin
2853. Uredba o spremembah Uredbe o stanju podzemnih voda

Sklepi

2854. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski etnografski muzej

MINISTRSTVA

2806. Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana
2807. Pravilnik o delu medarhivskih delovnih skupin
2808. Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu
2809. Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom
2810. Pravilnik o tlačni opremi
2811. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o overitvah števcev električne energije
2812. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb
2813. Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2016
2814. Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju ustanove FUNDACIJE PROJECT HUMANE, ustanove za financiranje humanitarnih projektov na področju pomoči ogroženim živalim
2855. Odredba o objavi datuma pridobitve podatkov iz četrtega odstavka 9. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08

SODNI SVET

2815. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Upravnega sodišča RS

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2816. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

OBČINE

Celje

2817. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dečkovo naselje – območje DN 10
2818. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2016
2819. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje III
2820. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje
2821. Sklep št. 4/16 o ukinitvi statusa javnega dobra
2822. Sklep št. 1/16 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Cerknica

2823. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Črnomelj

2824. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj
2825. Pravilnik o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj

Dobrepolje

2826. Odlok o subvencijah cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Dobrepolje

Gorenja vas-Poljane

2827. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016

Ivančna Gorica

2828. Odlok o občinskih taksah v Občini Ivančna Gorica
2829. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ivančna Gorica
2830. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica
2831. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ivančna Gorica
2832. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica
2833. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica
2834. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet javnega zavoda Mestna knjižnica Grosuplje

Kamnik

2835. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B8 – Zg. Perovo
2836. Sklep o opustitvi javnega dobra
2837. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za neodplačni prenos javne kulturne infrastrukture

Kanal ob Soči

2838. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016

Kostanjevica na Krki

2839. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Log-Dragomer

2847. Obvezna razlaga drugega odstavka 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer
2848. Obvezna razlaga drugega odstavka 36. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer

Medvode

2840. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Medvode

Mokronog-Trebelno

2841. Odlok o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na javnih mestih na območju Občine Mokronog - Trebelno

Moravske Toplice

2842. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Moravske Toplice

Murska Sobota

2849. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3)
2850. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (poslovno trgovski objekt)

Sežana

2843. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana

Straža

2844. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Hiši podjetništva v Občini Straža v najem

Sveti Jurij ob Ščavnici

2845. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Tišina

2846. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost