Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

Št. 032-0002/2016 Ob-3249/16, Stran 2264
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 65/08, 4/10, 20/11, 111/13) in 9. člena Odloka o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 108/03, 59/05, 37/07, 47/10, 105/15, 61/16) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu MO Slovenj Gradec javni razpis za
direktorja 
Kulturnega doma Slovenj Gradec 
1) Pogoji za imenovanje:
ad1)
Za direktorja1 je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, izpolnjuje še naslednje pogoje:
1V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje/visokošolsko izobrazbo (prejšnjo) oziroma najmanj podraven 6/2, v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06),
– da strokovno pozna področje dela javnega zavoda,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima izkušnje pri vodenju in organiziranju kulturnih prireditev in dogodkov.
ad2)
Za direktorja ne more biti imenovan kandidat:
– ki je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, in sicer pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,
– ki mu je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi,
– ki je bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
2) Prijava na razpis mora vsebovati:
– program poslovnega in programskega razvoja zavoda za naslednje mandatno obdobje, iz katerega naj izhaja, da kandidat strokovno pozna področje delovanja javnega zavoda ter da ima izkušnje pri vodenju in organiziranju kulturnih prireditev in dogodkov,
– življenjepis kandidata.
K prijavi je potrebno predložiti še:
– ftk. potrdila o državljanstvu (kot dokazilo, da je kandidat državljan Republike Slovenije),
– ftk. diplome / nostrifikacije diplome, če je bila izobrazba pridobljena v tujini / (kot dokazilo o doseženi izobrazbi),
– ftk. delovne knjižice oziroma pisno potrdilo delodajalca, iz katerega izhaja, da ima kandidat najmanj pet let delovnih izkušenj,
– pisno potrdilo delodajalca oziroma ftk. pogodbe o zaposlitvi/pogodbe o poslovodenju ipd., iz katere/ga izhaja, da ima kandidat vsaj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenskih evidenc Ministrstva za pravosodje (kot dokazilo, da je kandidat nekaznovan in da mu ni bila izrečena prepoved opravljanja poklica),
– izjavo kandidata, »da ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij oziroma o odškodninski odgovornosti« (kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz tretje alinee točke 1ad2).
Vsa dokazila morajo biti predložena v uradnem jeziku Republike Slovenije. Če so potrdila predložena v tujih jezikih, je potrebno priložiti uraden prevod.
3) Rok in način prijave
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijavo, skupaj z vsemi prilogami in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, določenih v 2. točki tega razpisa, v zaprti kuverti, na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Ne odpiraj, razpis za direktorja Kulturnega doma Slovenj Gradec«. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo na naslovni organ prispela najkasneje do petka, 4. 11. 2016 do 12. ure.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasne in popolne prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo se bo štela tudi vloga, ko kandidat ne priloži vseh zahtevanih dokazil in prilog iz objave razpisa ter vloga, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.
Mandat direktorja traja 5 let. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za obdobje trajanja mandata. K imenovanju direktorja poda predhodno mnenje svet zavoda. Z odločitvijo Občinskega sveta MO Slovenj Gradec bodo prijavljeni kandidati seznanjeni v osmih dneh po sprejetju odločitve o imenovanju.
Dodatne informacije v zvezi z objavo javnega razpisa in postopkom prijave lahko kandidati dobijo na kontaktu 051/320-994 (Tanja Jeromel).
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu MO Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost